Taal

DD 30-W

Originele handleiding

Informatie over documentatie

Over deze documentatie

 • Lees voor ingebruikname deze documentatie door. Dit is vereist voor veilig werken en storingsvrij gebruik.
 • De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze documentatie en op het product in acht nemen.
 • De handleiding altijd bij het apparaat bewaren en het product alleen met deze handleiding aan andere personen doorgeven.

Verklaring van de tekens

Waarschuwingsaanwijzingen

Waarschuwingsaanwijzingen waarschuwen voor gevaren bij de omgang met het product. De volgende signaalwoorden worden gebruikt:
GEVAAR
GEVAAR !
 • Voor een direct dreigend gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood leidt.
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING !
 • Voor een mogelijke gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood kan leiden.
ATTENTIE
ATTENTIE !
 • Voor een eventueel gevaarlijke situatie die tot licht letsel of tot materiële schade kan leiden.

Symbolen in de documentatie

De volgende symbolen worden in deze documentatie gebruikt:
Image alternative Handleiding vóór gebruik lezen
Image alternative Gebruikstips en andere nuttige informatie
Image alternative Omgang met recyclebare materialen
Image alternative Elektrisch gereedschap en accu 's niet met het huisvuil meegeven

Symbolen in afbeeldingen

De volgende symbolen worden in afbeeldingen gebruikt:
Image alternative Deze nummers verwijzen naar de betreffende afbeelding aan het begin van deze handleiding
Image alternative De nummering geeft een volgorde van de arbeidsstappen in de afbeelding weer en kan van de arbeidsstappen in de tekst afwijken
Image alternative Positienummers worden in de afbeelding Overzicht gebruikt en verwijzen naar de nummers van de legenda in het hoofdstuk Productoverzicht
Image alternative Dit teken vraagt om uw bijzondere aandacht bij de omgang met het product.

Productafhankelijke symbolen

Symbolen op het product

De volgende symbolen worden op het product gebruikt:
Image alternative Waarschuwing voor gevaarlijke elektrische spanning
Image alternative Waarschuwing voor heet oppervlak
Image alternative Omwentelingen per minuut
Image alternative Nominaal nullasttoerental
Image alternative Veiligheidsbril dragen
Image alternative Veiligheidshelm dragen
Image alternative Gehoorbescherming dragen
Image alternative Werkhandschoenen dragen
Image alternative Werkschoenen dragen
Image alternative Slotsymbool
Image alternative Service-indicatie
Image alternative Boorvermogensindicatie
Image alternative Draadloze gegevensoverdracht

Productinformatie

Image alternative producten zijn bestemd voor de professionele gebruiker en mogen alleen door geautoriseerd, vakkundig geschoold personeel bediend, onderhouden en gerepareerd worden. Dit personeel moet speciaal op de hoogte zijn gesteld van de mogelijke gevaren. Het product en zijn hulpmiddelen kunnen gevaar opleveren als ze door ongeschoolde personen op ondeskundige wijze of niet volgens de voorschriften worden gebruikt.
De typeaanduiding en het serienummer staan op het typeplaatje.
 • Voer het serienummer in de volgende tabel in. De productinformatie is nodig bij vragen aan onze dealers of service-centers.
  Productinformatie
  Type:
  DD 30-W
  Generatie:
  01
  Serienr.:

Conformiteitsverklaring

Als de uitsluitend verantwoordelijken voor dit product verklaren wij dat het voldoet aan de geldende voorschriften en normen. Een afbeelding van de Conformiteitsverklaring vindt u aan het einde van deze documentatie.
De technische documentatie is hier te vinden:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Veiligheid

Algemene veiligheidsaanwijzingen voor elektrische gereedschappen

Image alternative WAARSCHUWING Lees alle veiligheidsaanwijzingen, aanwijzingen, afbeeldingen en technische gegevens die op het apparaat aanwezig zijn. Wanneer de volgende aanwijzingen niet in acht worden genomen, kan dit een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle veiligheidsinstructies en voorschriften goed.
Het in de veiligheidsvoorschriften gebruikte begrip "elektrisch gereedschap" heeft betrekking op elektrische gereedschappen met netvoeding (met aansluitkabel) en op accu-aangedreven elektrische gereedschappen (zonder aansluitkabel).
Veiligheid op de werkplek
 • Houd uw werkgebied schoon en goed verlicht. Een rommelig of onverlicht werkgebied kan tot ongevallen leiden.
 • Werk niet met het elektrisch gereedschap in een explosieve omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of stoffen bevinden. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.
 • Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik van het elektrisch gereedschap uit de buurt. Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over het apparaat verliezen.
Elektrische veiligheid
 • De aansluitstekker van het elektrisch gereedschap moet in het stopcontact passen. De stekker mag in geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met geaarde elektrische gereedschappen. Onveranderde stekkers en passende stopcontacten beperken het risico van een elektrische schok.
 • Voorkom contact van het lichaam met geaarde oppervlakken van bijvoorbeeld buizen, verwarmingen, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico op een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.
 • Houd het elektrisch gereedschap uit de buurt van regen en vocht. Het binnendringen van water in het elektrische gereedschap vergroot het risico op een elektrische schok.
 • Gebruik de aansluitleiding niet voor een verkeerd doel, om het elektrisch gereedschap te dragen of op te hangen of om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de aansluitleiding uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en bewegende delen. Beschadigde of in de war geraakte aansluitleidingen vergroten het risico op een elektrische schok.
 • Wanneer u buitenshuis met een elektrisch apparaat werkt, dient u alleen verlengsnoeren te gebruiken die geschikt zijn voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een voor gebruik buitenshuis geschikt verlengsnoer verlaagt het risico op een elektrische schok.
 • Als het gebruik van het elektrisch gereedschap in een vochtige omgeving absoluut noodzakelijk is, gebruik dan een lekstroomschakelaar. Het gebruik van een lekstroomschakelaar verkleint het risico op stroomschokken.
Veiligheid van personen
 • Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand te werk bij het gebruik van het elektrische gereedschap. Gebruik het elektrisch gereedschap niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van het elektrisch gereedschap kan tot ernstig letsel leiden.
 • Draag een persoonlijke veiligheidsuitrusting en altijd een veiligheidsbril. Het dragen van een persoonlijke veiligheidsuitrusting, zoals een stofmasker, veiligheidsschoenen met anti-slip-zolen, een veiligheidshelm of gehoorbescherming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrisch gereedschap, vermindert het risico op letsel.
 • Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer of het elektrisch gereedschap is uitgeschakeld voordat u de stekker in het stopcontact steekt en/of de accu aanbrengt, of het gereedschap optilt of draagt. Wanneer u bij het dragen van het elektrisch gereedschap uw vinger aan de schakelaar hebt of wanneer u het apparaat ingeschakeld op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot ongevallen leiden.
 • Verwijder instelgereedschappen of moersleutels voordat u het elektrisch gereedschap inschakelt. Instelgereedschap of een sleutel in een draaiend deel van het gereedschap kan tot letsel leiden.
 • Neem geen ongewone lichaamshouding aan. Zorg ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft. Daardoor kunt u het elektrisch gereedschap in onverwachte situaties beter onder controle houden.
 • Draag geschikte werkkleding. Draag geen loshangende kleding of sieraden. Houd haren, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Loshangende kleding, sieraden en lange haren kunnen door bewegende delen worden meegenomen.
 • Wanneer stofafzuig- of stofopvangvoorzieningen kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te verzekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden gebruikt. Het gebruik van een stofafzuiging kan de gevaren door stof beperken.
 • Waak voor een foutief gevoel van veiligheid, negeer de veiligheidsregels voor elektrisch gereedschap niet, ook niet als u na veelvuldig gebruik met het elektrisch gereedschap vertrouwd bent. Achteloos handelen kan binnen een fractie van een seconden leiden tot ernstig letsel.
Gebruik en hantering van het elektrisch gereedschap
 • Overbelast het apparaat niet. Gebruik voor uw werkzaamheden het daarvoor bestemde elektrisch gereedschap. Met het passende elektrisch gereedschap werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven vermogensbereik.
 • Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
 • Trek de stekker uit het stopcontact en/of verwijder de verwijderbare accu uit het apparaat voordat u het gereedschap instelt, toebehoren wisselt of het apparaat weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van het elektrisch gereedschap.
 • Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen buiten bereik van kinderen. Laat geen personen het apparaat gebruiken die niet hiermee vertrouwd zijn of deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze door onervaren personen worden gebruikt.
 • Ga zorgvuldig met het elektrisch apparaat en de toebehoren om. Controleer of bewegende delen correct functioneren en niet vastklemmen en of onderdelen gebroken of zodanig beschadigd zijn dat de werking van het apparaat nadelig wordt beïnvloed. Laat beschadigde delen repareren voordat u het apparaat gebruikt. Veel ongevallen hebben hun oorzaak in slecht onderhouden elektrische gereedschappen.
 • Houd snijgereedschappen scherp en schoon. Zorgvuldig onderhouden snijgereedschappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel vast en zijn gemakkelijker te geleiden.
 • Gebruik elektrisch gereedschap, toebehoren, inzetgereedschappen enz. uitsluitend conform deze aanwijzingen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrische gereedschappen voor andere dan de voorziene toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
 • Houd de handgrepen en de greepgedeelten droog, schoon en vrij van olie en vet. Gladde handgrepen en greepgedeelten zorgen dat het elektrisch gereedschap in onvoorziene situaties niet veilig kan worden bediend en gecontroleerd.
Service
 • Laat het elektrisch gereedschap alleen repareren door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het elektrisch gereedschap in stand blijft.

Veiligheidsaanwijzingen voor diamantboormachines

 • Leid bij het uitvoeren van boorwerkzaamheden, waarbij het gebruik van water noodzakelijk is, het water weg van het werkgebied, of maak gebruik van een vloeistofopvangvoorziening. Dergelijke veiligheidsmaatregelen houden het werkgebied droog en verminderen het risico op een elektrische schok.
 • Houd het elektrisch gereedschap alleen vast aan de geïsoleerde greepgedeelten, wanneer u werkzaamheden uitvoert waarbij het snijgereedschap verdekte stroomleidingen of de eigen aansluitleiding kan raken. Door het contact van een snijgereedschap met een spanningvoerende leiding kunnen ook metalen delen van het elektrisch gereedschap onder spanning komen te staan, hetgeen tot een elektrische schok kan leiden.
 • Draag gehoorbescherming bij het diamantboren. De inwerking van geluid kan gehoorbeschadiging veroorzaken.
 • Wanneer het inzetgereedschap blokkeert, de aanzet stoppen en het gereedschap uitschakelen. Controleer de reden van het klemmen en verhelp de oorzaak van het klemmende inzetgereedschap.
 • Wanneer een diamantboormachine, die in een werkstuk steekt, weer moet worden ingeschakeld, voor het inschakelen controleren of het inzetgereedschap vrij draait. Wanneer het inzetgereedschap klemt, kan het mogelijk niet draaien; dit kan leiden tot overbelasting van het gereedschap of dat de diamantboormachine loskomt van het werkstuk.
 • Als de boorkolom op het werkstuk wordt bevestigd met ankers en bouten, ervoor zorgen dat de gebruikte verankering in staat is de machine tijdens het gebruik veilig op zijn plaats te houden. Als het werkstuk niet sterk genoeg of poreus is, kan het anker worden losgetrokken, waardoor de boorkolom loskomt van het werkstuk.
 • Als door wanden of plafonds wordt geboord, waarborgen dat personen en het werkgebied aan de andere zijde beveiligd is. De boorkroon kan door het boorgat heengaan, en de boorkern kan aan de andere zijde eruit vallen.
 • Dit gereedschap niet gebruiken voor bovenhands boren met watertoevoer. Het binnendringen van water in het elektrische gereedschap vergroot het risico van een elektrische schok.

Aanvullende veiligheidsvoorschriften

Veiligheid van personen
 • Houd het apparaat bij het handgeleid boren altijd met beide handen vast aan de daarvoor bestemde handgrepen.
 • Het apparaat en de diamantboorkroon zijn zwaar. Er kunnen lichaamsdelen bekneld raken. Gebruik een veiligheidshelm, werkhandschoenen en werkschoenen.
 • Houd de handgrepen droog, schoon en vrij van olie en vet.
 • Neem pauzes en doe ontspannings- en vingeroefeningen voor een betere doorbloeding van uw vingers.
 • Raak geen draaiende delen aan. Schakel het apparaat pas in het werkgebied in. Het aanraken van draaiende delen, met name draaiend inzetgereedschap, kan lichamelijk letsel tot gevolg hebben.
 • Leg bij het werken het netsnoer, het verlengsnoer en zo nodig ook de stofzuigerslang tijdens het werk altijd naar achteren van het apparaat weg. Dit vermindert de kans om over kabels of slangen te struikelen tijdens het werken.
 • Vermijd het in contact komen van de huid en de ogen met het boorslib. Draag werkhandschoenen en een veiligheidsbril.
 • Kinderen moet duidelijk worden gemaakt dat het apparaat geen speelgoed is.
 • Het apparaat is niet bedoeld voor gebrekkige personen zonder instructie. Houd het apparaat uit de buurt van kinderen.
 • Het gereedschap kan tijdens het gebruik en bij het slijpen heet worden. Brandwonden en snijwonden zijn mogelijk. Draag werkhandschoenen wanneer u het gereedschap hanteert.
 • Leg het in een kolom gemonteerde apparaat tijdens pauzes veilig op de vloer.
 • Nooit aanpassingen of veranderingen aan het apparaat uitvoeren.
Bescherming tegen stofStof van materiaal zoals loodhoudende verf, sommige houtsoorten, mineralen en metaal kunnen schadelijk voor de gezondheid zijn. Het in contact komen met of het inademen van dit stof kan leiden tot allergische reacties en/of aandoeningen van de luchtwegen bij de gebruiker of personen die zich in de buurt bevinden. Bepaalde stoffen, zoals eiken- of beukenstof, staan bekend als kankerverwekkend, in het bijzonder in combinatie met houtbewerkingsmiddelen (chromaat, houtbeschermingsmiddelen). Asbesthoudend materiaal mag alleen door vakkundig personeel worden bewerkt.
 • Van een zo effectief mogelijke stofafzuiging gebruikmaken. Gebruik daartoe een door Hilti geadviseerde en op dit apparaat afgestemde mobiele stofafzuiging voor hout- en/of mineraalstof. Zorg voor een goede ventilatie van het werkgebied. Het wordt geadviseerd een ademmasker met filterklasse P2 te dragen. De in uw land geldende voorschriften bij de te bewerken materialen in acht nemen.
Gebruik en onderhoud van elektrisch gereedschap
 • Borg het werkstuk. Gebruik spaninrichtingen of een bankschroef om het werkstuk vast te zetten. Op deze manier zit het beter vast dan met de hand, en bovendien heeft u beide handen vrij voor de bediening van het apparaat.
 • Controleer of het gereedschap het bij het apparaat passende bevestigingssysteem heeft en of het correct in de gereedschapopname vergrendeld is.
 • Schakel het elektrisch gereedschap bij een stroomonderbreking uit en maak het netsnoer los, om onbedoeld inschakelen als de stroom weer wordt ingeschakeld te voorkomen.
 • Gebruik het apparaat alleen met open ventilatiesleuven.
Elektrische veiligheid
 • Controleer het werkgebied voordat u begint te werken op verdekt liggende elektrische leidingen, gas- en waterleidingen, bijv. met een metaaldetector. Externe metalen delen van het apparaat kunnen onder spanning komen te staan als u bijv. een elektrische leiding beschadigt. Dit vormt een ernstig gevaar van een elektrische schok.
 • Gebruik het apparaat nooit zonder de meegeleverde PRCD (voor apparaten zonder PRCD nooit zonder scheidingstransformator). Controleer voor gebruik altijd de PRCD.
 • Controleer regelmatig het voedingssnoer van het apparaat en laat dit in geval van beschadiging vervangen door een erkend vakman. Wanneer het netsnoer van het elektrisch gereedschap beschadigd is, dient dit door een speciaal vervaardigd en goedgekeurd netsnoer te worden vervangen. Dit kan verkregen worden bij de klantenservice. Controleer de verlengsnoeren regelmatig en vervang deze wanneer ze beschadigd zijn. Wordt het net- of verlengsnoer tijdens de werkzaamheden beschadigd, dan mag u het snoer niet aanraken. Haal de stekker uit het stopcontact. Beschadigde voedings- en verlengsnoeren houden het risico van een elektrische schok in.
 • Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde oppervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwarmingen, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico door een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.
 • Gebruik geen adapterstekker.
Werkgebied
 • Zorg voor een goede ventilatie van het werkgebied. Slecht geventileerde werkplaatsen kunnen als gevolg van de stofbelasting schadelijk zijn voor de gezondheid.
 • Boor niet in materialen die schadelijk zijn voor de gezondheid (bijv. asbest).
 • Zorg ervoor dat u toestemming van de directie heeft voor de boorwerkzaamheden. Boorwerkzaamheden aan gebouwen of andere structuren kunnen de statica beïnvloeden, vooral bij het scheiden van wapeningsijzer of dragende elementen.
 • Voor werkzaamheden buiten worden rubberen handschoenen en schoeisel met anti-slip zolen aanbevolen.
 • Draag tijdens het gebruik van het apparaat een geschikte veiligheidsbril, veiligheidshelm, gehoorbescherming, werkhandschoenen en veiligheidsschoenen. Ook personen in de omgeving moeten een persoonlijke veiligheidsuitrusting te dragen.

Beschrijving

Productoverzicht

Image alternative
 1. Gereedschapopname
 2. Zijhandgreep DD-SH-30
 3. Gereedschapopname vergrendeling
 4. Waterdoorstroomaanduiding
 5. Waterregelhendel
 6. Schakelvergrendeling voor kolomboorgebruik
 7. Dooslibel voor verticaal boren
 8. Aan / Uit-schakelaar
 9. Handgreep
 10. Staaflibel voor horizontaal boren
 11. Netsnoer incl. PRCD
 12. Wateraansluiting
 13. Afdekking koolborstels
 14. Houder voor afzuigslang
 15. Diepte-aanslag voor handgeleid boren
 16. Service-indicatie
 17. Boorvermogensindicatie

Lekstroombeveiligingschakelaar (PRCD)

Image alternative
 1. PRCD in netsnoer
 2. Weergave op de PRCD
 3. Toets Reset op de PRCD
 4. Toets TEST op de PRCD

Wateropvangsysteem

Image alternative
 1. Schuif voor de lengte-instelling van de watervangstang
 2. Ontgrendeling watervangstang
 3. Watervangstang

Toebehoren

Image alternative
 1. Boorbus
 2. Wateropvangring
 3. Wateropvangslang
 4. Spatbescherming

Toebehoren boorkolom DD-ST 30

Image alternative
 1. Aanslagbout
 2. Kolom
 3. Klembekken
 4. Klemschroef
 5. Splitpen
 6. Handwiel
 7. Slede
 8. Slee-arretering
 9. Handgreep
 10. Spanhendel
 11. Vacuümaansluiting
 12. Manometer
 13. Vacuümafdichting
 14. Adapterplaat
 15. Vacuümvoetplaat
 16. Nivelleerschroeven
 17. Vacuümventilatieklep

Correct gebruik

Het beschreven product is een elektrisch aangedreven diamantkernboorsysteem. Het is bestemd voor het hand- en boorkolomgeleide natboren in beton en in minerale ondergronden. De boorkolom kan met een geschikt anker (toebehoren) of met de vacuümvoetplaat (toebehoren) op het werkstuk worden bevestigd.

 • Gebruik het apparaat alleen met de op het typeplaatje aangegeven netspanning en -frequentie.
 • Afhankelijk van toepassing en boorrichting (zie de tabel) moet het wateropvangsysteem van de diamantkernboor op een door Hilti geadviseerde universele stofzuiger worden aangesloten en de uitrusting worden gekozen.
Image alternative

Alle boortoepassingen mogen alleen met gemonteerd wateropvangsysteem, de juiste combinatie uit boorbus en boorkroon en de juiste lengte-instelling worden uitgevoerd.

Image alternative

Naar boven gericht boren is alleen met waterafzuiging en een extra spatbescherming toegestaan.

Omdat bij het kolomgeleid boren de spatbescherming niet kan worden gemonteerd, is boren in boorkolom naar boven niet toegestaan.

Niet toegestaan onjuist gebruik

 • Dit product is niet geschikt voor de bewerking van gezondheidsbedreigende stoffen.
 • Het boren van materialen, waarbij stroomgeleidend stof vrijkomt (bijvoorbeeld magnesium) is niet toegestaan.
 • Droogboren is niet toegestaan.

Gebruiksspecifieke uitrusting

Benodigde uitrusting bij verschillende toepassingen/boorrichtingen
Toepassing
Boorrichting
Uitrusting
Handgeleid
Horizontaal en naar beneden
Met/zonder afzuiging, zonder spatbescherming
Handgeleiding
Naar boven
Met afzuiging en spatbescherming
Boorkolomgeleid, bevestiging met vacuümvoetplaat
Naar beneden
Met/zonder afzuiging, zonder spatbescherming
Boorkolomgeleid, bevestiging met vacuümvoetplaat
Horizontaal
Met/zonder afzuiging, zonder spatbescherming en met extra beveiliging van de boorkolom
Boorkolomgeleid, bevestiging met anker
Naar beneden en horizontaal
Met/zonder afzuiging, zonder spatbescherming

Service-indicatie

Indicator/bedrijfsstatus
Service-status
Rood brandend/apparaat werkt
De koolborstels zijn sterk versleten. Vanaf dat de aanduiding gaat branden kan nog enkele uren worden gewerkt, dan schakelt het apparaat automatisch uit. De koolborstels regelmatig laten vervangen, zodat het apparaat altijd bedrijfsklaar is.
Rood brandend/apparaat werkt niet
Laat de koolborstels vervangen.
Rood knipperend
Tijdelijke storing, zie "Hulp bij storingen"

Boorvermogensindicatie

Indicator
Aandrukkracht
Oranje
Te gering
groen
Optimaal
rood
Te hoog

Toerentalniveau's

Het apparaat beschikt over twee toerentalniveau's: Een aanboorstand met een laag toerental en de boorstand met het maximum toerental.
Zo lang de Aan / Uit-schakelaar slechts half is ingedrukt, is alleen de aanboorstand geactiveerd. Bij dit toerental moet de waterdoorstroming worden ingesteld. Het hoge toerental van de boorstand wordt bereikt, als de Aan / Uit-schakelaar helemaal doorgedrukt is.

Standaard leveringsomvang

Apparaat met zijhandgreep en gereedschapopname, handleiding.
Andere voor uw product vrijgegeven systeemproducten vindt u in uw Hilti -center of onder: www.hilti.group .

Gereedschap

Omschrijving
Afkorting
Diamantboorkroon
DD‑C
Boorkernbreker
DD‑CB

Toebehoren

Omschrijving
Afkorting
Boorkolom
DD‑ST 30
Boorkronen
DD-C, diameter 8 ‒ 35 mm
Toebehorenset voor boorkolombevestiging met anker
DD M12 S
Diepte-aanslag voor boorkolom
DD-ST 30-ES
Spatbescherming
DD-30-W-CV

Technische gegevens

Diamantboorsysteem

Nominale spanning, nominale stroom, frequentie en nominaal opgenomen vermogen zijn te vinden op het landsspecifieke typeplaatje.
Bij aansluiting op een generator of transformator moet het afgegeven vermogen daarvan minstens twee keer zo hoog zijn dan het op het typeplaatje van het apparaat aangegeven nominaal opgenomen vermogen. De bedrijfsspanning van de transformator of generator moet te allen tijde binnen +5% en -15% van de nominale spanning van het apparaat liggen.
Het in- en uitschakelen van andere apparaten kan onderspannings- en/of overspanningspieken veroorzaken, waardoor het apparaat beschadigd kan raken. Bij gebruik van een generator/transformator in geen geval gelijktijdig andere apparaten aansluiten en gebruiken.
Gewicht conform EPTA‑procedure 01
7,6 kg
Afmetingen (L x B x H)
441 mm x 191 mm x 120 mm
Boorkroondiameter
8 mm … 35 mm
Veiligheidsklasse
I
Nominaal nullasttoerental
9.200 omw/min

Nominale spanning

Het apparaat is verkrijgbaar in verschillende nominale spanningen. De nominale spanning en de nominale spanningsopname van het apparaat staan vermeld op het typeplaatje.
Nominale spanningen
Nominale spanning
100 V
110 V
220 V
220‑240 V
Netfrequentie (Hz)
50/60
50/60
50/60
50/60
Nominaal opgenomen vermogen [W]
1450
1400
1400
1450

Geluids- en trillingswaarden

Het in deze aanwijzingen aangegeven trillingsniveau is overeenkomstig een in EN 60745 genormeerd meetproces gemeten en kan worden gebruikt voor een onderlinge vergelijking van elektrisch gereedschap. Het is ook geschikt voor een voorlopige inschatting van de trillingsbelasting.
Het aangegeven trillingsniveau is representatief voor de belangrijkste gebruiksgebieden van het elektrisch gereedschap. Als het elektrisch gereedschap echter wordt gebruikt voor andere toepassingen, met afwijkende inzetgereedschappen of als het onvoldoende wordt onderhouden, kan het trillingsniveau afwijken. Hierdoor kan de trillingsbelasting over de gehele gebruiksperiode duidelijk worden verhoogd.
Voor een nauwkeurige inschatting van de trillingsbelasting moet ook rekening worden gehouden met de tijden waarin het apparaat is uitgeschakeld of weliswaar draait maar niet wordt gebruikt. Hierdoor kan de trillingsbelasting over de gehele gebruiksperiode duidelijk verminderen.
Leg de overige veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de gebruiker tegen trillingen ook vast, zoals: Onderhoud van het elektrisch gereedschap en de inzetgereedschappen, warmhouden van handen, organisatie van de werkzaamheden.
Geluidsemissiewaarde volgens EN 60745-2-1
Geluidsemissieniveau LpA
87 dB(A)
Onzekerheid geluidsemissieniveau KpA
3 dB(A)
Geluidsvermogensniveau LWA
98 dB(A)
Onzekerheid geluidsvermogensniveau KWA
3 dB(A)
Totale trillingswaarden volgens EN 60745-2-1
Trillingsemissiewaarde handgeleid boren (boorkroon DD-C-18/150 T4) in beton ah, DD
6,0 m/s²
Onzekerheid handgeleid boren in beton K
1,5 m/s²
Trillingsemissiewaarde handgeleid boren (boorkroon DD-C-24/300 T4) in beton ah, DD
8,0 m/s²
Onzekerheid handgeleid boren in beton K
1,5 m/s²
Totale trillingswaarden volgens EN 62841-3-6
Trillingsemissiewaarde boorkolomgeleid boren (boorkroon DD-C-18/150 T4) in beton ah, DD
5,0 m/s²
Onzekerheid boorkolomgeleid boren in beton K
1,5 m/s²
Trillingsemissiewaarde boorkolomgeleid boren (boorkroon DD-C-24/300 T4) in beton ah, DD
6,5 m/s²
Onzekerheid boorkolomgeleid boren in beton K
1,5 m/s²

Werkvoorbereiding

Voordat u begint

 • Sluit het apparaat tijdens de voorbereidingen nog niet op de netspanning aan.
 • WAARSCHUWING
  Mogelijke schade aan het gebouw door boorwerkzaamheden! Boorwerkzaamheden aan gebouwen en andere structuren kunnen de stabiliteit beïnvloeden, met name bij het splijten van wapeningsijzer of dragerelementen.
 • Laat deze boorwerkzaamheden goedkeuren door degene die de leiding heeft over de bouw.
 • WAARSCHUWING
  Gevaar voor elektrische schok! Gevaar voor ongevallen door het per abuis aanboren van elektrische leidingen en gas- en waterleidingen. Bij het aanboren van stroomleidingen kunnen buitenste metalen delen van het boorsysteem stroomgeleidend worden.
 • Controleer voor het begin het werkgebied, bijvoorbeeld met een metaaldetector, op elektrische leidingen en gas- en waterleidingen.
 • Verkrijg vóór het doorzagen van wapeningsijzers de toestemming van de verantwoordelijke uitvoerder.
 • Verzeker u ervan dat de netspanning overeenkomt met de gegevens op het typeplaatje.
 • Haal de stekker uit het stopcontact, bijv. voordat u het apparaat naar de volgende boorplek brengen.
 • Leg de netkabel en slangen altijd zo, dat ze niet met draaiende delen in aanraking komen.
 • Hang de diamantboormachine en/of de boorkolom niet aan een kraan.
 • Voor het gebruik van een vacuümpomp dient u zich met de handleiding vertrouwd te maken en de aanwijzingen opvolgen.
 • Zorg ervoor dat de wijzer van de manometer zich voor en tijdens het boren in het groene bereik bevindt.
 • Controleer of de snijdring een hoogte van minstens 2 mm heeft. Als dit niet het geval is, de boorkroon vervangen, omdat anders de boorkroon in het boorgat vast kan komen te zitten.
 • Gebruik ter voorkoming van letsel alleen originele Hilti DD-C -boorkronen en originele toebehoren voor de DD 30‑W .

Voorbereiden voor het handgeleid boren

Zijhandgreep positioneren

Image alternative
 1. Haal de netstekker uit het stopcontact.
 2. Open de houder van de zijhandgreep door aan de greep te draaien.
 3. Bevestig de zijhandgreep in de gewenste positie.
  U kunt samen met de zijhandgreep een diepte-aanslag monteren ().
 4. Zet de zijhandgreep vast door aanhalen van de handgreep.

Diepte-aanslag monteren

Image alternative
 1. Haal de netstekker uit het stopcontact.
 2. Open de houder van de zijhandgreep door aan de greep te draaien.
 3. Voer de diepte-aanslag vanaf de voorzijde in de daarvoor bestemde opening van de zijhandgreep in.
 4. Stel de diepte-aanslag op de gewenste boordiepte in.
 5. Bevestig de diepte-aanslag door de zijhandgreep vast te zetten.

Spatbescherming monteren

WAARSCHUWING
Elektrische schokken! Bij handgeleid naar boven gericht boren zonder de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen kan water in het apparaat binnendringen en gevaren door elektrische schok veroorzaken.
 • Gebruik bij handgeleid boren naar boven altijd een wateropvangsysteem met natzuiger en de spatbescherming.
Image alternative
 1. Haal de netstekker uit het stopcontact.
 2. Schuif de spatbescherming van voren over de gereedschapopname op het carter van het boorapparaat.

Watervangstang monteren

Boren is alleen onder de volgende omstandigheden toegestaan:
De meegeleverde watervangstang is gemonteerd en op de lengte van de gebruikte boorkroon ingesteld.
In de wateropvangring is een boorbus aangebracht, die bij de boorkroondiameter past.
Image alternative
 1. Haal de netstekker uit het stopcontact.
 2. Schuif de watervangstang in de daarvoor bestemde openingen aan de voorzijde van het apparaat tot het hoorbaar vergrendelt.
 3. Stel met de schuif het lengtebereik van de gebruikte boorkroon in. Voor boorkroonlengtes tot 150 mm de schuif in de stand 150 plaatsen, voor boorkroonlengtes tot 300 mm en 600 mm in de stand 300 .

Boorbus monteren resp. vervangen

Image alternative
WAARSCHUWING
Gevaar voor elektrische schok! Bij gebruik van een verkeerde boorbus kan bij gebruik boven het hoofd water in het diamantboorsysteem binnendringen.
 • Gebruik altijd een boorbus die dezelfde diameter heeft als de boorkroon.
 1. Haal de netstekker uit het stopcontact.
 2. Plaats de boorbus in de groeven van de wateropvangring en schuif de boorbus omlaag tot deze hoorbaar vergrendelt.
 3. Voor het verwijderen de boorbus linksom draaien en naar boven uit de wateropvangring trekken.

Boorkroon monteren

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door weggeslingerde voorwerpen! Boorkronen met afsplinteringen of scheuren en sterk versleten boorkronen kunnen ertoe leiden dat brokstukken van het werkstuk of gebroken boorkronen worden weggeslingerd en letsel veroorzaken, ook buiten het werkgebied.
 • Controleer de boorkroon voor het gebruik altijd op afsplinteringen en scheuren, slijtage of sterke slijtage en vervang de boorkroon indien nodig.
Diamantboorkronen moeten worden vervangen zodra de snijprestatie resp. de boorsnelheid merkbaar afneemt. In het algemeen is dit het geval als de hoogte van de diamantsegmenten minder dan 2 mm is.
Regelmatig inspuiten van de gereedschapopname met Hilti spray vergemakkelijkt de montage van de boorkroon.
Image alternative
 1. Haal de netstekker uit het stopcontact.
 2. Trek de gereedschapopnamevergrendeling voor het openen van de gereedschapopname tot de aanslag naar boven.
  Controleer of het insteekeinde van de boorkroon en de gereedschapopname schoon en niet beschadigd zijn.
 3. Draai de wateropvangring tot de aanslag om de bevestigingsas.
 4. Voer de boorkroon met de snijdring van bovenaf in de boorbus van de wateropvangring.
 5. Breng het insteekeinde van de boorkroon, uitgericht op de uitsparingen, in de gereedschapopname aan.
 6. Draai de boorkroon onder lichte aandrukkracht tot de aanslag.
 7. Sluit de gereedschapopnamevergrendeling om de boorkroon te fixeren.

Afzuiginstallatie aansluiten

 1. Stel een veilige verbinding tot stand tussen de wateropvangslang van het boorapparaat en de afzuigslang van de universele stofzuiger. Gebruik daartoe een slangadapter.
 2. Verbind de afzuigslang van de universele stofzuiger met de universele stofzuiger.
 3. Gebruik bij bovenhands boren de houder op de zijhandgreep, om de waterafvoerslang te fixeren.

Voorbereiden voor het boorkolomgeleid boren

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel! De boorkolom kan bij unzureichender bevestiging draaien of kantelen.
 • Bevestig de boorkolom voor het gebruik van het diamantboorsysteem met ankers of door een vacuümvoetplaat op het te bewerken ondergrond.
 • Gebruik alleen ankers, die voor de aanwezige ondergrond geschikt zijn en neem de aanwijzingen van de fabrikant van het anker in acht.
 • Gebruik een vacuümvoetplaat alleen als de aanwezige ondergrond voor de bevestiging van de boorkolom met een vacuümbevestiging geschikt is.
De boorkolom en het apparaat kunnen ofwel met de vacuümvoetplaat of met de toebehorenset DD M12 S , dus met het anker HKD-D M12x50 , de spanspindel DD-LR-CLS en de moer DD-LR-CLN , zijn bevestigd.
WAARSCHUWING
Elektrische schokken door weglekkend water! Bij boorkolomgeleid boren kan geen spatbescherming worden gemonteerd. Daarom is het apparaat bij boorkolomgeleid naar boven gericht boren niet tegen binnendringen van water beveiligd.
 • Boren nooit boorkolomgeleid naar boven!
Boorkolomgeleid boren is alleen zonder zijhandgreep en zonder spatbescherming mogelijk.

Watervangstang monteren

Boren is alleen onder de volgende omstandigheden toegestaan:
De meegeleverde watervangstang is gemonteerd en op de lengte van de gebruikte boorkroon ingesteld.
In de wateropvangring is een boorbus aangebracht, die bij de boorkroondiameter past.
Image alternative
 1. Haal de netstekker uit het stopcontact.
 2. Schuif de watervangstang in de daarvoor bestemde openingen aan de voorzijde van het apparaat tot het hoorbaar vergrendelt.
 3. Stel met de schuif het lengtebereik van de gebruikte boorkroon in. Voor boorkroonlengtes tot 150 mm de schuif in de stand 150 plaatsen, voor boorkroonlengtes tot 300 mm en 600 mm in de stand 300 .

Apparaat en boorkolom met vacuüm bevestigen

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel Gevaar door vallend diamantkernboorapparaat.
 • Bij horizontaal boren moet de boorkolom bovendien met een ketting worden geborgd.

Vacuümvoetplaat positioneren

Image alternative
 1. Markeer het midden van het boorgat met een kruis, waarvan de lijnen langer zijn dan de diameter van de wateropvangring.
  De wateropvangring heeft vier uitstekende markeringen die op het kruis uitgericht kunnen worden.
 2. Stel de 4 nivelleerschroeven van de vacuümvoetplaat zodanig in, dat deze circa 5 mm uit de onderzijde van de vacuümvoetplaat steken.
 3. Positioneer de vacuümvoetplaat op een afstand van 21 cm van het midden van het boorgat.
 4. Verbind de vacuümaansluiting van de vacuümvoetplaat met de vacuümpomp.
 5. Schakel de vacuümpomp in.
 6. Houd de vacuümventilatieklep ingedrukt, terwijl u de positie van de vacuümvoetplaat corrigeert.

Bevestigen van de boorkolom op de vacuümvoetplaat

 1. Schakel de vacuümpomp in.
 2. Bevestig de boorkolom met de spanhendel op de vacuümvoetplaat.
 3. Richt de boorkolom met de beide nivelleerschroeven vlak uit.

Bevestig het apparaat aan de boorkolom

Bij vacuümbevestiging vóór het bevestigen van het apparaat op de boorkolom controleren dat de boorkolom stevig bevestigd is.
Image alternative
 1. Haal de netstekker uit het stopcontact.
 2. Vergrendel de slede van de boorkolom op de maximale afstand tot de ondergrond.
  De slede moet in de bovenste positie vergrendeld zijn. Zo kan het apparaat met de watervangstang worden gemonteerd, zonder dat de wateropvangring de ondergrond raakt.
 3. Open de klembekken met de klemschroef.
 4. Breng het boorapparaat in de slede aan.
 5. Sluit de klembekken met de klemschroef.
 6. Zorg ervoor dat het boorapparaat goed in de kolom bevestigd is.

Apparaat en boorkolom met anker bevestigen

Voor de boorkolombevestiging met een anker is de toebehorenset DD M12 S nodig, die onder andere ook de spanspindel DD-LR-CLS en de moer DD-LR-CLN bevat.
 1. Markeer het midden van het boorgat met een kruis, waarvan de lijnen langer zijn dan de diameter van de wateropvangring.
  De wateropvangring heeft vier uitstekende markeringen die op het kruis uitgericht kunnen worden.
 2. Plaats het anker Hilti HKD-D M12x50 voor de bevestiging van de boorkolomadapterplaat op een afstand van 12 cm van de markering van het midden van het boorgat.
  Neem bij het indrijven van het anker de meegeleverde gebruikstips in acht!
 3. Fixeer het apparaat op de boorkolom.
 4. Draai de beide nivelleerschroeven terug tot ze niet meer uitsteken.
 5. Plaats de boorkolom met het gemonteerde apparaat op de spanspindel en borg de boorkolom tijdelijk met de moer (toebehorenset DD M12 S ).
 6. Nivelleer de boorkolom met de beide nivelleerschroeven.

Handwiel monteren

Het handwiel kan aan beide zijden van de kolom worden aangebracht.
Image alternative
 1. Breng het handwiel op de as aan.
 2. Steek de splitpen door het gat.
 3. Borg de splitpen.

Boorbus monteren resp. vervangen

Image alternative
 1. Haal de netstekker uit het stopcontact.
 2. Plaats de boorbus in de groeven van de wateropvangring en schuif de boorbus omlaag tot deze hoorbaar vergrendelt.
 3. Voor het verwijderen de boorbus linksom draaien en naar boven uit de wateropvangring trekken.

Boorkroon monteren

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door weggeslingerde voorwerpen! Boorkronen met afsplinteringen of scheuren en sterk versleten boorkronen kunnen ertoe leiden dat brokstukken van het werkstuk of gebroken boorkronen worden weggeslingerd en letsel veroorzaken, ook buiten het werkgebied.
 • Controleer de boorkroon voor het gebruik altijd op afsplinteringen en scheuren, slijtage of sterke slijtage en vervang de boorkroon indien nodig.
Diamantboorkronen moeten worden vervangen zodra de snijprestatie resp. de boorsnelheid merkbaar afneemt. In het algemeen is dit het geval als de hoogte van de diamantsegmenten minder dan 2 mm is.
Regelmatig inspuiten van de gereedschapopname met Hilti spray vergemakkelijkt de montage van de boorkroon.
Image alternative
 1. Haal de netstekker uit het stopcontact.
 2. Trek de gereedschapopnamevergrendeling voor het openen van de gereedschapopname tot de aanslag naar boven.
  Controleer of het insteekeinde van de boorkroon en de gereedschapopname schoon en niet beschadigd zijn.
 3. Draai de wateropvangring tot de aanslag om de bevestigingsas.
 4. Voer de boorkroon met de snijdring van bovenaf in de boorbus van de wateropvangring.
 5. Breng het insteekeinde van de boorkroon, uitgericht op de uitsparingen, in de gereedschapopname aan.
 6. Draai de boorkroon onder lichte aandrukkracht tot de aanslag.
 7. Sluit de gereedschapopnamevergrendeling om de boorkroon te fixeren.

Afzuiginstallatie aansluiten

 1. Stel een veilige verbinding tot stand tussen de wateropvangslang van het boorapparaat en de afzuigslang van de universele stofzuiger. Gebruik daartoe een slangadapter.
 2. Verbind de afzuigslang van de universele stofzuiger met de universele stofzuiger.
 3. Gebruik bij bovenhands boren de houder op de zijhandgreep, om de waterafvoerslang te fixeren.

Boorsysteem op midden van het boorgat uitrichten

Boorsysteem met vacuümvoetplaat voor het boren positioneren

Image alternative
 1. Zorg ervoor dat het boorsysteem correct is bevestigd (wijzer van de manometer in het groene bereik).
 2. Voor het exact positioneren van het boorsysteem op het midden van het boorgat de vacuümventilatieklep indrukken en de positie van de boorkolom corrigeren.
 3. Wanneer het boorsysteem correct gepositioneerd is, u de vacuümventilatieklep loslaten en u het boorsysteem tegen de ondergrond drukken.
 4. Richt de vacuümvoetplaat met de 4 nivelleerschroeven vlak uit.

Boorsysteem bij ankerbevestiging voor het boren positioneren

 1. Voor het exacte positioneren van het boorsysteem op het midden van het boorgat voorzichtig de spanspindel losmaken, tot de boorkolom bewogen kan worden, en corrigeer vervolgens de positie van de boorkolom.
 2. Richt de adapterplaat van de boorkolom met de 2 nivelleerschroeven vlak uit.
 3. Wanneer het boorsysteem juist gepositioneerd is, de spanspindel vasttrekken.

Elektrische leidingen en watertoevoer aansluiten

WAARSCHUWING
Elektrische schokken door weglekkend water! Een beschadigde of niet correct bevestigde O-ring op de wateraansluiting van het apparaat, een te hoge waterdruk, defecte slangkoppelingen en lekkages van het watersysteem kunnen leiden tot het lekken van water en tot elektrische schokken leiden.
 • Controleer regelmatig het apparaat, de wateraansluitingen, de slangen en de slangkoppelingen op beschadigingen en zorg ervoor dat de maximaal toegestane waterleidingdruk van 6 bar niet wordt overschreden.
Gebruik alleen vers water of water zonder vuildeeltjes om beschadiging van de componenten te voorkomen.
De maximaal toegestane watertemperatuur is 40 °C (104 °F).
Voor de GB-uitvoering wordt in plaats van PRCD een scheidingstransformator gebruikt.
 1. Sluit de watertoevoerleiding met een passende koppeling op de wateraansluiting van het boorapparaat aan.
 2. Verzeker u ervan dat de watertoevoerleiding veilig met de wateraansluiting van het boorapparaat verbonden is.
 3. Open de watertoevoer en controleer de wateraansluitingen van het boorapparaat op lekkages.
 4. Steek de stekker van het apparaat in een stopcontact met aardaansluiting.
 5. Druk op de toets I resp. Reset van de lekstroomschakelaar (PRCD).
  • De weergave van de lekstroomschakelaar (PRCD) moet branden.
 6. Druk op de toets 0 resp. TEST van de lekstroomschakelaar (PRCD).
  De weergave van de lekstroomschakelaar (PRCD) moet doven.
WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door elektrische schok! Wanneer de indicator van de aardlekschakelaar bij het indrukken van de toets 0 resp. TEST niet uitgaat, mag de diamantboormachine niet verder worden gebruikt!
 • De diamantboormachine door de Hilti Service laten repareren.
 1. Schakel de lekstroombeveiligingschakelaar (PRCD) na de test weer worden in, door de toets 0 resp. TEST in te drukken.

Boren

WAARSCHUWING
Gevaar voor ongevallen! Het contact van draaiende delen met water- of stroomleidingen kan ongevallen veroorzaken.
 • Zorg ervoor dat water- en stroomleidingen niet met draaiende delen in aanraking komen.
WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel bij blokkerend gereedschap! Het apparaat heeft overeenkomstig zijn gebruiksdoelen een hoog koppel. Bij het plotseling blokkeren van het gereedschap kan het apparaat plotseling en met grote kracht bewegen.
 • Gebruik de zijhandgreep en werk altijd met twee handen aan het apparaat. Houd altijd rekening met plotseling blokkeren van het gereedschap.
WAARSCHUWING
Gevaar voor ongevallen! Bij doorboringen door wanden en plafonds kunnen materiaal of de boorkern naar achteren of naar beneden vallen.
 • Borg voor doorboringen door wanden en plafonds het bereik van achteren resp. van onderen afschermen.
WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door rondvliegende splinters! Door het boren kunnen gevaarlijke splinters ontstaan. Afgesplinterd materiaal kan lichamelijk letsel en oogletsel veroorzaken.
 • Draag veiligheidsbril, beschermende kleding en een veiligheidshelm.
WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel,. Het apparaat en het boorproces veroorzaken geluid. De inwerking van geluid kan tot gehoorbeschadiging leiden.
 • Draag gehoorbescherming.

Handgeleid boren

WAARSCHUWING
Elektrische schokken! Bij handgeleid naar boven gericht boren zonder de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen kan water in het apparaat binnendringen en gevaren door elektrische schok veroorzaken.
 • Gebruik bij handgeleid boren naar boven altijd een wateropvangsysteem met natzuiger en de spatbescherming.
WAARSCHUWING
Gevaar voor elektrische schok! Bij gebruik van een verkeerde boorbus kan bij gebruik boven het hoofd water in het diamantboorsysteem binnendringen.
 • Gebruik altijd een boorbus die dezelfde diameter heeft als de boorkroon.
 1. Steek de stekker van het boorapparaat in een stopcontact of bij gebruik van een afzuiging in het stopcontact van de universele stofzuiger (indien een stopcontact op de universele stofzuiger aanwezig is).
 2. Bij gebruik van een afzuiging de stekker van de universele stofzuiger in het stopcontact steken en de schakelaar van de stofzuiger op AUTO of op ON resp. I zetten.
 3. Schakel de lekstroombeveiligingschakelaar (PRCD) in (zie ).
  De universele stofzuiger start in AUTO -functie tijdvertraagd automatisch na het boorapparaat. Na het uitschakelen van het boorapparaat schakelt de universele stofzuiger in de AUTO -functie tijdvertraagd automatisch uit. In de ON resp. I -functie moet de stofzuiger handmatig worden in- en uitgeschakeld.
 4. Markeer het midden van het boorgat met een kruis, waarvan de lijnen langer zijn dan de diameter van de wateropvangring.
  De wateropvangring heeft vier uitstekende markeringen die op het kruis uitgericht kunnen worden.
Image alternative
 1. Houd de Aan / Uit-schakelaar van het boorapparaat ingedrukt, stel de waterregelhendel op de gewenste waterhoeveelheid in, en laat de Aan / Uit-schakelaar weer los.
  De watertoevoer wordt automatisch met de Aan / Uit-schakelaar van het boorapparaat in- resp. uitgeschakeld. De waterhoeveelheid kan voor de boring door aan de waterregelhendel vooraf worden ingesteld, of tijdens het boren worden geregeld (minimale waterhoeveelheid bij gesloten waterregelhendel: circa 0,3 l/min).
 2. Plaats de wateropvangring voorzichtig op de boorplek, zonder met de boorkroon de ondergrond aan te raken.
 3. Laat de lijnen de van de boorgatmarkering overlappen met de vier markeringen op de wateropvangring.
 4. Verzeker u ervan dat de boorkroon de ondergrond niet raakt, en druk de Aan / Uit-schakelaar voor de helft in voor de aanboorstand.
 5. Als u naar boven boort, wachten tot de boorkroon met water gevuld is.
  • Hierdoor wordt de boorkroon gekoeld en voor beschadiging door droogboren beveiligd.
 6. Druk de boorkroon iets tegen de ondergrond.
  • Na het inschakelen (Aan / Uit-schakelaar half ingedrukt) start het boorapparaat in de aanboorstand, om te voorkomen dat de boorkroon bij het begin van het boren zoekt.
 7. Zodra u merkt dat de boorkroon gelijkmatig aangrijpt, de Aan / Uit-schakelaar geheel indrukken.
  • Zodra de Aan / Uit-schakelaar volledig wordt ingedrukt, kan de boorkroon met maximaal toerental draaien.
  Selecteer de aandrukkracht zodanig, dat het boorapparaat op de hoogste toerental loopt. Hierbij wordt het ideale boorvermogen bereikt (de boorvermogensindicatie brandt groen). Een hogere aandrukkracht zorgt niet voor een hogere boorsnelheid (de boorvermogensindicatie brandt rood).
  Voer de boorkroon recht in het boorgat. Kantelen van de boorkroon in het boorgat kan het boorvermogen verminderen.
  Let er altijd op dat de waterdoorstroming correct is. Ter controle de waterdoorstroomaanduiding in acht nemen.

Boorkolomgeleid boren

WAARSCHUWING
Elektrische schokken door weglekkend water! Bij boorkolomgeleid boren kan geen spatbescherming worden gemonteerd. Daarom is het apparaat bij boorkolomgeleid naar boven gericht boren niet tegen binnendringen van water beveiligd.
 • Boren nooit boorkolomgeleid naar boven!
WAARSCHUWING
Gevaar voor ongevallen! Bij doorboringen door wanden en plafonds kunnen materiaal of de boorkern naar achteren of naar beneden vallen.
 • Borg voor doorboringen door wanden en plafonds het bereik van achteren resp. van onderen afschermen.
WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel Gevaar door vallend diamantkernboorapparaat.
 • Bij horizontaal boren moet de boorkolom bovendien met een ketting worden geborgd.
 1. Als u een natzuiger gebruikt, een afzuiginrichting aansluiten () en de stappen 1 tot 3 in het hoofdstuk voor handgeleid boren () in acht nemen.
 2. Steek de stekker in het stopcontact en schakel de lekstroombeveiligingschakelaar (PRCD) in (zie het hoofdstuk voor het aansluiten van stroom en water, ).
 3. Open de slee-arretering.
 4. Breng de slede met het handwiel naar beneden tot de wateropvangring licht de ondergrond raakt.
 5. Houd de Aan / Uit-schakelaar van het apparaat ingedrukt, stel de waterregelhendel op de gewenste waterhoeveelheid in, en laat de Aan / Uit-schakelaar weer los.
  De watertoevoer wordt automatisch met de Aan / Uit-schakelaar van het apparaat in- resp. uitgeschakeld. De waterhoeveelheid kan voor de boring door draaien van de waterregelhendel vooraf worden ingesteld of tijdens het boren worden geregeld (minimale waterhoeveelheid bij gesloten waterregelhendel: circa 0,3 l/min).
 6. Schakel het apparaat met de schakelvergrendeling op constante werking, door de Aan / Uit-schakelaar volledig in te drukken en vervolgens de vergrendeltoets van de schakelaar te bedienen.
 7. Draai de diamantboorkroon met het handwiel tot op de ondergrond.
 8. Druk bij het begin van het boren slechts licht, tot de boorkroon gecentreerd is, en verhoog daarna pas de aandrukkracht.
 9. Zodra u voelt dat de boorkroon zich gecentreerd heeft en gelijkmatig roteert, de aandrukkracht tegen de ondergrond verhogen.
 10. Regel de aandrukkracht overeenkomstig de boorvermogensindicatie.
  Selecteer de aandrukkracht zodanig, dat het apparaat op de hoogste toerental draait; hierbij wordt het ideale boorvermogen bereikt (de boorvermogensindicatie brandt groen). Een hogere aandrukkracht zorgt niet voor een stijging van het boorvermogen (de boorvermogensindicatie brandt rood).
  Controleer tijdens het boren de waterdoorstroming. Gebruik ter controle de waterdoorstroomaanduiding.

Boring met 600-mm-boorkroon

 1. Voer eerst een voorboring uit met een 300-mm-boorkroon.
WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel,. Bij het boren met de 600 mm boorkroon zonder voorboren kan de controle over het apparaat verloren gaan, worden beschadigd en letsel veroorzaken.
 • Voer altijd een voorboring uit. Erop letten, dat de 600 mm boorkroon alvorens verder te gaan met de boring tot de boorbodem in de voorboring wordt gebracht.
 1. Na het wisselen van de boorkroon de 600-mm-boorkroon bij uitgeschakeld apparaat tot de boorbodem in het geboorde gat invoeren.
 2. Ga verder met de boring.

Apparaat uitschakelen

 1. Schakel na het bereiken van de gewenste boordiepte resp. na het afsluiten van de doorvoerboringen het apparaat uit. Wanneer u met schakelvergrendeling werkt, de Aan / Uit-schakelaar indrukken om de vergrendeling los te maken.
WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel! Bij het optillen van de wateropvangring van de ondergrond als de boorkroon draait, kunnen boorkernen uit de boorkroon worden geslingerd. dit kan tot letsel leiden.
 • Til de wateropvangring pas van de ondergrond als de boorkroon stilstaat.
 1. Trek de boorkroon uit het boorgat, terwijl het apparaat uitdraait.
  • De watertoevoer wordt automatisch met de Aan / Uit-schakelaar van het apparaat uitgeschakeld.

Boorkroon demonteren en legen

Image alternative
 1. Haal de netstekker uit het stopcontact.
ATTENTIE
Gevaar voor letsel bij het verwisselen van gereedschap! Het gereedschap wordt heet door het gebruik. Het kan scherpe randen hebben.
 • Draag altijd werkhandschoenen bij het vervangen van gereedschap.
WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel,. De boorkern of onderdelen hiervan kunnen uit de boorkroon vallen.
 • Let erop dat de boorkern niet ongecontroleerd uit de boorkroon valt. Verwijder alle delen van de boorkern uit de boorkroon.
 1. Open de gereedschapopname. Trek daartoe de gereedschapopnamevergrendeling tot de aanslag naar boven.
  Houd het apparaat met de punt van de boorkroon licht naar beneden gekanteld, zodat achtergebleven water uit de boorkroon kan ontsnappen.
 2. Draai de boorkroon tot de aanslag.
 3. Trek de boorkroon uit de gereedschapopname.
 4. Zwenk de boorkroon uit de verlengingsas van de gereedschapopname.
 5. Trek de boorkroon uit de wateropvangring.
 6. Houd de boorkroon vast en schud de boorkern uit de boorkroon door het insteekeinde naar achteren eruit. Als delen van de boorkern in de boorkroon vastzitten, met de boorkroon loodrecht omlaag tegen een zacht voorwerp (hout, kunststof) kloppen of een dunne staaf (bijv. de diepte-aanslag) gebruiken om de boorkern uit te stoten.
 7. Sluit de gereedschapopnamevergrendeling.

Boorkern uit het boorgat verwijderen

 1. Steek de boorkernbreker licht draaiend tot de aanslag in het boorgat.
  Verzeker u ervan dat de diameter van de boorkernbreker (optionele toebehoren) met de boordiameter van de gebruikte boorkroon overeenkomt.
 2. Breek de boorkern door licht zijdelings drukken op de boorkernbreker.
 3. Trek de gebroken boorkern met de boorkernbreker uit het boorgat.
 4. Meet de effectief bereikte boorgatdiepte met een liniaal.

Boorslib afvoeren

 1. Verzamel het boorslib (bijv. met een natzuiger).
 2. Laat het boorslib neerslaan en breng de vaste bestanddelen naar een vuilstortplaats voor bouwafval.
  Uitvlokkingsmiddelen kunnen het afscheidingsproces versnellen.
 3. Alvorens u het resterende boorwater (basisch, pH waarde > 7) af te voeren in de riolering, het boorwater neutraliseren door een zuur neutralisatiemiddel toe te voegen of door het met veel water te verdunnen.

Verzorging en onderhoud

WAARSCHUWING
Gevaar door elektrische schok! Verzorging en onderhoud met aangesloten netsnoer kan leiden tot ernstige verwondingen en brandwonden.
 • Voor alle verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden altijd het netsnoer losmaken!
Verzorging
 • Vastzittend vuil voorzichtig verwijderen.
 • Reinig de ventilatiesleuven voorzichtig met een droge borstel.
 • Het huis alleen reinigen met een licht vochtige reinigingsdoek. Geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen gebruiken, omdat deze de kunststof delen kunnen aantasten.
Verzorging van het gereedschap en metalen delen
 • Vastzittend vuil verwijderen.
 • Het oppervlak van het gereedschap en de gereedschapopname tegen corrosie beschermen door ze af en toe in te wrijven met een in olie gedrenkte doek.
 • Het insteekeinde altijd schoon en licht ingeolied houden.
Onderhoud
WAARSCHUWING
Gevaar voor elektrische schok! Ondeskundig uitgevoerde reparaties aan elektrische onderdelen kunnen tot zwaar letsel en brandwonden leiden.
 • Reparaties aan elektrische onderdelen mogen alleen door een elektrotechnicus worden uitgevoerd.
 • Regelmatig alle zichtbare delen op beschadiging en de bedieningselementen op hun correcte werking controleren.
 • Het elektrisch apparaat niet gebruiken bij beschadigingen en/of functiestoringen. Direct door Hilti Service laten repareren.
 • Bij uitvoeringen met een vervangbaar netsnoer mag het netsnoer door een elektricien worden vervangen.
 • Na verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden alle afschermingen aanbrengen en hun werking controleren.
Voor een veilig gebruik alleen originele vervangingsonderdelen en verbruiksmaterialen gebruiken. Door ons vrijgegeven vervangingsonderdelen, verbruiksmaterialen en toebehoren voor uw product vindt u in uw Hilti -center of onder: www.hilti.group

Koolborstels vervangen

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door elektrische schok !
 • Het apparaat mag alleen door bevoegd, vakkundig geschoold personeel bediend, onderhouden en gerepareerd worden! Dit personeel moet speciaal op de hoogte zijn gesteld van de mogelijke gevaren.
Wanneer het waarschuwingslampje met de steeksleutel brandt, moeten de koolborstels worden vervangen.
 1. Haal de netstekker uit het stopcontact.
 2. Open de afdekking van de koolborstels links en rechts van de motor.
 3. Let erop hoe de koolborstels ingebouwd en de draden gelegd zijn. Haal de versleten koolborstels uit de diamantboormachine.
 4. Plaats de nieuwe koolborstels weer precies zo terug als de oude koolborstels gemonteerd waren.
  Let er bij het monteren op dat de isolatie van de signaaldraad niet wordt beschadigd.
 5. Schroef de afdekking van de koolborstels links en rechts van de motor vast.
 6. Laat de koolborstels minstens 1 minuut ononderbroken stationair indraaien.
  • Na een werkingsduur van circa 1 minuut met de nieuwe koolborstels dooft het waarschuwingslampje.

Waterinspectieglas reinigen

Let bij de reiniging van het inspectieglas op de reinheid van het werkgebied. In de binnenkant van de waterdoorstroomaanduiding mag tijdens de reinigingswerkzaamheden geen vuil komen.
 1. Open de beide schroeven van het inspectieglas met een Torx-schroevendraaier TX 15.
 2. Til het inspectieglas naar boven.
 3. Verwijder het waterhoeveelheidloopwiel inclusief as.
 4. Verwijder aanwezige vuildeeltjes met stromend water.
 5. Controleer voor de montage de afdichting op het inspectieglas op beschadigingen, en vervang deze zo nodig.
 6. Zorg ervoor dat de afdichting exact in de geleiding ligt. De afdichting kan anders bij de montage van het inspectieglas tussen de kunststof delen beschadigd en lek worden.
 7. Breng het loopwiel inclusief as weer aan.
 8. Druk het inspectieglas weer in de geleiding.
 9. Breng de Torx-bouten van de inspectieglasbevestiging aan en draai deze weer vast.

Hulp bij storingen

Bij storingen die niet in deze tabellen zijn aangegeven of die niet zelf kunnen worden verholpen, kunt u zich tot onze Hilti service wenden.

Diamantboormachine is gebruiksklaar

Storing
Mogelijke oorzaak
Remedie
Image alternative
Service-indicatie brandt.
Slijtagegrens van de koolborstels bijna bereikt. De resterende tijd tot het automatisch uitschakelen van de diamantboormachine bedraagt nog een aantal uren.
 • Laat de koolborstels bij de eerstvolgende gelegenheid vervangen.
Koolborstels zijn vervangen en moeten inlopen.
 • Laat de koolborstels minstens 1 minuut ononderbroken stationair indraaien.
Diamantboormachine levert niet het volledige vermogen.
Netstoring – er is een te lage spanning in het elektriciteitsnet opgetreden.
 • Controleer of andere verbruikers storingen veroorzaken op het elektriciteitsnet of eventueel op de generator.
 • Controleer de lengte van het gebruikte verlengsnoer.
Diamantboorkroon draait niet.
De diamantboorkroon zit klem in de ondergrond.
 • Zorg ervoor dat de diamantboormachine recht t.o.v. het te boren gat staat.
 • Maak de diamantboorkroon los m.b.v. een steeksleutel: Haal de stekker uit het stopcontact. Gebruik een geschikte steeksleutel bij de zeskant van de opname en draai de diamantboorkroon los.
Boorsnelheid neemt af.
Maximale boordiepte bereikt.
 • Verwijder de boorkern en gebruik een langere boorkroon.
Boorkern klemt in de diamantboorkroon.
 • Verwijder de boorkern.
Verkeerde specificatie voor ondergrond.
 • Kies een geschiktere diamantboorkroon-specificatie.
Hoog staalaandeel (te herkennen aan helder water met metaalspaanders).
 • Kies een geschiktere diamantboorkroon-specificatie.
Diamantboorkroon defect.
 • Controleer de diamantboorkroon op beschadiging en vervang deze zo nodig.
Diamantboorkroon heeft geen grip.
 • Scherp de diamantboorkroon aan op de slijpplaat.
Waterhoeveelheid te groot.
 • Reduceer de waterhoeveelheid met de waterregeling.
Waterhoeveelheid te gering.
 • Controleer de watertoevoer naar de diamantboorkroon resp. vergroot de waterhoeveelheid met de waterregeling.
 • Controleer het filterelement op de wateraansluiting.
Insteekeinde vervuild of niet juist vergrendeld.
 • Reinig het insteekeinde en breng de diamantboorkroon correct aan.
Diamantboorkroon kan niet in de gereedschapopname worden geplaatst.
Insteekeinde/gereedschapopname vervuild of beschadigd.
 • Het insteekeinde resp. de gereedschapopname reinigen of vervangen.
Boorkophendel niet geheel geopend.
 • Open de hendel tot de aanslag.
Diamantboorkroon heeft te veel speling.
Insteekeinde defect.
 • Controleer het insteekeinde en vervang het zo nodig.
Boorkophendel niet gesloten.
 • Sluit de hendel van de boorkop.
Geen waterdoorvoer.
Filter of waterdoorstroomaanduiding verstopt.
 • Verwijder het filter of de waterdoorstroomaanduiding en spoel deze door.
Tijdens de werking stroomt water uit de gereedschapopname.
Insteekeinde/gereedschapopname vervuild.
 • Reinig het insteekeinde resp. de boorkop.
Afdichting van de gereedschapopname defect.
 • Controleer de afdichting en vervang deze zo nodig.

Diamantboormachine is niet gebruiksklaar

Storing
Mogelijke oorzaak
Remedie
Image alternative
Service-indicatie geeft niets aan.
PRCD niet ingeschakeld.
 • Controleer de werking van de PRCD en schakel hem in.
Stroomvoorziening onderbroken.
 • Sluit een ander elektrisch apparaat aan en controleer of dit werkt.
 • Controleer de stekkeraansluitingen, netkabel, stroomkabel en netzekering.
Water in de motor.
 • Laat de diamantboormachine op een warme, droge plaats volledig drogen.
Image alternative
Service-indicatie brandt.
Koolborstels versleten.
Image alternative
Service-indicatie knippert.
Motor oververhit (bijv. door te hoge wrijving en / of een te hoge aandrukkracht).
 • Enkele minuten wachten tot de motor is afgekoeld of de diamantboormachine stationair laten draaien om het afkoelen te versnellen.
 • Schakel de diamantboormachine uit en weer in.
 • Zorg ervoor dat de diamantboormachine recht op het gat staat en / of reduceer de aandrukkracht.

China RoHS (richtlijn voor het beperken van het gebruik van gevaarlijke stoffen)

Onder de volgende link vindt u de tabel met gevaarlijke stoffen: qr.hilti.com/r51318.
Aan het einde van deze documentatie vindt u een link naar de RoHS-tabel, als QR-code.

Recycling

Image alternative Hilti apparaten zijn voor een groot deel vervaardigd uit materialen die kunnen worden gerecycled. Voor recycling is een juiste materiaalscheiding noodzakelijk. In een groot aantal landen neemt Hilti uw oude apparaat voor recycling terug. Vraag hiernaar bij de klantenservice van Hilti of bij uw verkoopadviseur.
Image alternative
 • Geef elektrisch gereedschap, elektronische apparaten en accu's niet met het huisvuil mee!

Boorslib afvoeren

Vanuit milieuoogpunt is het afvoeren van boorgruis in water of in de riolering zonder geschikte voorbehandeling problematisch.

Fabrieksgarantie

 • Neem bij vragen over de garantievoorwaarden contact op met uw lokale Hilti dealer.
Image alternative
Image alternative