Taal

PD-I

Nederlands

Informatie over documentatie

Conventies

Waarschuwingstekens

De volgende waarschuwingssymbolen worden gebruikt:
Image alternative GEVAAR! Voor een direct dreigend gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood leidt.
Image alternative WAARSCHUWING! Voor een eventueel gevaarlijke situatie die tot ernstig letsel of tot de dood kan leiden.
Image alternative ATTENTIE! Voor een eventueel gevaarlijke situatie die tot licht letsel of tot materiële schade kan leiden.

Symbolen

De volgende symbolen worden gebruikt:
Image alternative Handleiding vóór gebruik lezen
Image alternative Aan/uit-toets
Image alternative Meettoets
Image alternative Menutoets
Image alternative Wistoets (Clear)
Image alternative Rechts-toets
Image alternative Links-toets

Typografische accentueringen

De volgende typografische kenmerken accentueren in deze technische documentatie van uw product belangrijke tekstpassages:
1
Deze nummers verwijzen naar afbeeldingen.

Over deze documentatie

 • Vóór het eerste gebruik dient u de handleiding beslist door te lezen.
 • Neem ook de uitgebreide handleiding op het apparaat in acht, evenals de aanvullingen en updates op www.hilti.com .
 • Bewaar deze handleiding altijd bij het apparaat.
 • Geef het apparaat alleen samen met de handleiding aan andere personen door.

Productinformatie

Hilti producten zijn bestemd voor de professionele gebruiker en mogen alleen door geautoriseerd, vakkundig geschoold personeel bediend, onderhouden en gerepareerd worden. Dit personeel moet speciaal op de hoogte zijn gesteld van de mogelijke gevaren. Het product en zijn hulpmiddelen kunnen gevaar opleveren als ze door ongeschoolde personen op ondeskundige wijze of niet volgens de voorschriften worden gebruikt.
De typeaanduiding en het serienummer staan op het typeplaatje.
 • Voer het serienummer in de volgende tabel in. De productinformatie is nodig bij vragen aan onze dealers of service-centers.
  Productinformatie
Productinformatie
Laserafstandsmeetapparaat
PD-I
Generatie
01
Serienr.

Laserinformatie op het apparaat

Laser-informatie
Laser-informatie
Image alternative Laserklasse 2, gebaseerd op de norm IEC60825-1/EN60825-1:2007 en voldoet aan CFR 21 § 1040 (Laser Notice 50).
Image alternative Laserklasse 2. Niet in de straal kijken. De straal niet richten op andere personen of richten op gebieden, waarin andere personen aanwezig kunnen zijn die geen connectie met de laserwerkzaamheden hebben.
Image alternative Afval voor hergebruik recyclen.

Veiligheid

Veiligheidsinstructies

Essentiële veiligheidsnotities

Naast de technische veiligheidsinstructies in de afzonderlijke hoofdstukken van deze handleiding moeten de volgende bepalingen altijd strikt worden opgevolgd. Het product en zijn hulpmiddelen kunnen gevaar opleveren als ze door ongeschoolde personen op ondeskundige wijze of niet volgens de voorschriften worden gebruikt.
 • Bewaar alle veiligheidsinstructies en voorschriften goed.
 • Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand te werk bij het gebruik van het product. Gebruik het product niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van het product kan tot ernstig letsel leiden.
 • Maak geen veiligheidsinrichtingen onklaar en verwijder geen instructie- en waarschuwingsopschriften.
 • Bij het ondeskundig openen van het product kan laserstraling naar buiten komen die klasse 2 overstijgt. Laat het product alleen door de Hilti service repareren.
 • Aanpassingen of veranderingen aan het product zijn niet toegestaan.
 • Controleer voor gebruik altijd de correcte werking van het product.
 • Metingen door ruiten of andere objecten kunnen het meetresultaat vertekenen.
 • Het meetresultaat kan worden vervalst als de meetomstandigheden snel veranderen, bijv. door personen die door de meetstraal lopen.
 • Richt het product niet op de zon of andere sterke lichtbronnen.
 • Houd rekening met omgevingsinvloeden. Gebruik het apparaat niet in een omgeving waar brand- of explosiegevaar bestaat.
 • Neem de specificaties betreffende gebruik, verzorging en onderhoud in de handleiding in acht.

Algemene veiligheidsmaatregelen

 • Controleer het product voor gebruik op eventuele beschadigingen. Laat beschadigingen door de Hilti service repareren.
 • Na een val of andere mechanische invloeden dient u de nauwkeurigheid van het product te controleren.
 • Ook al is het product gemaakt voor zwaar gebruik op bouwplaatsen, toch dient het, evenals andere meetapparaten, zorgvuldig te worden behandeld.
 • Producten die niet worden gebruikt dienen op een droge, hooggelegen of afgesloten plaats, buiten bereik van kinderen, bewaard te worden.
 • Het product is niet geschikt voor kinderen.
 • De nationale wetgeving m.b.t. de arbeidsomstandigheden in acht nemen.

Correcte inrichting van het werkgebied

 • Wanneer u op ladders werkt, neem dan geen ongewone lichaamshouding aan. Zorg ervoor dat u stevig staat en altijd in evenwicht bent.
 • Scherm de meetplaats af en let er bij het gebruiken van het product op dat u de laserstraal niet op uzelf of anderen richt.
 • Wanneer het product vanuit een zeer koude in een warme omgeving wordt gebracht, of omgekeerd, dient u het voor gebruik te laten acclimatiseren.
 • Gebruik het product alleen binnen de vastgestelde toepassingsgrenzen.
 • Om foutieve metingen te voorkomen, moet het uitgangsvenster van de laser schoon worden gehouden.
 • Neem de landspecifieke voorschriften ter voorkoming van ongevallen in acht.

Veilig werken met laserapparaten

 • Apparaten van laserklasse 2 en klasse II dienen alleen door geschoolde personen te worden gebruikt.
 • Laserstralen mogen niet op ooghoogte lopen.
 • Er dienen voorzorgsmaatregelen genomen te worden om te voorkomen dat een laserstraal ongewild op een vlak terechtkomt dat als een spiegel reflecteert.
 • Er dienen maatregelen te worden genomen waarmee wordt voorkomen dat personen direct in de straal kijken.
 • De loop van de laserstraal mag niet over onbewaakt gebied gaan.
 • Schakel de laser uit als deze niet wordt gebruikt.
 • Ongebruikte laserapparaten dienen te worden opgeslagen op een plaats waar onbevoegden geen toegang toe hebben.

Elektromagnetische compatibiliteit

Hoewel het apparaat voldoet aan de strenge wettelijke voorschriften, kan Hilti de mogelijkheid niet uitsluiten dat het apparaat door sterke straling wordt gestoord, hetgeen tot een incorrecte werking kan leiden. In dit geval of wanneer u niet zeker bent, dienen controlemetingen te worden uitgevoerd. Ook kan Hilti niet uitsluiten dat andere apparaten (bijv. navigatie-inrichtingen van vliegtuigen) worden gestoord. Het apparaat voldoet aan klasse A; Storingen in de woning kunnen niet worden uitgesloten.
Alleen voor Korea: Dit laserafstandsmeetapparaat is geschikt voor elektromagnetische golven die in de industrie optreden (klasse A). De gebruiker dient dit in acht te nemen en dit laserafstandsmeetapparaat niet in woningen te gebruiken.

Beschrijving

Productoverzicht

Image alternative
 1. Achterste aanslagvlakken
 2. LED referentie-indicator achterste aanslag
 3. Links-toets
 4. Menutoets
 5. Meettoets
 6. Grafisch display
 7. LED referentie-indicator voorste aanslag
 8. Aan/uit-toets
 9. Rechts-toets
 10. Bevestiging voor handlus
 11. Wistoets (Clear)
 12. ¹/₄ inch schroefdraad
 13. Meetpunt
 14. Laseropening en ontvangstlens
 15. ¹/₄ inch schroefdraad

Correct gebruikt

Het beschreven product is een laserafstandsmeetapparaat. Het is bedoeld voor afzonderlijke metingen en voor het continu meten van afstanden.

Afstanden kunnen aan alle onbeweeglijke doelen worden gemeten, d.w.z. beton, steen, hout, plastic, papier, etc... Prisma's of andere sterk reflecterende doelen zijn niet betrouwbaar en kunnen tot foutieve resultaten leiden.
Het product is geschikt voor batterijen van het type AAA.

Verklaring van de displayweergaven

Hoofdmenu
Image alternative Volumes meten
Image alternative Rechthoekige oppervlakken meten
Image alternative Uitzetfunctie selecteren
Image alternative Oppervlakken en volumes meten
Image alternative Speciale functies selecteren
Image alternative Trapeziumfunctie selecteren
Image alternative Pythagorasfunctie selecteren
Image alternative Instellingen selecteren
Voor horizontale en diagonale afstanden is ten minste één rechte hoek nodig.
Image alternative Indirecte metingen selecteren
Voor metingen op stilstaande objecten zoals muren is geen bepaalde hoek nodig.
Algemeen geldende symbolen
Image alternative Laadtoestand van de batterijen
Image alternative Meetstaaf niet uitgeklapt
Image alternative Meetstaaf uitgeklapt
Image alternative Meten
Image alternative Afstanden optellen
Image alternative Afstanden aftrekken
Image alternative Selecteren
Image alternative Niet selecteren
Image alternative Meettijd selecteren
Image alternative Zakrekenmachine selecteren
Submenu voor meten van oppervlakken en volumes
Image alternative Rechthoekige oppervlakken meten
Image alternative Driehoekige oppervlakken meten
Image alternative Volumes meten
Image alternative Cilindervolume meten
Submenu voor speciale functies
Image alternative Automatische lichtsterktesensor selecteren
Image alternative Min/max deltafunctie selecteren
Image alternative Uitzetfunctie selecteren
Image alternative Schilderoppervlak bepalen
Image alternative Timer selecteren
Image alternative Offset-functie selecteren
Image alternative Gegevensgeheugen selecteren
Submenu voor trapeziumfunctie
Image alternative 3 Afstanden meten
Image alternative 2 afstanden, 1 hoek meten
Submenu voor pythagorasfunctie
Image alternative Enkelvoudige Pythagoras
Image alternative Dubbele Pythagoras
Image alternative Samengestelde Pythagoras
Submenu voor instellingen
Image alternative Meeteenheid. Meeteenheid selecteren:Image alternativeMeter Image alternativeCentimeter Image alternativeMillimeter
Image alternative Meetreferenties. Meetreferentie selecteren: Image alternativeVoorkant Image alternativeSchroefdraad achterkant Image alternativeSchroefdraad onderkant
Image alternative Hoekeenheid. Hoekeenheid selecteren: Image alternativeHelling in procenten Image alternativeMetrische eenheden Image alternativeBritse eenheden Image alternativeHelling in graden
Image alternative Expertmodus selecteren
Image alternative Favorietenlijst wijzigen
Image alternative Schaal activeren
Image alternative Geluid in-/uitschakelen
Image alternative Permanente laser selecteren
Image alternative Weergave van de hellingshoek selecteren
Image alternative Kalibratie van de hellingsensor uitvoeren
Image alternative Apparaatinformatie weergeven
Image alternative Terugzetten naar de fabrieksinstellingen
Submenu voor indirecte metingen
Image alternative Indirecte horizontale afstand meten
Image alternative Indirecte verticale afstand meten
Image alternative Metingen aan het plafond uitvoeren

Standaard leveringsomvang

Laserafstandsmeetapparaat, 2 batterijen, handleiding, fabriekscertificaat.
Andere voor uw product vrijgegeven systeemproducten vindt u in uw Hilti -center of onder: www.hilti.com .

Technische gegevens

Bedrijfsduur
Kamertemperatuur: Max. 5000 metingen
Bedrijfstemperatuur
−10 ℃ … 50 ℃
(14 ℉ … 122 ℉)
Nauwkeurigheid bij afstandsmeting (2σ, standaardafwijking)
±1,0 mm
Nauwkeurigheid bij hellingsmeting (2σ, standaardafwijking)
±0,2°
Gewicht (inclusief batterijen)
165 g
(5,8 oz)
Opslagtemperatuur
−30 ℃ … 70 ℃
(−22 ℉ … 158 ℉)
Laserklasse volgens EN 60825-1:2007
Laserklasse 2
Veiligheidsklasse volgens IEC 60529
IP 65
Stroomvoorziening
1,5 V

Bediening

Basisfuncties

Navigeer met de links- of rechts-toets naar de gewenste functie.
 • Bedien altijd de meettoets voor het selecteren van een functie.

Batterijen aanbrengen

Let op de correcte polariteit van de batterijen. Vervang de batterijen alleen per paar. Gebruik geen beschadigde batterijen.
Image alternative
 • Open het batterijvak en breng de batterijen aan.

Laserafstandsmeetapparaat in-/uitschakelen

 1. Druk in uitgeschakelde toestand op de aan/uit‑toets of de meettoets om het apparaat in te schakelen.
 2. Druk in ingeschakelde toestand op de aan/uit‑toets om het apparaat uit te schakelen.

Meten met meetpunt

Image alternative
 1. Klap de meetpunt 90° uit. De meetpunt kan nu als aanslag worden gebruikt.
  De meetpunt helpt om het apparaat uit te richten terwijl op een vaste positie wordt gericht. Dit is met name het geval bij indirecte, trapezium- en pythagoras-metingen het geval, omdat deze resultaten zijn gebaseerd op geschatte waarden.
  Gebruik voor ontoegankelijke plaatsen de meetverlenging PDA 72. Het apparaat herkent de meetverlenging automatisch. Hierbij kan een bevestigingsvenster op het display verschijnen.
 1. Klap de meetpunt 180° uit. De meetreferentie wordt automatisch omgezet.

Meten met doelplaat

Image alternative
 1. Gebruik de doelplaat om afstanden te meten onder de volgende ongunstige omstandigheden:
  • De wand reflecteert niet vanwege het oppervlak.
  • Het meetpunt ligt niet op een oppervlak.
  • De te meten afstand is zeer groot.
  • De lichtomstandigheden zijn ongunstig (sterke zonneschijn).
 2. Tel bij metingen met de doelplaat 1,2 mm op bij de gemeten afstanden.

Afzonderlijke meting uitvoeren

 1. Druk kort op de meettoets om de laserstraal te activeren.
 2. Houd de laserstraal op het doel gericht.
 3. Druk kort op de meettoets om de meting uit te voeren.
  • De gemeten afstand wordt in de onderste regel van het display weergegeven.
  • De meetwaarde van de voorgaande meting wordt in de bovenste regel van het display weergegeven..
 4. Houd de laserstraal op het doel gericht en start de meting opnieuw met de meettoets voor een volgende meting.

Continumeting uitvoeren

Tijdens de continumeting worden per seconde 6-10 meetwaarden gemeten en weergegeven. Het laserafstandsmeetapparaat kan zo lang ten opzichte van het doel worden bewogen, tot de gewenste afstand bereikt is.
 1. Druk de meettoets gedurende 2 seconden in.
  • Als de signaaltoon is ingeschakeld, wordt een akoestisch signaal gegeven.
 2. Beweeg het laserafstandsmeetapparaat naar het doel toe, of ervan af, tot de gewenste afstand wordt bereikt.
 3. Druk kort op de meettoets.
  • De gemeten afstand wordt in de onderste regel van het display weergegeven.
  • De meetwaarde van de voorgaande meting wordt in de bovenste regel van het display weergegeven..

Volumes meten

 1. Richt het apparaat op het richtpunt en druk op de meettoets.
 2. Richt het apparaat op het volgende richtpunt en druk op de meettoets.
 3. Richt het apparaat op het volgende richtpunt en druk op de meettoets.

Rechthoekige oppervlakken meten

 1. Richt het apparaat op het richtpunt voor de breedte van het vertrek en druk op de meettoets.
 2. Richt het apparaat op het richtpunt voor de lengte van het vertrek en druk op de meettoets.

Uitzetfunctie

 1. Voer de afstand handmatig in. Selecteer daartoe met de links- of rechts-toets het toetsenbordpictogram en druk op de meettoets.
 2. Selecteer de betreffende getallen en bevestig deze met de meettoets.
 3. Selecteer het vinkje in de rechterbenedenhoek om de waarde te bevestigen.
 4. Selecteer het vlagpictogram.
  • De door u geselecteerde afstand wordt nu weergegeven binnen twee vlaggen.
 5. Druk op de meettoets om met de meting te beginnen.
  • De pijlen op het beeldscherm geven aan in welke richting het apparaat moet worden verplaatst. Als de richtafstand is bereikt, verschijnen zwarte pijlen boven en onder de afstand.
 6. Om de afstand te vermenigvuldigen, het apparaat verder weg plaatsen. Aan de rechterkant wordt aangegeven hoe vaak de gewenste afstand al is geregistreerd.
 7. Druk op de meettoets om de meting te beëindigen.
  Bij het bereiken van de uitzetafstand verschijnt de actuele referentie op het display.
  In plaats van handmatig invoeren kan de benodigde afstand ook worden gemeten. Selecteer hiertoe het symbool voor de afzonderlijke meting en bevestig dit met de meettoets.

Speciale functies

Automatische lichtsterktesensor

 • Selecteer in het menu Speciale functies het symbool voor de automatische lichtsterktesensor.
  De automatische lichtsterktesensor dimt de verlichting van het display automatisch in een donkere omgeving. Hiermee wordt de gebruiksduur van de batterij verlengd.

Min/max deltafunctie

 1. Selecteer in het menu Speciale functies het symbool voor de min/max deltafunctie.
 2. Richt het apparaat op het richtpunt en druk op de meettoets.
 3. Druk op de meettoets om de meting te beëindigen.
  • De laatst gemeten afstanden worden weergegeven in de resultaatregel.

Schilderoppervlakken

 1. Richt het apparaat op het richtpunt voor de eerste lengte van het vertrek en druk op de meettoets.
  • Het resultaat wordt opgeslagen als tussenresultaat.
 2. Richt het apparaat uit voor de volgende lengte van het vertrek en voer de meting uit met de meettoets.
  • Het tweede resultaat wordt weergegeven in de tussenresultaattabel. Het vetgedrukte tussenresultaat is de som van de gemeten lengtes van het vertrek.
 3. Herhaal deze procedure tot alle lengtes van het vertrek gemeten zijn.
 4. Druk op de rechts-toets voor het omschakelen naar de hoogte van het vertrek en bevestig dit met de meettoets.
 5. Richt het apparaat uit voor de hoogte van het vertrek en voer de meting uit.
  • De hoogte van het vertrek wordt gemeten en weergegeven in de regel voor de tussenresultaten. Het schilderoppervlak wordt direct berekend en weergegeven in de resultaatregel.

Timer

 1. Selecteer in het menu Speciale functies het symbool voor de timer uit.
 2. Stel de timer op 2, 5 of 10 seconden een en bevestig dit met de meettoets.
 3. Selecteer het meetsymbool gaan om de vertraagde meting te starten.

Gegevensgeheugen

 1. Selecteer in het menu Speciale functies het symbool voor het gegevensgeheugen.
  Het apparaat slaat maximaal 30 aanduidingen incl. de grafische symbolen op. Als het gegevensgeheugen reeds met 30 aanduidingen gevuld is, wordt bij het opslaan van een nieuwe aanduiding de oudste aanduiding automatisch gewist.
 2. Houd bij de geheugenaanduiding de C-toets gedurende 2 seconden ingedrukt om het gegevensgeheugen te wissen.

Trapeziumfunctie

Trapeziumfunctie (3 afstanden)

 1. Selecteer in het menu Trapeziumfuncties het symbool voor de trapeziumfunctie voor 3 afstanden.
 2. Richt het apparaat op het richtpunt en druk op de meettoets.
  • Na het meten van de eerste afstand wordt op het display automatisch gevraagd de volgende meting uit te voeren.
 3. Richt het apparaat op het volgende richtpunt en druk op de meettoets.
 4. Richt het apparaat op het derde richtpunt en druk op de meettoets.

Trapeziumfunctie met hellingshoek (2 afstanden, 1 hoek)

 1. Selecteer in het menu Trapeziumfuncties het symbool voor de trapeziumfunctie met hellingshoek.
 2. Richt het apparaat op het richtpunt en druk op de meettoets.
 3. Richt het apparaat op het volgende richtpunt en druk op de meettoets.

Pythagorasfunctie

Enkelvoudige Pythagoras

 1. Richt het apparaat op het richtpunt en druk op de meettoets.
 2. Richt het apparaat op het volgende richtpunt en druk op de meettoets.
  Om nauwkeurige meetresultaten te krijgen, moet de tweede afstand haaks op de richtafstand staan.

Dubbele Pythagoras

 1. Richt het apparaat op het richtpunt en druk op de meettoets..
 2. Richt het apparaat op het volgende richtpunt en druk op de meettoets.
  Om nauwkeurige meetresultaten te krijgen, moet de tweede afstand haaks op de richtafstand staan.
 3. Richt het apparaat op het derde richtpunt en druk op de meettoets.

Samengestelde Pythagoras

 1. Richt het apparaat op het richtpunt en druk op de meettoets.
 2. Richt het apparaat op het volgende richtpunt en druk op de meettoets.
 3. Richt het apparaat op het volgende richtpunt en druk op de meettoets.

Instellingen

Favorietenlijst wijzigen

 1. Navigeer naar de functie die u wilt wijzigen en bevestig dit met de meettoets.
 2. Navigeer naar de gewenste functie en bevestig dit met de meettoets.

Schaal activeren

 1. Stel het betreffende getal in en bevestig de waarde met de meettoets.
 2. Selecteer het vinkje om de waarde te bevestigen.

Kalibratie van de hellingsensor

 1. Plaats het apparaat op een horizontaal oppervlak en druk op de meettoets.
 2. Draai het apparaat 180° en druk op de meettoets.
  • De hellingsensor is nu gekalibreerd.

Indirecte metingen

Indirecte horizontale afstand

 • Richt het apparaat op het richtpunt en druk op de meettoets.
  • De afstand en de hellingshoek worden gemeten en weergegeven in de tussenresultaatregel.
  • De richtafstand wordt direct berekend en weergegeven in de resultaatregel.

Indirecte verticale afstand (2 hoeken, 2 afstanden)

 1. Richt het apparaat op het richtpunt en druk op de meettoets.
  • De eerste afstand en de hellingshoek worden gemeten en weergegeven in de regel voor de tussenresultaten.
  • Op het display wordt automatisch gevraagd de tweede afstand te meten.
 2. Richt het apparaat op het volgende richtpunt en druk op de meettoets.
  • De richtafstand wordt direct berekend en weergegeven in de resultaatregel.

Metingen aan het plafond

 1. Richt het apparaat op het richtpunt en druk op de meettoets.
  • De eerste afstand en de hellingshoek worden gemeten en weergegeven in de regel voor de tussenresultaten.
  • Op het display wordt automatisch gevraagd de tweede afstand te meten.
 2. Richt het apparaat op het volgende richtpunt en druk op de meettoets.
  • De richtafstand wordt direct berekend en weergegeven in de resultaatregel.

Indirecte verticale afstand II (2 hoeken, 1 afstand)

 1. Richt het apparaat op het richtpunt en druk op de meettoets.
  • De eerste afstand en de hellingshoek worden gemeten en weergegeven in de regel voor de tussenresultaten.
  • Op het display wordt automatisch gevraagd de tweede afstand te meten.
 2. Richt het apparaat op het volgende richtpunt en druk op de meettoets.
  • De richtafstand wordt direct berekend en weergegeven in de resultaatregel.

Verzorging, transport en opslag

Reiniging

 • De lens niet met de vingers aanraken.
 • De lens reinigen met lucht of met een schone, zachte doek.
 • Gebruik geen andere vloeistoffen dan pure alcohol of water.

Transport

Voor het verzenden van het product moeten de accu's en batterijen worden geïsoleerd of uit het product worden verwijderd.
 • Gebruik voor het transport of de verzending van uw uitrusting de originele Hilti verpakking of een gelijkwaardige verpakking.

Opslag en drogen

 • Het product niet nat opbergen. Het apparaat eerst laten drogen en dan pas opbergen en opslaan.
 • Bij de opslag en het transport van uw uitrusting de in de technische gegevens aangegeven temperatuurgrenswaarden in acht nemen.
 • Voer wanneer uw uitrusting gedurende langere tijd is opgeslagen of op transport is geweest een controlemeting uit.

Recycling

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel. Gevaar door onjuiste recycling.
 • Wanneer de uitrusting op ondeskundige wijze wordt afgevoerd kan dit tot het volgende leiden: Bij de verbranding van kunststof delen ontstaan giftige verbrandingsgassen, waardoor personen ziek kunnen worden. Batterijen kunnen ontploffen en daarbij, wanneer ze beschadigd of sterk verwarmd worden, vergiftigingen, brandwonden (door brandend zuur) of milieuvervuiling veroorzaken. Wanneer het apparaat niet zorgvuldig wordt afgevoerd, bestaat de kans dat onbevoegde personen de uitrusting op ondeskundige wijze gebruiken. Hierbij kunnen zij zichzelf en derden ernstig letsel toebrengen en het milieu vervuilen.
Image alternative Hilti producten zijn voor een groot deel vervaardigd uit materialen die kunnen worden gerecycled. Voor recycling is een juiste materiaalscheiding noodzakelijk. In een groot aantal landen neemt Hilti uw oude apparaat voor recycling terug. Vraag hiernaar bij de klantenservice van Hilti of bij uw verkoopadviseur.
Overeenkomstig de Europese richtlijn inzake oude elektrische en elektronische apparaten en de toepassing daarvan binnen de nationale wetgeving, dient gebruikt elektrisch gereedschap gescheiden te worden ingezameld en te worden afgevoerd naar een recyclingbedrijf dat voldoet aan de geldende milieu-eisen.
Image alternative
 • Geef elektrisch gereedschap niet met het huisvuil mee!

Fabrieksgarantie

 • Neem bij vragen over de garantievoorwaarden contact op met uw lokale Hilti dealer.

EG-conformiteitsverklaring

Fabrikant
Hilti Aktiengesellschaft
Feldkircherstrasse 100
9494 Schaan
Liechtenstein
Als de uitsluitend verantwoordelijken voor dit product verklaren wij dat het voldoet aan de volgende voorschriften en normen.
Omschrijving
Laserafstandsmeetapparaat
Typebenaming
PD-I
Generatie
01
Bouwjaar
2010
Toegepaste richtlijnen:
 • 2004/108/EG
 • 2014/30/EU
 • 2011/65/EU
Toegepaste normen:
 • EN ISO 12100
Technische documentatie bij:
 • Goedkeuring elektrisch gereedschap
  Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
  Hiltistraße 6
  86916 Kaufering
  Duitsland
Schaan, 6-2015
Image alternativePaolo Luccini
(Head of BA Quality and Process Management / Business Area Electric Tools & Accessories)
Image alternativeEdward Przybylowicz
(Head of BU Measuring Systems / BU Measuring Systems)