Taal

TE 70-AVR
TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR

Originele handleiding

Informatie over documentatie

Over deze documentatie

 • Lees voor ingebruikname deze documentatie door. Dit is vereist voor veilig werken en storingsvrij gebruik.
 • De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze documentatie en op het product in acht nemen.
 • De handleiding altijd bij het apparaat bewaren en het product alleen met deze handleiding aan andere personen doorgeven.

Verklaring van de tekens

Waarschuwingsaanwijzingen

Waarschuwingsaanwijzingen waarschuwen voor gevaren bij de omgang met het product. De volgende signaalwoorden worden gebruikt:
GEVAAR
GEVAAR !
 • Voor een direct dreigend gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood leidt.
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING !
 • Voor een mogelijke gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood kan leiden.
ATTENTIE
ATTENTIE !
 • Voor een eventueel gevaarlijke situatie die tot licht letsel of tot materiële schade kan leiden.

Symbolen in de documentatie

De volgende symbolen worden in deze documentatie gebruikt:
Image alternative Handleiding vóór gebruik lezen
Image alternative Gebruikstips en andere nuttige informatie
Image alternative Omgang met recyclebare materialen
Image alternative Elektrisch gereedschap en accu 's niet met het huisvuil meegeven

Symbolen in afbeeldingen

De volgende symbolen worden in afbeeldingen gebruikt:
Image alternative Deze nummers verwijzen naar de betreffende afbeelding aan het begin van deze handleiding
Image alternative De nummering geeft een volgorde van de arbeidsstappen in de afbeelding weer en kan van de arbeidsstappen in de tekst afwijken
Image alternative Positienummers worden in de afbeelding Overzicht gebruikt en verwijzen naar de nummers van de legenda in het hoofdstuk Productoverzicht
Image alternative Dit teken vraagt om uw bijzondere aandacht bij de omgang met het product.

Productafhankelijke symbolen

Symbolen op het product

De volgende symbolen worden op het product gebruikt:
Image alternative Boren met slag (boorhameren)
Image alternative Beitelen
Image alternative Beitel positioneren
Image alternative Elektrische veiligheidsklasse II (dubbel geïsoleerd)
Image alternative Nominaal nullasttoerental
Image alternative Omwentelingen per minuut
Image alternative Omwentelingen per minuut
Image alternative Diameter
Image alternative Wisselstroom
Image alternative Het product ondersteunt de draadloze gegevensoverdracht, compatibel met iOS- en Android-platforms.

Productinformatie

Image alternative producten zijn bestemd voor de professionele gebruiker en mogen alleen door geautoriseerd, vakkundig geschoold personeel bediend, onderhouden en gerepareerd worden. Dit personeel moet speciaal op de hoogte zijn gesteld van de mogelijke gevaren. Het product en zijn hulpmiddelen kunnen gevaar opleveren als ze door ongeschoolde personen op ondeskundige wijze of niet volgens de voorschriften worden gebruikt.
De typeaanduiding en het serienummer staan op het typeplaatje.
 • Voer het serienummer in de volgende tabel in. De productinformatie is nodig bij vragen aan onze dealers of service-centers.
  Productinformatie
  Combihamer
  TE 70‑AVR | TE 70‑ATC/AVR | TE 80‑ATC/AVR
  Generatie
  03
  Serienr.

Conformiteitsverklaring

Als de uitsluitend verantwoordelijken voor dit product verklaren wij dat het voldoet aan de geldende voorschriften en normen. Een afbeelding van de Conformiteitsverklaring vindt u aan het einde van deze documentatie.
De technische documentatie is hier te vinden:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Veiligheid

Algemene veiligheidsaanwijzingen voor elektrische gereedschappen

Image alternative WAARSCHUWING Lees alle veiligheidsaanwijzingen, aanwijzingen, afbeeldingen en technische gegevens die op het apparaat aanwezig zijn. Wanneer de volgende aanwijzingen niet in acht worden genomen, kan dit een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle veiligheidsinstructies en voorschriften goed.
Het in de veiligheidsvoorschriften gebruikte begrip "elektrisch gereedschap" heeft betrekking op elektrische gereedschappen met netvoeding (met aansluitkabel) en op accu-aangedreven elektrische gereedschappen (zonder aansluitkabel).
Veiligheid op de werkplek
 • Houd uw werkgebied schoon en goed verlicht. Een rommelig of onverlicht werkgebied kan tot ongevallen leiden.
 • Werk niet met het elektrisch gereedschap in een explosieve omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of stoffen bevinden. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.
 • Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik van het elektrisch gereedschap uit de buurt. Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over het apparaat verliezen.
Elektrische veiligheid
 • De aansluitstekker van het elektrisch gereedschap moet in het stopcontact passen. De stekker mag in geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met geaarde elektrische gereedschappen. Onveranderde stekkers en passende stopcontacten beperken het risico van een elektrische schok.
 • Voorkom contact van het lichaam met geaarde oppervlakken van bijvoorbeeld buizen, verwarmingen, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico op een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.
 • Houd het elektrisch gereedschap uit de buurt van regen en vocht. Het binnendringen van water in het elektrische gereedschap vergroot het risico op een elektrische schok.
 • Gebruik de aansluitleiding niet voor een verkeerd doel, om het elektrisch gereedschap te dragen of op te hangen of om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de aansluitleiding uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en bewegende delen. Beschadigde of in de war geraakte aansluitleidingen vergroten het risico op een elektrische schok.
 • Wanneer u buitenshuis met een elektrisch apparaat werkt, dient u alleen verlengsnoeren te gebruiken die geschikt zijn voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een voor gebruik buitenshuis geschikt verlengsnoer verlaagt het risico op een elektrische schok.
 • Als het gebruik van het elektrisch gereedschap in een vochtige omgeving absoluut noodzakelijk is, gebruik dan een lekstroomschakelaar. Het gebruik van een lekstroomschakelaar verkleint het risico op stroomschokken.
Veiligheid van personen
 • Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand te werk bij het gebruik van het elektrische gereedschap. Gebruik het elektrisch gereedschap niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van het elektrisch gereedschap kan tot ernstig letsel leiden.
 • Draag een persoonlijke veiligheidsuitrusting en altijd een veiligheidsbril. Het dragen van een persoonlijke veiligheidsuitrusting, zoals een stofmasker, veiligheidsschoenen met anti-slip-zolen, een veiligheidshelm of gehoorbescherming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrisch gereedschap, vermindert het risico op letsel.
 • Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer of het elektrisch gereedschap is uitgeschakeld voordat u de stekker in het stopcontact steekt en/of de accu aanbrengt, of het gereedschap optilt of draagt. Wanneer u bij het dragen van het elektrisch gereedschap uw vinger aan de schakelaar hebt of wanneer u het apparaat ingeschakeld op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot ongevallen leiden.
 • Verwijder instelgereedschappen of moersleutels voordat u het elektrisch gereedschap inschakelt. Instelgereedschap of een sleutel in een draaiend deel van het gereedschap kan tot letsel leiden.
 • Neem geen ongewone lichaamshouding aan. Zorg ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft. Daardoor kunt u het elektrisch gereedschap in onverwachte situaties beter onder controle houden.
 • Draag geschikte werkkleding. Draag geen loshangende kleding of sieraden. Houd haren, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Loshangende kleding, sieraden en lange haren kunnen door bewegende delen worden meegenomen.
 • Wanneer stofafzuig- of stofopvangvoorzieningen kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te verzekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden gebruikt. Het gebruik van een stofafzuiging kan de gevaren door stof beperken.
 • Waak voor een foutief gevoel van veiligheid, negeer de veiligheidsregels voor elektrisch gereedschap niet, ook niet als u na veelvuldig gebruik met het elektrisch gereedschap vertrouwd bent. Achteloos handelen kan binnen een fractie van een seconden leiden tot ernstig letsel.
Gebruik en hantering van het elektrisch gereedschap
 • Overbelast het apparaat niet. Gebruik voor uw werkzaamheden het daarvoor bestemde elektrisch gereedschap. Met het passende elektrisch gereedschap werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven vermogensbereik.
 • Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
 • Trek de stekker uit het stopcontact en/of verwijder de verwijderbare accu uit het apparaat voordat u het gereedschap instelt, toebehoren wisselt of het apparaat weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van het elektrisch gereedschap.
 • Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen buiten bereik van kinderen. Laat geen personen het apparaat gebruiken die niet hiermee vertrouwd zijn of deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze door onervaren personen worden gebruikt.
 • Ga zorgvuldig met het elektrisch apparaat en de toebehoren om. Controleer of bewegende delen correct functioneren en niet vastklemmen en of onderdelen gebroken of zodanig beschadigd zijn dat de werking van het apparaat nadelig wordt beïnvloed. Laat beschadigde delen repareren voordat u het apparaat gebruikt. Veel ongevallen hebben hun oorzaak in slecht onderhouden elektrische gereedschappen.
 • Houd snijgereedschappen scherp en schoon. Zorgvuldig onderhouden snijgereedschappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel vast en zijn gemakkelijker te geleiden.
 • Gebruik elektrisch gereedschap, toebehoren, inzetgereedschappen enz. uitsluitend conform deze aanwijzingen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrische gereedschappen voor andere dan de voorziene toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
 • Houd de handgrepen en de greepgedeelten droog, schoon en vrij van olie en vet. Gladde handgrepen en greepgedeelten zorgen dat het elektrisch gereedschap in onvoorziene situaties niet veilig kan worden bediend en gecontroleerd.
Service
 • Laat het elektrisch gereedschap alleen repareren door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het elektrisch gereedschap in stand blijft.

Veiligheidsinstructies voor boormachines

Veiligheidsinstructies voor alle werkzaamheden
 • Draag gehoorbescherming bij het klopboren. De inwerking van geluid kan gehoorbeschadiging veroorzaken.
 • Gebruik de extra handgreep. Verlies van controle kan tot lichamelijk letsel leiden.
 • Houd het elektrisch gereedschap vast aan de geïsoleerde greepgedeelten wanneer u werkzaamheden uitvoert waarbij het inzetgereedschap of de schroeven verborgen stroomleidingen of het eigen netsnoer kunnen raken. Door het contact met een spanningvoerende leiding kunnen ook metalen delen van apparaten onder spanning komen te staan, hetgeen tot een elektrische schok kan leiden.
Veiligheidsaanwijzingen bij het gebruik van lange boren
 • Werk in geen geval met een hoger toerental dan het maximaal toegestane toerental voor de boor. Bij hogere toerentallen kan de boor enigszins verbuigen wanneer deze zonder contact met het werkstuk vrij kan draaien, en tot verwondingen leiden.
 • Begin het boren altijd met een laag toerental zorg ervoor dat de boor hierbij met het werkstuk in contact is. Bij hogere toerentallen kan de boor enigszins verbuigen wanneer deze zonder contact met het werkstuk vrij kan draaien, en tot verwondingen leiden.
 • Oefen geen te grote druk uit en alleen in lengterichting van de boor. Boren kunnen verbuigen en daardoor breken of tot het verliezen van de controle en verwondingen leiden.
Veiligheidsaanwijzingen bij het gebruik van roerkorven of garden
 • Schakel het apparaat alleen in of uit als de roerkorf zich in het te mengen materiaal bevindt. Anders kunt de controle over het apparaat verliezen en gewond raken.

Aanvullende veiligheidsvoorschriften boorhamer

Veiligheid van personen
 • Gebruik het product alleen in een technisch optimale staat.
 • Nooit aanpassingen of veranderingen aan het apparaat uitvoeren.
 • Gebruik de extra handgrepen die bij de levering van het apparaat zijn inbegrepen. Verlies van controle kan tot lichamelijk letsel leiden.
 • Bij doorbraakwerkzaamheden dient u het gebied aan de andere kant van de werkzaamheden af te zetten. Er kunnen brokstukken naar buiten en / of naar beneden vallen, waardoor andere personen mogelijk letsel oplopen.
 • Houd het apparaat altijd met beide handen vast aan de daarvoor bestemde handgrepen. Houd de handgrepen altijd schoon en droog.
 • Houd het apparaat alleen vast aan de geïsoleerde greepgedeelten wanneer u werkzaamheden uitvoert waarbij het inzetgereedschap verdekte stroomleidingen kan raken. Door het contact met een spanningvoerende leiding kunnen ook metalen delen van apparaten onder spanning komen te staan, hetgeen tot een elektrische schok kan leiden.
 • Raak geen draaiende delen aan - gevaar voor letsel!
 • Draag tijdens het gebruik van het apparaat een geschikte veiligheidsbril, veiligheidshelm, gehoorbescherming, werkhandschoenen en lichte adembescherming.
 • Draag ook werkhandschoenen bij het vervangen van gereedschap. Het aanraken van het inzetgereedschap kan tot snij- en brandwonden leiden.
 • Gebruik een veiligheidsbril. Afgesplinterd materiaal kan lichamelijk letsel en oogletsel veroorzaken.
 • Controleer voor het begin van de werkzaamheden de gevarenklasse van het bij de werkzaamheden ontstane stof. Gebruik een bouwstofzuiger met een officieel goedgekeurde veiligheidsklasse, die aan de lokale stofvoorschriften voldoet. Stof van materiaal zoals loodhoudende verf, sommige houtsoorten, beton / metselwerk / kwartshoudend gesteente, mineralen en metaal kunnen schadelijk voor de gezondheid zijn.
 • Zorg voor een goede ventilatie van het werkgebied en draag zo nodig een ademmasker dat geschikt is voor de betreffende stof. Het in contact komen met of het inademen van stof kan leiden tot allergische reacties en/of aandoeningen van de luchtwegen bij de gebruiker of personen die zich in de buurt bevinden. Bepaald stof, zoals eiken- of beukenstof, staat bekend als kankerverwekkend, in het bijzonder in combinatie met houtbewerkingsmiddelen (chromaat, houtbeschermingsmiddelen). Asbesthoudend materiaal mag alleen door vakkundig personeel worden behandeld.
 • Neem pauzes en doe oefeningen, voor een betere doorbloeding van uw vingers. Bij langdurige werkzaamheden kunnen door trillingen stoornissen van de bloedvaten of aan het zenuwstelsel van vingers, handen of polsen ontstaan.
Elektrische veiligheid
 • Controleer het werkgebied, voordat u begint te werken, op verdekt liggende elektrische leidingen en gas- en waterleidingen. Externe metalen delen van het apparaat kunnen een elektrische schok veroorzaken als u per ongeluk een elektrische leiding beschadigt.
Gebruik en onderhoud van elektrisch gereedschap
 • Het elektrisch gereedschap direct uitschakelen, als het gereedschap blokkeert. Het apparaat kan naar de zijkant uitbreken.
 • Wacht tot het elektrisch gereedschap tot stilstand is gekomen alvorens het weg te leggen.

Beschrijving

Productoverzicht

Image alternative
 1. Stofkap
 2. Gereedschapopname
 3. Gereedschapontgrendeling
 4. Functiekeuzeschakelaar
 5. Regelschakelaarvergrendeling
 6. Regelschakelaar
 7. Handgreep
 8. Service-indicatie
 9. Aanduiding voor half vermogen (alleen ATC-varianten)
 10. Toets voor half vermogen (alleen ATC-varianten)
 11. Netsnoer
 12. Zijhandgreep

Correct gebruik

Het beschreven product is een elektrisch aangedreven combihamer met pneumatisch slagmechanisme. Het is bestemd voor boorwerkzaamheden in beton, metselwerk, hout en metaal. Het product kan daarnaast voor lichte tot middelzware beitelwerkzaamheden in metselwerk en voor nabehandeling van beton worden gebruikt.

Onder bepaalde voorwaarden is het product ook geschikt voor het roeren.
 • Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt met de netspanning en -frequentie die op het typeplaatje staan aangegeven.

Optie AVR

Het product kan optioneel met een Active Vibration Reduction (AVR) systeem uitgerust zijn, dat de trillingen duidelijk reduceert.

ATC

Het apparaat is uitgerust met de elektronische sneluitschakeling ATC (Active Torque Control).
Als het inzetgereedschap geblokkeerd of ingeklemd raakt, draait het apparaat plotseling ongecontroleerd in de tegenovergestelde richting. ATC herkent deze plotselinge draaibeweging van het apparaat en schakelt het apparaat direct uit.
Voor een correcte functie hiervan moet het apparaat kunnen draaien.
Na een succesvolle sneluitschakeling kan het apparaat weer worden ingeschakeld door de regelschakelaar kort los te laten en vervolgens weer te bedienen.

Service-indicatie

Het product is uitgerust met een service-indicatie met lichtsignaal.

Toestand service-indicatie

Toestand
Betekenis
Service-indicatie brandt rood.
De looptijd voor een service is bereikt.
Service-indicatie knippert rood.
Laat de combihamer door de Hilti Service repareren.

Standaard leveringsomvang

Combihamer, zijhandgreep, handleiding.
Andere voor uw product vrijgegeven systeemproducten vindt u in uw Hilti Store , of onder: www.hilti.group | USA: www.hilti.com

Technische gegevens

Nominale spanning, nominale stroom, frequentie en/of nominaal opgenomen vermogen zijn te vinden op het landspecifieke typeplaatje.
Bij aansluiting op een generator of transformator moet het afgegeven vermogen daarvan minstens twee keer zo hoog zijn dan het op het typeplaatje van het apparaat aangegeven nominaal opgenomen vermogen. De bedrijfsspanning van de transformator of generator moet te allen tijde binnen +5% en -15% van de nominale spanning van het apparaat liggen.

TE 70‑AVR
TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR
Gewicht conform EPTA‑procedure 01
8,3 kg
9,5 kg
9,7 kg
Slagenergie overeenkomstig EPTA procedure 05
11,5 J
11,5 J
11,5 J
Ø Boorhamer
12 mm … 55 mm
12 mm … 55 mm
12 mm … 55 mm
Ø Houtboor
10 mm … 32 mm
10 mm … 32 mm
10 mm … 32 mm
Ø Metaalboor
0 mm … 20 mm
0 mm … 20 mm
0 mm … 20 mm

Geluidsinformatie en trillingswaarden volgens EN 60745

De in deze aanwijzingen aangegeven geluidsdruk- en trillingswaarden zijn gemeten overeenkomstig een genormeerd meetproces en kunnen worden gebruikt voor een onderlinge vergelijking van elektrisch gereedschap. Ze zijn ook geschikt voor een voorlopige inschatting van de blootstellingswaarden. De vermelde gegevens zijn representatief voor de belangrijkste gebruiksgebieden van het elektrisch gereedschap. Als het elektrisch gereedschap echter wordt gebruikt voor andere toepassingen, met afwijkende inzetgereedschappen of als het onvoldoende wordt onderhouden, kunnen de gegevens afwijken. Hierdoor kunnen de blootstellingswaarden over de gehele gebruiksperiode duidelijk worden verhoogd. Voor een nauwkeurige inschatting van de blootstellingswaarden moet ook rekening worden gehouden met de tijden waarin het apparaat is uitgeschakeld of weliswaar draait maar niet wordt gebruikt. Hierdoor kunnen de blootstellingswaarden over de gehele gebruiksperiode duidelijk verminderen. Stel daarnaast aanvullende veiligheidsmaatregelen vast ter bescherming van de gebruiker tegen de invloeden van geluid en/of trillingen, zoals: Onderhoud van het elektrisch gereedschap en de inzetgereedschappen, warmhouden van handen, organisatie van de werkzaamheden.
Geluidsemissiewaarden

TE 70‑AVR
TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR
Geluidsvermogensniveau (LWA)
113 dB(A)
113 dB(A)
113 dB(A)
Onzekerheid geluidsvermogensniveau (KWA)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
Geluidsemissieniveau (LpA)
102 dB(A)
102 dB(A)
102 dB(A)
Onzekerheid geluidsemissieniveau (KpA)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
Totale trillingswaarden

TE 70‑AVR
TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR
Boorhameren in beton (ah, HD)
10 m/s²
10 m/s²
7,5 m/s²
Beitelen (ah,Cheq)
9 m/s²
9 m/s²
7 m/s²
Onzekerheid (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Bediening

Zijhandgreep monteren

ATTENTIE
Gevaar voor letsel Verlies van de controle over de combihamer.
 • Controleer dat de zijhandgreep op de juiste manier is gemonteerd en volgens de voorschriften is bevestigd. Let erop dat de spanband in de daarvoor bestemde gleuf van het apparaat ligt.
Image alternative
 • Monteer de zijhandgreep.

Inzetgereedschap aanbrengen/verwijderen

Het gebruik van een niet-geschikt vet kan schade aan het apparaat veroorzaken. Gebruik alleen origineel vet van Hilti .
Controleer het gereedschap voor elk gebruik op beschadigingen en onregelmatige slijtage en vervang het zo nodig.
Image alternative
 • Breng het gereedschap aan /verwijder het gereedschap.

Boren zonder slag

Het boren zonder slag is mogelijk met gereedschap met een speciaal insteekeinde. In het gereedschapsassortiment van Hilti zijn dergelijke gereedschappen beschikbaar.
Met de snelspanboorkop kunnen bijvoorbeeld hout- of staalboren met gewone ronde schacht worden ingespannen en kan zonder slag worden geboord.
Image alternative
 • Zet de functiekeuzeschakelaar in de stand "boorhameren" Image alternative.

Roeren

Gebruik het roergereedschap alleen met de snelspanboorkop.
Image alternative
 • Zet de functiekeuzeschakelaar in de stand "Boorhameren" Image alternative en breng het roergereedschap aan in de snelspanboorkop.

Vermogen instellen

TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR
Het instellen van het vermogen is alleen mogelijk als het apparaat ingeschakeld is.
Om het halve vermogen in te stellen drukt u op de toets "half vermogen". Het gereduceerde vermogen wordt door het branden van de boorvermogensindicatie aangegeven. Door opnieuw op de toets "half vermogen" te drukken schakelt het apparaat weer over naar het volledige boorvermogen en dooft de vermogensindicatie.
Als de combihamer wordt uitgeschakeld en opnieuw ingeschakeld, dan is opnieuw het volledige vermogen ter beschikking.
 • Stel het vermogen in.

Boren met slag (boorhameren)

Image alternative
 • Zet de functiekeuzeschakelaar in de stand "Boorhameren" Image alternative.

Beitel positioneren

ATTENTIE
Gevaar voor letsel! Verlies van controle over de beitelrichting.
 • Werk niet in de stand "Beitel positioneren". Zet de functiekeuzeschakelaar in de stand "Beitelen" , tot deze vergrendelt.
De beitel kan in 24 verschillende standen (in stappen van 15°) worden gepositioneerd. Hierdoor kan met platte beitels en vormbeitels altijd in de meest optimale werkstand worden gewerkt.
Image alternative
 • Zet de functiekeuzeschakelaar in de stand "Beitel positioneren" Image alternative.

Beitelen

Image alternative
 • Zet de functiekeuzeschakelaar in de stand "Beitelen" Image alternative.

Regelschakelaarvergrendeling

In de beitelfunctie kunt u de regelschakelaar in de ingestelde toestand vastzetten.
 • Bedien de regelschakelaarvergrendeling.

Verzorging en onderhoud

WAARSCHUWING
Gevaar door elektrische schok! Verzorging en onderhoud met aangesloten netsnoer kan leiden tot ernstige verwondingen en brandwonden.
 • Voor alle verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden altijd het netsnoer losmaken!
Verzorging
 • Vastzittend vuil voorzichtig verwijderen.
 • Reinig de ventilatiesleuven voorzichtig met een droge borstel.
 • Het huis alleen reinigen met een licht vochtige reinigingsdoek. Geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen gebruiken, omdat deze de kunststof delen kunnen aantasten.
Onderhoud
WAARSCHUWING
Gevaar voor elektrische schok! Ondeskundig uitgevoerde reparaties aan elektrische onderdelen kunnen tot zwaar letsel en brandwonden leiden.
 • Reparaties aan elektrische onderdelen mogen alleen door een elektrotechnicus worden uitgevoerd.
 • Regelmatig alle zichtbare delen op beschadiging en de bedieningselementen op hun correcte werking controleren.
 • Bij beschadigingen en/of functiestoringen het product niet gebruiken. Direct door Hilti Service laten repareren.
 • Na verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden alle afschermingen aanbrengen en hun werking controleren.
Voor een veilig gebruik alleen originele vervangingsonderdelen en verbruiksmaterialen gebruiken. Door ons vrijgegeven vervangingsonderdelen, verbruiksmaterialen en toebehoren voor uw product vindt u in uw Hilti Store of onder: www.hilti.group .

Transport en opslag

 • Het elektrisch apparaat niet met gemonteerd gereedschap vervoeren.
 • Het elektrisch apparaat altijd met de stekker uit het stopcontact opslaan.
 • Bewaar het apparaat droog en buiten bereik van kinderen en onbevoegde personen.
 • Na langer transport of opslag het elektrisch apparaat voor gebruik op beschadiging controleren.

Hulp bij storingen

Bij storingen die niet in deze tabellen zijn aangegeven of die niet zelf kunnen worden verholpen, kunt u zich tot onze Hilti service wenden.

Foutopsporing

Storing
Mogelijke oorzaak
Remedie
Combihamer werkt niet.
Netstroom onderbroken.
 • Sluit een ander elektrisch apparaat aan en controleer of dit werkt.
Generator in Sleep Mode.
 • Belast de generator met een tweede verbruiker (bijv. bouwplaatslamp). Schakel vervolgens het apparaat uit en weer in.
De elektronische startblokkering na een stroomonderbreking is geactiveerd.
 • Schakel het apparaat uit en weer in.
Koolborstels versleten.
 • Door een elektrotechnicus laten controleren en eventueel vervangen.
Slagmechanisme werkt niet.
Apparaat te koud.
 • Plaats de combihamer op de ondergrond en laat hem stationair draaien. Dit indien nodig herhalen totdat het slagmechanisme werkt.
Combihamer heeft niet het volledige vermogen.
Verlengsnoer te lang en / of met te geringe diameter.
 • Verlengsnoer met toegestane lengte en / of met voldoende diameter gebruiken.
Regelschakelaar niet helemaal doorgedrukt.
 • Regelschakelaar tot de aanslag doordrukken.
Stroomtoevoer heeft een te lage spanning.
 • Apparaat op andere stroomvoorziening aansluiten.
TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR
Toets "Half vermogen" ingeschakeld.
 • Druk op de toets "Half vermogen".
Boor draait niet.
De functiekeuzeschakelaar is niet vergrendeld of staat in de stand "Beitelen" Image alternative of staat in de stand "Beitel positioneren" Image alternative.
 • Breng de functiekeuzeschakelaar tijdens stilstand in de stand "Boorhameren" Image alternative.
Boor kan niet uit de vergrendeling worden gehaald.
Gereedschapopname niet volledig teruggetrokken.
 • Gereedschapvergrendeling tot de aanslag terugtrekken en het gereedschap verwijderen.
Zijhandgreep niet correct gemonteerd.
 • Maak de zijhandgreep los en monteer deze op de juiste manier, zodat de spanband en de zijhandgreep in de uitdieping zijn vergrendeld.
Service-indicatie knippert rood.
Defect aan het apparaat.
 • Laat het product door de Hilti Service repareren.
Service-indicatie brandt rood.
Koolborstels versleten.
 • Door een elektrotechnicus laten controleren en eventueel vervangen.

Recycling

Image alternative Hilti apparaten zijn voor een groot deel vervaardigd uit materialen die kunnen worden gerecycled. Voor recycling is een juiste materiaalscheiding noodzakelijk. In een groot aantal landen neemt Hilti uw oude apparaat voor recycling terug. Vraag hiernaar bij de klantenservice van Hilti of bij uw verkoopadviseur.
Image alternative
 • Geef elektrisch gereedschap, elektronische apparaten en accu's niet met het huisvuil mee!

RoHS (richtlijn voor het beperken van het gebruik van gevaarlijke stoffen)

Onder de volgende links vindt u de tabel met gevaarlijke stoffen: qr.hilti.com/r1021413 (TE70-AVR), qr.hilti.com/r1021424 (TE70-ATC/AVR) en qr.hilti.com/r1021505 (TE80-ATC/AVR).
Aan het einde van deze documentatie vindt u een link naar de RoHS-tabel, als QR-code.

Fabrieksgarantie

 • Neem bij vragen over de garantievoorwaarden contact op met uw lokale Hilti dealer.
Image alternative
Image alternative
Image alternative
Image alternative