Taal

TE DRS‑Y

Originele handleiding

Informatie over de handleiding

Bij deze handleiding

 • Lees voor ingebruikname deze handleiding door. Dit is vereist voor veilig werken en storingsvrij gebruik.
 • De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze handleiding en op het product in acht nemen.
 • De handleiding altijd bij het product bewaren en het product alleen met deze handleiding aan andere personen doorgeven.

Verklaring van de tekens

Waarschuwingsaanwijzingen

Waarschuwingsaanwijzingen waarschuwen voor gevaren bij de omgang met het product. De volgende signaalwoorden worden gebruikt:
GEVAAR
GEVAAR !
 • Voor een direct dreigend gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood leidt.
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING !
 • Voor een mogelijke gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood kan leiden.
ATTENTIE
ATTENTIE !
 • Voor een eventueel gevaarlijke situatie die tot letsel of tot materiële schade kan leiden.

Symbolen in de handleiding

De volgende symbolen worden in deze handleiding gebruikt:
Image alternative Handleiding in acht nemen
Image alternative Gebruikstips en andere nuttige informatie
Image alternative Omgang met recyclebare materialen
Image alternative Elektrisch gereedschap en accu 's niet met het huisvuil meegeven
Image alternative Hilti Li-ion accu
Image alternative Hilti acculader

Symbolen in afbeeldingen

De volgende symbolen worden in afbeeldingen gebruikt:
Image alternative Deze cijfers verwijzen naar de betreffende afbeelding aan het begin van deze handleiding.
Image alternative De nummering in de afbeeldingen geeft de volgorde van de arbeidsstappen weer en kan van de arbeidsstappen in de tekst afwijken.
Image alternative Positienummers worden gebruikt in de afbeelding Overzicht en verwijzen naar de nummers van de legenda in het hoofdstuk Productoverzicht .
Image alternative Dit teken vraagt om uw bijzondere aandacht bij de omgang met het product.

Productafhankelijke symbolen

Symbolen op het product

De volgende symbolen kunnen op het product worden gebruikt:
Image alternative Stofmasker dragen
Image alternative Werkhandschoenen dragen
Image alternative Werkschoenen dragen

Productinformatie

Image alternative producten zijn bestemd voor de professionele gebruiker en mogen alleen door geautoriseerd, vakkundig geschoold personeel bediend, onderhouden en gerepareerd worden. Dit personeel moet speciaal op de hoogte zijn gesteld van de mogelijke gevaren. Het product en zijn hulpmiddelen kunnen gevaar opleveren als ze door ongeschoolde personen op ondeskundige wijze of niet volgens de voorschriften worden gebruikt.
De typeaanduiding en het serienummer staan op het typeplaatje.
 • Voer het serienummer in de volgende tabel in. De productinformatie is nodig bij vragen aan onze dealers of service-centers.
  Productinformatie
  Stofmodule
  TE DRS‑Y
  Generatie
  01
  Serienr.

Veiligheid

Veiligheidsinstructies

Image alternative WAARSCHUWING Lees alle veiligheidsinstructies, aanwijzingen, afbeeldingen en technische gegevens die op het product aanwezig zijn. Wanneer de volgende aanwijzingen niet in acht worden genomen, kan dit een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle veiligheidsinstructies en voorschriften goed.
Het in de veiligheidsvoorschriften gebruikte begrip "elektrisch gereedschap" heeft betrekking op elektrische gereedschappen met netvoeding (met aansluitkabel) of op accu-aangedreven elektrische gereedschappen (zonder aansluitkabel).
 • Lees voor de ingebruikname de handleiding en de veiligheidsinformatie van de systeemproducten en neem deze in acht.
 • Gebruik de module alleen in combinatie met de in Correct gebruik genoemde elektrische gereedschappen, anders bestaat er gevaar voor letsel.
 • Trek de stekker uit het stopcontact of verwijder een verwijderbare accu uit het apparaat voordat u het gereedschap instelt, toebehoren wisselt of het elektrische gereedschap weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van het elektrisch gereedschap.
 • Gebruik het product en de toebehoren alleen in een technisch optimale staat.
 • Nooit aanpassingen of veranderingen aan het product of de toebehoren uitvoeren.
 • Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand te werk bij het gebruik van het product. Gebruik het product niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid kan tot ernstig letsel leiden.
 • Door de bewerking kan er materiaal afsplinteren. Afgesplinterd materiaal kan lichamelijk letsel en oogletsel veroorzaken. Draag tijdens het gebruik van het product veiligheidsbril, veiligheidshelm en gehoorbescherming.
 • Gebruik elektrisch gereedschap, toebehoren, inzetgereedschappen enz. uitsluitend conform deze aanwijzingen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrische gereedschappen voor andere dan de voorziene toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
 • Gevaar voor letsel door vallend gereedschap en/of toebehoren. Controleer voor het begin van het werk of gemonteerde accessoires correct bevestigd zijn.
 • Het opzuigen van water is verboden.
 • De module mag niet worden gebruikt voor het opzuigen van explosiegevaarlijke stoffen, gloeiende of brandende resp. brandbare stoffen, agressieve stoffen (zoals magnesium- of aluminiumstof) en vloeistoffen (zoals benzine, oplosmiddelen, zuren, koel- en smeermiddelen).
 • Stof, dat bij het slijpen, schuren, snijden en boren ontstaat, kan gevaarlijke chemicaliën bevatten. Enkele voorbeelden zijn: Lood of verf op loodbasis; Baksteen, beton en andere metselproducten, natuursteen en andere silicaat bevattende producten; Bepaalde houtsoorten, zoals eiken, beuken en chemisch behandeld hout; Asbest of asbesthoudend materiaal. Bepaal de blootstelling van de bediener en omstanders aan de hand van de gevarenklasse van de materialen waaraan wordt gewerkt. Neem de nodige maatregelen om de blootstelling op een veilig niveau te houden, zoals het gebruik van een stofopvangsysteem of het dragen van geschikte adembescherming. Bij de algemene maatregelen voor het vermindering van de blootstelling zijn inbegrepen:
 • Werken in een goed geventileerde omgeving,
 • Vermijden van langdurig contact met stof,
 • Stof van het gezicht en het lichaam weg leiden,
 • Dragen van beschermende kleding en wassen van blootgestelde gebieden met water en zeep.
 • Gebruik voor de betreffende toepassing bij voorkeur een geschikte, door Hilti aanbevolen stofzuiger.
 • Controleer voor het begin van de werkzaamheden de gevarenklasse van het bij de werkzaamheden ontstane stof. Gebruik een stofafzuiger met een officieel goedgekeurde veiligheidsklasse, die aan de lokale stofvoorschriften voldoet.
 • Gebruik ter voorkoming van elektrostatische oplading een antistatische zuigslang.
 • Erop letten dat de adapter en de buitenste oppervlakken van de gereedschapopname vrij van olie en vet zijn. Als de stofmodule wordt gemonteerd met onderdelen die niet vrij van olie en/of vet zijn, kan de stofmodule losraken. Verwijder met een doek olie en vet van de adapter en van de buitenste oppervlakken van de gereedschapopname.
 • Let erop dat de module niet te heet wordt. Bij temperaturen boven 80 °C smelt het materiaal.
 • De module niet gebruiken voor het dragen of het geleiden van het systeem. Gebruik daartoe de voorziene handgrepen van het elektrisch gereedschap.
 • Houd het elektrisch gereedschap tijdens het gebruik niet aan de zuigkop of zuigbuis vast.

Beschrijving

Productoverzicht

Image alternative
 1. Adapter
 2. Zuigbasis met extra handgreep
 3. Aansluitstuk
 4. Manchet 12-52
 5. Diepte-aanslag
 6. Sterknopschroef
 7. Moer
 8. Zuigkop lang
 9. Zuigkop medium
 10. Zuigkop kort
 11. Manchet 68-90/ 290 mm
 12. Zuigbuis
 13. Manchet 68-90/550 mm
 14. Manchet 100-150/550 mm

Correct gebruik

Image alternative
Het beschreven product is een stofmodule, die als accessoire in combinatie met Hilti boorhamers SDS‑Max en stofafzuigers wordt gebruikt.

Standaard leveringsomvang

Zuigbasis, manchet 68‑90/290 mm, zuigkop kort, zuigkop medium, zuigkop lang, adapter, aansluitstuk, manchet 12-52, diepte-aanslag, sterknopschroef, moer, handleiding
Andere voor uw product vrijgegeven systeemproducten vindt u in uw Hilti Store , of onder: www.hilti.group

Technische gegevens

Manchet


Manchet 68‑90/290
Manchet 68‑90/550
Manchet 100‑150/550
Manchet 12‑52
Gewicht
660 g
(23,3 oz)
880 g
(31,0 oz)
920 g
(32,5 oz)
1.000 g
(35,3 oz)
Gereedschapstype
TE‑Y‑BK
TE‑Y‑BK
TE‑Y‑BK
TE‑Y Boorhamer
Gereedschapdiameter
68 mm … 90 mm
(2,7 in … 3,5 in)
68 mm … 90 mm
(2,7 in … 3,5 in)
100 mm … 150 mm
(3,9 in … 5,9 in)
12 mm … 52 mm
(0,5 in … 2,0 in)
Gereedschaplengte
290 mm
(11,4 in)
550 mm
(21,7 in)
550 mm
(21,7 in)
520 mm … 570 mm
(20,5 in … 22,4 in)
Toepassing
Boren met hamerboorkroon
Boren met hamerboorkroon
Boren met hamerboorkroon
Boorhameren

Zuigkop


Zuigkop kort
Zuigkop medium
Zuigkop lang
Gewicht
660 g
(23,3 oz)
710 g
(25,0 oz)
760 g
(26,8 oz)
Gereedschapstype
Puntbeitel, platte beitel, opruwgereedschap
Puntbeitel, platte beitel, opruwgereedschap
Puntbeitel, platte beitel, opruwgereedschap
Gereedschaplengte
250 mm … 400 mm
(9,8 in … 15,7 in)
300 mm … 400 mm
(11,8 in … 15,7 in)
400 mm … 500 mm
(15,7 in … 19,7 in)
Toepassing
Beitelen
Beitelen
Beitelen

Temperaturen

Omgevingstemperatuur bij gebruik
−17 ℃ … 60 ℃
(1 ℉ … 140 ℉)
Opslagtemperatuur
−20 ℃ … 70 ℃
(−4 ℉ … 158 ℉)

Bediening

Stofmodule monteren

Let erop dat de functiekeuzeschakelaar in de juiste stand voor de betreffende werkzaamheden staat.
De uit de zuigkop stekende vrije gereedschaplengte mag niet meer dan 145 mm en niet minder dan 30 mm zijn. Daardoor wordt een optimale stofafzuiging gegarandeerd.
Alleen de in het overzicht voor correct gebruik aangegeven puntbeitels, platte beitels, opruwgereedschappen, hamerboorkronen en boorhamers mogen worden gebruikt.
Let erop dat bij de montage geen inzetgereedschap in het elektrisch gereedschap is aangebracht.
Image alternative
 1. Open de gemonteerde extra handgreep van het elektrisch gereedschap.
 2. Verwijder de extra handgreep.
 3. Kies de juiste samenstelling van het afzuigsysteem overeenkomstig de afbeelding voor correct gebruik en monteer de onderdelen en de extra handgreep op de zuigbasis.
 4. Schuif het gemonteerde systeem met de extra handgreep over de gereedschapopname tot aan de positie van de tandwielkast van de extra handgreeppositie.
 5. Draai de zuigbasis en de extra handgreep in de gewenste positie.
 6. Zet de extra handgreep vast door het aanhalen van de handgreep, zodat hij niet kan verdraaien.
 7. Breng het gereedschap in de gereedschapopname aan.
  Neem hierbij de handleiding van het elektrisch gereedschap in acht.
 8. Sluit een stofafzuiger aan op de stofmodule.
  Voor boorhameren dient u tevens de volgende arbeidsstappen uit te voeren.
 1. Stel de manchetlengte zodanig in, dat de boorpunt circa 15 mm uitsteekt.
 2. Monteer de diepte-aanslag.
 3. Stel de diepte-aanslag op de gewenste boordiepte in.
 4. Zet de diepte-aanslag met de sterknopschroef vast om verschuiven te voorkomen.

Stofmodule demonteren

ATTENTIE
Gevaar voor letsel door inzetgereedschap! Het inzetgereedschap kan heet zijn of scherpe randen hebben.
 • Draag werkhandschoenen bij het verwisselen van het inzetgereedschap.
Image alternative
 1. Koppel de stofafzuiger los van de stofmodule.
 2. Verwijder het inzetgereedschap uit de gereedschapopname.
 3. Open de houder van de extra handgreep door aan de greep te draaien.
 4. Trek de stofmodule naar voren van het elektrisch gereedschap af.
 5. Demonteer de extra handgreep van de stofmodule.
 6. Monteer de extra handgreep op het elektrisch gereedschap.
 7. Zet de extra handgreep vast door aan de greep te draaien.

Gebruik

Let erop dat de functiekeuzeschakelaar in de juiste stand voor de uit te voeren werkzaamheden staat.
De handleiding van de stofzuiger in acht nemen. Leeg de stofzuiger regelmatig.
 1. Sluit de stofafzuiger aan en schakel de stofafzuiger in.
 2. Schakel het elektrisch gereedschap in.

Verzorging en onderhoud

Verzorging van de module

WAARSCHUWING
Gevaar door elektrische schok! Verzorging en onderhoud met aangesloten netsnoer kan leiden tot ernstige verwondingen en brandwonden.
 • Voor alle verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden altijd het netsnoer losmaken!
Gebruik geen olie, vet of reinigingsmiddelen.
Reinig het huis alleen met een licht vochtige reinigingsdoek. Gebruik geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen, omdat deze de kunststof delen kunnen aantasten.
 1. Verwijder vastzittend vuil en controleer of de stofafzuigopening in de zuigbasis vrij is van stofresten.
 2. Reinig de module regelmatig met koud water.
  De module moet voor het volgende gebruik compleet gedroogd zijn om aanhechting van stof te voorkomen.
 3. Reinig regelmatig de binnenzijde van de adapter van vet en stofresten.

Onderhoud

 • Controleer alle uitwendige delen van het product en de toebehoren regelmatig op beschadigingen en ga na of alle bedieningselementen correct functioneren. Gebruik het product niet als er onderdelen beschadigd zijn of de bedieningselementen niet optimaal functioneren.

Hulp bij storingen

Bij storingen die niet in deze tabellen zijn aangegeven of die niet zelf kunnen worden verholpen, kunt u zich tot onze Hilti Service wenden.
Storing
Mogelijke oorzaak
Remedie
Overmatige stofontwikkeling.
Stofzuiger vol.
 • Stofzuiger legen.
Zuigkop en/of manchet versleten of defect.
 • Zuigkop en/of manchet vervangen.
Afzuigkanaal verstopt.
 • Afzuigkanaal reinigen.
Vrije gereedschaplengte meer dan 145 mm.
 • Korter inzetgereedschap of langere zuigkop gebruiken.
Zuigslang van de stofafzuiger niet correct gemonteerd.
 • Zuigslang van de stofafzuiger geheel in het basisdeel steken.
Resten van de boorkern verstoppen de afzuiging.
 • Boorkern met boorafval verwijderen.
Afstand tussen hamerboorkroon en zuigbuis te groot.
 • Uitsluitend Hilti hamerboorkronen gebruiken.
Stofmodule valt van het apparaat
Stofmodule niet correct gemonteerd.
 • Stofmodule overeenkomstig de handleiding monteren. Basisdeel moet in de daarvoor bestemde positie gemonteerd zijn.
Basisdeel en/of machinehals vervuild met olie of vet.
 • Olie en vet met een doek van het basisdeel en van de uitwendige oppervlakken van de machinehals verwijderen.
Extra handgreep niet vastgedraaid.
 • Extra handgreep vastdraaien.
Extra handgreep gebroken.
 • Extra handgreep vervangen.
Adapter niet gemonteerd.
 • Adapter monteren.
Stofmodule kan niet worden gedemonteerd.
Klemband van de extra handgreep niet voldoende geopend
 • Extra handgreep verder losmaken om de klemband verder te openen.
Permanent akoestisch signaal van de stofafzuiger.
Noppen op de manchet afgesleten.
 • Manchet vervangen.

Recycling

Image alternative Hilti apparaten zijn voor een groot deel vervaardigd uit materialen die kunnen worden gerecycled. Voor recycling is een juiste materiaalscheiding noodzakelijk. In een groot aantal landen neemt Hilti uw oude apparaat voor recycling terug. Vraag hiernaar bij de klantenservice van Hilti of bij uw verkoopadviseur.
Image alternative
 • Geef elektrisch gereedschap, elektronische apparaten en accu's niet met het huisvuil mee!

Fabrieksgarantie

 • Neem bij vragen over de garantievoorwaarden contact op met uw lokale Hilti -dealer.

Meer informatie

Image alternative
Meer informatie over bediening, technologie, milieu en recycling vindt u onder de volgende link: qr.hilti.com/manual/?id=2494449
Deze link vindt u eveneens aan het einde van de handleiding als QR-code.