Taal

SID 14‑A
SID 22‑A
SIW 14‑A
SIW 22‑A

Originele handleiding

Informatie over documentatie

Over deze documentatie

 • Lees voor ingebruikname deze documentatie door. Dit is vereist voor veilig werken en storingsvrij gebruik.
 • De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze documentatie en op het product in acht nemen.
 • De handleiding altijd bij het apparaat bewaren en het product alleen met deze handleiding aan andere personen doorgeven.

Verklaring van de tekens

Waarschuwingsaanwijzingen

Waarschuwingsaanwijzingen waarschuwen voor gevaren bij de omgang met het product. De volgende signaalwoorden worden gebruikt:
GEVAAR
GEVAAR !
 • Voor een direct dreigend gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood leidt.
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING !
 • Voor een mogelijke gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood kan leiden.
ATTENTIE
ATTENTIE !
 • Voor een eventueel gevaarlijke situatie die tot licht letsel of tot materiële schade kan leiden.

Symbolen in de documentatie

De volgende symbolen worden in deze documentatie gebruikt:
Image alternative Handleiding vóór gebruik lezen
Image alternative Gebruikstips en andere nuttige informatie
Image alternative Omgang met recyclebare materialen
Image alternative Elektrisch gereedschap en accu 's niet met het huisvuil meegeven

Symbolen in afbeeldingen

De volgende symbolen worden in afbeeldingen gebruikt:
Image alternative Deze nummers verwijzen naar de betreffende afbeelding aan het begin van deze handleiding
Image alternative De nummering geeft een volgorde van de arbeidsstappen in de afbeelding weer en kan van de arbeidsstappen in de tekst afwijken
Image alternative Positienummers worden in de afbeelding Overzicht gebruikt en verwijzen naar de nummers van de legenda in het hoofdstuk Productoverzicht
Image alternative Dit teken vraagt om uw bijzondere aandacht bij de omgang met het product.

Productafhankelijke symbolen

Symbolen op het product

De volgende symbolen kunnen op het product worden gebruikt:
Image alternative Boren zonder slag
Image alternative Klopboren
Image alternative Omwentelingen per minuut
Image alternative Nominaal nullasttoerental
Image alternative Gelijkstroom
Image alternative Li‑ion-accu
Image alternative Gebruikte Hilti Li-ion-accu typeserie. De gegevens in het hoofdstuk Correct gebruik in acht nemen.
Image alternative Het product ondersteunt de draadloze gegevensoverdracht, compatibel met iOS- en Android-platforms.
Image alternative Gebruik de accu nooit als hamer.
Image alternative Laat de accu niet vallen. Gebruik geen accu die een klap gekregen heeft of anderszins beschadigd is.

Productinformatie

Image alternative producten zijn bestemd voor de professionele gebruiker en mogen alleen door geautoriseerd, vakkundig geschoold personeel bediend, onderhouden en gerepareerd worden. Dit personeel moet speciaal op de hoogte zijn gesteld van de mogelijke gevaren. Het product en zijn hulpmiddelen kunnen gevaar opleveren als ze door ongeschoolde personen op ondeskundige wijze of niet volgens de voorschriften worden gebruikt.
De typeaanduiding en het serienummer staan op het typeplaatje.
 • Voer het serienummer in de volgende tabel in. De productinformatie is nodig bij vragen aan onze dealers of service-centers.
  Productinformatie
  Type:
  SID 14-A, SID 22-A
  SIW 14-A, SIW 22-A
  Generatie:
  01
  Serienr.:

Conformiteitsverklaring

Als de uitsluitend verantwoordelijken voor dit product verklaren wij dat het voldoet aan de geldende voorschriften en normen. Een afbeelding van de Conformiteitsverklaring vindt u aan het einde van deze documentatie.
De technische documentatie is hier te vinden:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Veiligheid

Algemene veiligheidsaanwijzingen voor elektrische gereedschappen

Image alternative WAARSCHUWING Lees alle veiligheidsaanwijzingen, aanwijzingen, afbeeldingen en technische gegevens die op het apparaat aanwezig zijn. Wanneer de volgende aanwijzingen niet in acht worden genomen, kan dit een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle veiligheidsinstructies en voorschriften goed.
Het in de veiligheidsvoorschriften gebruikte begrip "elektrisch gereedschap" heeft betrekking op elektrische gereedschappen met netvoeding (met aansluitkabel) en op accu-aangedreven elektrische gereedschappen (zonder aansluitkabel).
Veiligheid op de werkplek
 • Houd uw werkgebied schoon en goed verlicht. Een rommelig of onverlicht werkgebied kan tot ongevallen leiden.
 • Werk niet met het elektrisch gereedschap in een explosieve omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of stoffen bevinden. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.
 • Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik van het elektrisch gereedschap uit de buurt. Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over het apparaat verliezen.
Elektrische veiligheid
 • De aansluitstekker van het elektrisch gereedschap moet in het stopcontact passen. De stekker mag in geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met geaarde elektrische gereedschappen. Onveranderde stekkers en passende stopcontacten beperken het risico van een elektrische schok.
 • Voorkom contact van het lichaam met geaarde oppervlakken van bijvoorbeeld buizen, verwarmingen, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico op een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.
 • Houd het elektrisch gereedschap uit de buurt van regen en vocht. Het binnendringen van water in het elektrische gereedschap vergroot het risico op een elektrische schok.
 • Gebruik de aansluitleiding niet voor een verkeerd doel, om het elektrisch gereedschap te dragen of op te hangen of om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de aansluitleiding uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en bewegende delen. Beschadigde of in de war geraakte aansluitleidingen vergroten het risico op een elektrische schok.
 • Wanneer u buitenshuis met een elektrisch apparaat werkt, dient u alleen verlengsnoeren te gebruiken die geschikt zijn voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een voor gebruik buitenshuis geschikt verlengsnoer verlaagt het risico op een elektrische schok.
 • Als het gebruik van het elektrisch gereedschap in een vochtige omgeving absoluut noodzakelijk is, gebruik dan een lekstroomschakelaar. Het gebruik van een lekstroomschakelaar verkleint het risico op stroomschokken.
Veiligheid van personen
 • Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand te werk bij het gebruik van het elektrische gereedschap. Gebruik het elektrisch gereedschap niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van het elektrisch gereedschap kan tot ernstig letsel leiden.
 • Draag een persoonlijke veiligheidsuitrusting en altijd een veiligheidsbril. Het dragen van een persoonlijke veiligheidsuitrusting, zoals een stofmasker, veiligheidsschoenen met anti-slip-zolen, een veiligheidshelm of gehoorbescherming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrisch gereedschap, vermindert het risico op letsel.
 • Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer of het elektrisch gereedschap is uitgeschakeld voordat u de stekker in het stopcontact steekt en/of de accu aanbrengt, of het gereedschap optilt of draagt. Wanneer u bij het dragen van het elektrisch gereedschap uw vinger aan de schakelaar hebt of wanneer u het apparaat ingeschakeld op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot ongevallen leiden.
 • Verwijder instelgereedschappen of moersleutels voordat u het elektrisch gereedschap inschakelt. Instelgereedschap of een sleutel in een draaiend deel van het gereedschap kan tot letsel leiden.
 • Neem geen ongewone lichaamshouding aan. Zorg ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft. Daardoor kunt u het elektrisch gereedschap in onverwachte situaties beter onder controle houden.
 • Draag geschikte werkkleding. Draag geen loshangende kleding of sieraden. Houd haren, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Loshangende kleding, sieraden en lange haren kunnen door bewegende delen worden meegenomen.
 • Wanneer stofafzuig- of stofopvangvoorzieningen kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te verzekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden gebruikt. Het gebruik van een stofafzuiging kan de gevaren door stof beperken.
 • Waak voor een foutief gevoel van veiligheid, negeer de veiligheidsregels voor elektrisch gereedschap niet, ook niet als u na veelvuldig gebruik met het elektrisch gereedschap vertrouwd bent. Achteloos handelen kan binnen een fractie van een seconden leiden tot ernstig letsel.
Gebruik en hantering van het elektrisch gereedschap
 • Overbelast het apparaat niet. Gebruik voor uw werkzaamheden het daarvoor bestemde elektrisch gereedschap. Met het passende elektrisch gereedschap werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven vermogensbereik.
 • Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
 • Trek de stekker uit het stopcontact en/of verwijder de verwijderbare accu uit het apparaat voordat u het gereedschap instelt, toebehoren wisselt of het apparaat weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van het elektrisch gereedschap.
 • Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen buiten bereik van kinderen. Laat geen personen het apparaat gebruiken die niet hiermee vertrouwd zijn of deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze door onervaren personen worden gebruikt.
 • Ga zorgvuldig met het elektrisch apparaat en de toebehoren om. Controleer of bewegende delen correct functioneren en niet vastklemmen en of onderdelen gebroken of zodanig beschadigd zijn dat de werking van het apparaat nadelig wordt beïnvloed. Laat beschadigde delen repareren voordat u het apparaat gebruikt. Veel ongevallen hebben hun oorzaak in slecht onderhouden elektrische gereedschappen.
 • Houd snijgereedschappen scherp en schoon. Zorgvuldig onderhouden snijgereedschappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel vast en zijn gemakkelijker te geleiden.
 • Gebruik elektrisch gereedschap, toebehoren, inzetgereedschappen enz. uitsluitend conform deze aanwijzingen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrische gereedschappen voor andere dan de voorziene toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
 • Houd de handgrepen en de greepgedeelten droog, schoon en vrij van olie en vet. Gladde handgrepen en greepgedeelten zorgen dat het elektrisch gereedschap in onvoorziene situaties niet veilig kan worden bediend en gecontroleerd.
Gebruik en hantering van het accugereedschap
 • Laad accu's alleen op in acculaders die door de fabrikant worden geadviseerd. Voor een acculader die voor een bepaald type accu geschikt is, bestaat het risico van brand wanneer deze met andere accu's wordt gebruikt.
 • Gebruik uitsluitend de daarvoor bedoelde accu's in de elektrische gereedschappen. Het gebruik van andere accu's kan tot verwondingen en brandgevaar leiden.
 • Voorkom aanraking van de niet-gebruikte accu met paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven en andere kleine metalen voorwerpen die overbrugging van de contacten kunnen veroorzaken. Kortsluiting tussen de accucontacten kan brandwonden of brand tot gevolg hebben.
 • Bij verkeerd gebruik kan vloeistof uit de accu lekken. Voorkom contact hiermee. Bij onvoorzien contact met water afspoelen. Wanneer de vloeistof in de ogen komt, dient u bovendien een arts te raadplegen. Gelekte accuvloeistof kan tot huidirritaties en verbrandingen leiden.
 • Geen beschadigde of gewijzigde accu's gebruiken. Beschadigde of gewijzigde accu's kunnen zich onverwachts gedragen en leiden tot vuur, een explosie of letsel.
 • Een accu niet blootstellen aan vuur of hoge temperaturen. Vuur of een temperatuur boven 130 °C (265 °F) kan een explosie veroorzaken.
 • Alle aanwijzingen m.b.t. het opladen opvolgen, en de accu of het accugereedschap nooit opladen buiten het in de handleiding aangegeven temperatuurgebied. Foutief opladen of opladen buiten het toegestane temperatuurgebied kan de accu vernietigen en het brandgevaar verhogen.
Service
 • Laat het elektrisch gereedschap alleen repareren door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het apparaat in stand blijft.
 • Nooit werken aan beschadigde accu's. Al het onderhoud aan accu's moet alleen door de fabrikant of gevolmachtigde bedrijven plaatsvinden.

Veiligheidsaanwijzingen voor schroefmachines

 • Houd het elektrisch gereedschap vast aan de geïsoleerde greepgedeelten wanneer u werkzaamheden uitvoert waarbij de schroef verdekte stroomleidingen kan raken. Door het contact van de schroef met een spanningvoerende leiding kunnen ook metalen delen van het apparaat onder spanning komen te staan, hetgeen tot een elektrische schok kan leiden.

Aanvullende veiligheidsvoorschriften schroefmachine

Veiligheid van personen
 • Gebruik het product alleen in een technisch optimale staat.
 • Nooit aanpassingen of veranderingen aan het apparaat uitvoeren.
 • Gebruik de extra handgrepen die bij de levering van het apparaat zijn inbegrepen. Verlies van controle kan tot lichamelijk letsel leiden.
 • Houd het apparaat altijd met beide handen vast aan de daarvoor bestemde handgrepen. Houd de handgrepen altijd schoon en droog.
 • Raak geen draaiende delen aan - gevaar voor letsel!
 • Draag tijdens het gebruik van het apparaat een geschikte veiligheidsbril, veiligheidshelm, gehoorbescherming, werkhandschoenen en lichte adembescherming.
 • Draag ook werkhandschoenen bij het vervangen van gereedschap. Het aanraken van het inzetgereedschap kan tot snij- en brandwonden leiden.
 • Gebruik een veiligheidsbril. Afgesplinterd materiaal kan lichamelijk letsel en oogletsel veroorzaken.
 • Controleer voor het begin van de werkzaamheden de gevarenklasse van het bij de werkzaamheden ontstane stof. Gebruik een bouwstofzuiger met een officieel goedgekeurde veiligheidsklasse, die aan de lokale stofvoorschriften voldoet. Stof van materiaal zoals loodhoudende verf, sommige houtsoorten, beton / metselwerk / kwartshoudend gesteente, mineralen en metaal kunnen schadelijk voor de gezondheid zijn.
 • Zorg voor een goede ventilatie van het werkgebied en draag zo nodig een ademmasker dat geschikt is voor het betreffende stof. Het in contact komen met of het inademen van stof kan leiden tot allergische reacties en/of aandoeningen van de luchtwegen bij de gebruiker of personen die zich in de buurt bevinden. Bepaald stof, zoals eiken- of beukenstof, staat bekend als kankerverwekkend, in het bijzonder in combinatie met houtbewerkingsmiddelen (chromaat, houtbeschermingsmiddelen). Asbesthoudend materiaal mag alleen door vakkundig personeel worden behandeld.
 • Neem pauzes en doe oefeningen voor een betere doorbloeding van uw vingers. Bij langdurige werkzaamheden kunnen door trillingen stoornissen van de bloedvaten of aan het zenuwstelsel van vingers, handen of polsen ontstaan.
Elektrische veiligheid
 • Controleer het werkgebied, voordat u begint te werken, op verdekt liggende elektrische leidingen en gas- en waterleidingen. Externe metalen delen van het apparaat kunnen een elektrische schok veroorzaken als u per ongeluk een elektrische leiding beschadigt.
Gebruik en onderhoud van elektrisch gereedschap
 • Het elektrisch gereedschap direct uitschakelen, als het gereedschap blokkeert. Het apparaat kan naar de zijkant uitbreken.
 • Wacht tot het elektrisch gereedschap tot stilstand is gekomen alvorens het weg te leggen.

Zorgvuldige omgang en gebruik van accu's

 • Neem de bijzondere richtlijnen voor het transport, de opslag en het gebruik van Li-ion accu's in acht.
 • Stel de accu's niet bloot aan hoge temperaturen, directe zonne-instraling of vuur.
 • De accu's mogen niet uit elkaar worden genomen, ineengedrukt, tot boven 80 °C worden verhit of worden verbrand.
 • Gebruik of laad geen accu's die aan stootbelasting zijn blootgesteld, van hoger dan een meter gevallen zijn of op een andere manier beschadigd zijn. Neem in dit geval contact op met de Hilti  Service .
 • Als de accu zo heet is dat hij niet kan worden vastgepakt, kan deze defect zijn. Zet het product op een niet-brandbare plaats met voldoende afstand tot brandbaar materiaal, waar het in de gaten kan worden gehouden, en laat het afkoelen. Neem in dit geval contact op met de Hilti  Service .

Beschrijving

Productoverzicht

Image alternative
 1. Binnenzeskant (SID)
 2. Verlichting
 3. Schakelaar rechtsom/linksom met inschakelblokkering
 4. Regelschakelaar (met elektronische toerentalregeling)
 5. Uitwendig vierkant (SIW)
 6. Draaimoment-omschakelaar
 7. Riemhaak (optioneel)
 8. Accu-laadtoestandsaanduiding
 9. Ontgrendelingstoetsen (accu B22/…)
 10. Ontgrendelingstoets (accu B14/…)

Correct gebruik

Het beschreven product is een handbediende accu-aangedreven slagschroefmachine. Hij is geschikt voor het vastzetten en losmaken van schroefverbindingen, moeren en pennen met schroefdraad in hout, metaal, metselwerk en beton.

De slagschroefmachine mag alleen worden gebruikt voor toepassingen waarbij geen exact/gespecificeerd koppel vereist is. Anders bestaat het risico van doldraaien, beschadiging van de schroef of van het werkstuk.
 • Gebruik voor dit product alleen de Hilti Li-ion-accu's van de typeserie B14 (SID/SIW 14‑A) resp. B22 (SID/SIW 22‑A).

 • Gebruik voor deze accu's alleen de Hilti acculaders van de C4/36-serie.

Laadtoestandsaanduiding

De laadtoestand van de li-ion-accu's wordt na het licht indrukken van de/een ontgrendelingstoets (maximaal tot een voelbare weerstand) aangegeven.
Toestand
Betekenis
4 LED's branden.
Laadtoestand: 75 % tot 100 %
3 LED's branden.
Laadtoestand: 50 % tot 75 %
2 LED's branden.
Laadtoestand: 25 % tot 50 %
1 LED brandt.
Laadtoestand: 10 % tot 25 %
1 LED knippert.
Laadtoestand: < 10 %
Als de regelschakelaar wordt bediend en tot 5 seconden na het loslaten van de regelschakelaar is het opvragen van de laadtoestand niet mogelijk.

Standaard leveringsomvang

Slagschroefmachine, handleiding.
Door ons vrijgegeven vervangingsonderdelen, verbruiksmaterialen en toebehoren voor uw product vindt u in uw Hilti Store of onder: www.hilti.group | USA: www.hilti.com

Slagschroefmachine


SID 14‑A
SIW 14‑A
Nominale spanning
14,4 V
14,4 V
Gewicht overeenkomstig EPTA Procedure-01
1,3 kg
1,3 kg
Nominaal nullasttoerental
Stand I
0 omw/min … 1.000 omw/min
0 omw/min … 1.000 omw/min
Stand II
0 omw/min … 1.500 omw/min
0 omw/min … 1.500 omw/min
Stand III
0 omw/min … 2.500 omw/min
0 omw/min … 2.300 omw/min
Slagfrequentie
≤ 3.100 bpm
≤ 3.400 bpm
Koppelinstelling
3 standen
3 standen
Grote standaardbouten
M8 tot M16
M8 tot M16
Afmetingen hoge sterkte bouten
M6 tot M12
M6 tot M12
Gereedschapopname
1/4″ binnenzeskant met veiligheidsmanchet
1/2″ uitwendig vierkant met halve kogel of 3/8″ uitwendig vierkant met borgring
Omgevingstemperatuur bij gebruik
−17 ℃ … 60 ℃
−17 ℃ … 60 ℃
Opslagtemperatuur
−20 ℃ … 70 ℃
−20 ℃ … 70 ℃

SID 22‑A
SIW 22‑A
Nominale spanning
21,6 V
21,6 V
Gewicht overeenkomstig EPTA Procedure-01
2,0 kg
2,0 kg
Nominaal nullasttoerental
Stand I
0 omw/min … 1.000 omw/min
0 omw/min … 1.000 omw/min
Stand II
0 omw/min … 1.500 omw/min
0 omw/min … 1.500 omw/min
Stand III
0 omw/min … 2.500 omw/min
0 omw/min … 2.300 omw/min
Slagfrequentie
≤ 3.450 bpm
≤ 3.500 bpm
Koppelinstelling
3 standen
3 standen
Grote standaardbouten
M8 tot M16
M8 tot M16
Afmetingen hoge sterkte bouten
M6 tot M12
M6 tot M12
Gereedschapopname
1/4″ binnenzeskant met veiligheidsmanchet
1/2″ uitwendig vierkant met halve kogel of 3/8″ uitwendig vierkant met borgring
Omgevingstemperatuur bij gebruik
−17 ℃ … 60 ℃
−17 ℃ … 60 ℃
Opslagtemperatuur
−20 ℃ … 70 ℃
−20 ℃ … 70 ℃

Geluidsinformatie en trillingswaarden volgens EN 62841

De in deze aanwijzingen aangegeven geluidsdruk- en trillingswaarden zijn gemeten overeenkomstig een genormeerd meetproces en kunnen worden gebruikt voor een onderlinge vergelijking van elektrisch gereedschap. Deze zijn ook geschikt voor een voorlopige inschatting van de exposities.
De vermelde gegevens zijn representatief voor de belangrijkste gebruiksgebieden van het elektrisch gereedschap. Als het elektrisch gereedschap echter wordt gebruikt voor andere toepassingen, met afwijkende inzetgereedschappen of als het onvoldoende wordt onderhouden, kunnen de gegevens afwijken. Hierdoor kunnen de blootstellingswaarden over de gehele gebruiksperiode duidelijk worden verhoogd.
Voor een nauwkeurige inschatting van de exposities moet ook rekening worden gehouden met de tijden waarin het apparaat is uitgeschakeld of weliswaar draait maar niet wordt gebruikt. Hierdoor kunnen de exposities over de gehele gebruiksperiode duidelijk worden verlaagd.
Leg de overige veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de gebruiker tegen geluid en/of trillingen ook vast, zoals: Onderhoud van het elektrisch gereedschap en de inzetgereedschappen, warmhouden van handen, organisatie van de werkzaamheden.
Geluidsinformatie

SID 14‑A
SIW 14‑A
SID 22‑A
SIW 22‑A
Geluidsvermogensniveau (LWA)
94 dB(A)
94 dB(A)
97 dB(A)
97 dB(A)
Onzekerheid geluidsvermogensniveau (KWA)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
Geluidsemissieniveau (LpA)
83 dB(A)
83 dB(A)
86 dB(A)
86 dB(A)
Onzekerheid geluidsemissieniveau (KpA)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
Totale trillingswaarden

SID 14‑A
SIW 14‑A
SID 22‑A
SIW 22‑A
Trillingsemissiewaarde vastzetten van bouten en moeren met maximaal toegestane afmetingen (ah)
7,5 m/s²
7,5 m/s²
11 m/s²
11 m/s²
Onzekerheid aandraaien van schroeven en moeren tot de grootst toegestane maat
1,5 m/s²
1,5 m/s²
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Koppel-instelling

Het koppel kan met de koppel-omschakelaar worden ingesteld.
Model SID … SID 14‑A
SID 22‑A

Model
SID 14‑A
SID 22‑A
Koppel
Stand I
50 Nm
60 Nm
Stand II
100 Nm
110 Nm
Stand III
150 Nm
165 Nm
Model SIW … SIW 14‑A
SIW 22‑A

SIW 14‑A
1/2" uitwendig vierkant met halve kogel
3/8" uitwendig vierkant met borgring
Koppel
Stand I
80 Nm
65 Nm
Stand II
120 Nm
115 Nm
Stand III
185 Nm
160 Nm

SIW 22‑A
1/2" uitwendig vierkant met halve kogel
3/8" uitwendig vierkant met borgring
Koppel
Stand I
90 Nm
75 Nm
Stand II
135 Nm
120 Nm
Stand III
200 Nm
175 Nm

Accu 14,4V

Accuspanning
14,4 V
Omgevingstemperatuur
−10 ℃ … 60 ℃
Opslagtemperatuur
−20 ℃ … 40 ℃

Accu 21,6V

Accuspanning
21,6 V
Omgevingstemperatuur
−17 ℃ … 60 ℃
Opslagtemperatuur
−20 ℃ … 40 ℃

Werkvoorbereiding

ATTENTIE
Gevaar voor letsel door onbedoeld starten!
 • Zorg ervoor dat het betreffende product is uitgeschakeld voordat u de accu aanbrengt.
 • Verwijder de accu, alvorens apparaatinstellingen uit te voeren of toebehoren te wisselen.
De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze documentatie en op het product in acht nemen.

Accu laden

 1. Lees vóór het opladen de handleiding van de acculader door.
 2. Let erop dat de contacten van de accu en de acculader schoon en droog zijn.
 3. Laad de accu op met een vrijgegeven acculader.

Accu aanbrengen

ATTENTIE
Gevaar voor letsel door kortsluiting of door een vallende accu!
 • Zorg ervoor dat de contacten van de accu en de contacten van het product schoon zijn voordat u de accu aanbrengt.
 • Zorg ervoor dat de accu altijd correct vergrendeld is.
 1. Laad de accu voor het eerste gebruik volledig op.
 2. Plaats de accu in de apparaathouder, tot hij hoorbaar vergrendelt.
 3. Controleer of de accu correct bevestigd is.

Accu verwijderen

 1. Druk de ontgrendelingstoetsen van de accu in.
 2. Trek de accu uit het apparaat.

Riemhaak monteren (optioneel)

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel Gevaar door vallend apparaat.
 • Een vallend apparaat kan u en anderen in gevaar brengen. Controleer voor het begin van het werk of de riemadapter goed op de riem bevestigd is.
Met de riemhaak kunt u het apparaat tegen het lichaam aan, aan een riem bevestigen. De riemhaak kan voor rechts en links dragen worden gemonteerd.
Image alternative
 1. Verwijder de accu.
 2. Steek de riemhaak in de daarvoor voorziene opening in de voet van de schroefmachine.
 3. Bevestig de riemhaak met de 2 schroeven.

Inzetgereedschap monteren

SID 14‑A
SID 22‑A
Image alternative
 1. Controleer of het insteekeinde van het inzetgereedschap schoon is.
  • Reinig zo nodig het insteekeinde.
 2. Zet de schakelaar rechtsom/linksom in de middelste stand of verwijder de accu uit het apparaat.
 3. Steek het inzetgereedschap tot de aanslag in de gereedschapopname en zorg ervoor dat dit vergrendelt.
 4. Controleer voor gebruik of het inzetgereedschap goed en correct bevestigd is.

Inzetgereedschap monteren

SIW 14‑A
SIW 22‑A
Image alternative
 1. Controleer of het insteekeinde van het inzetgereedschap schoon is.
  • Reinig zo nodig het insteekeinde.
 2. Zet de schakelaar rechtsom/linksom in de middelste stand of verwijder de accu uit het apparaat.
 3. Breng het boorgat aan de zijkant van het inzetgereedschap in lijn met de halve kogel op de gereedschapopname.
 4. Druk het inzetgereedschap in de gereedschapopname tot het hoorbaar vergrendelt.
 5. Controleer voor gebruik of het inzetgereedschap goed en correct bevestigd is.

Inzetgereedschap monteren

SIW 22‑A
ATTENTIE
Gevaar voor letsel Door verkeerd gereedschap!
 • Gebruik uitsluitend gereedschap met vergrendelingsmogelijkheid.
 • Gebruik geen versleten of beschadigd gereedschap.
Image alternative
 1. Zet de schakelaar rechtsom/linksom in de middelste stand of verwijder de accu uit het apparaat.
 2. Verwijder de O-ring uit de groef van de verwisselbare kop.
 3. Trek de borgpen naar buiten.
 4. Plaats de verwisselbare kop op het aandrijfvierkant van het apparaat.
  Let erop dat de boringen van de opname van de borgring in het aandrijfvierkant en de verwisselbare kop samenvallen.
 5. Steek de borgpen in de verwisselbare kop.
 6. Steek de O-ring op de verwisselbare kop.
 7. Controleer voor gebruik of het inzetgereedschap goed en correct bevestigd is.

Bediening

ATTENTIE
Gevaar voor letsel door kortsluiting of door een vallende accu!
 • Zorg ervoor dat de contacten van de accu en de contacten van het product schoon zijn voordat u de accu aanbrengt.
 • Zorg ervoor dat de accu altijd correct vergrendeld is.
De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze documentatie en op het product in acht nemen.

Koppel instellen

Image alternative
 • Druk de koppel-keuzeschakelaar zo vaak in, tot de gewenste koppelstand links naast de koppel-omschakelaar wordt aangegeven.
  SID 14‑A
  SID 22‑A
  Model SID …
  SIW 14‑A
  SIW 22‑A
  Model SIW …

Rechts-/linksloop instellen

Een omschakelblokkering voorkomt dat de schakelaar bij een lopende motor wordt omgezet.
In de middelste stand is de regelschakelaar geblokkeerd (inschakelblokkering).
Image alternative
 • Stel de schakelaar rechtsom/linksom op de gewenste draairichting in.

Inschakelen

 • Druk op de regelschakelaar.
  • Via de indrukdiepte kan het toerental worden geregeld.

Schroeven

ATTENTIE
Gevaar voor letsel door beschadigde werkstukken! Bouten of het werkstuk kunnen bij een te hoog koppel beschadigd raken; dit kan tot letsel leiden.
 • Verzeker u ervan dat de schroeven en het werkstuk geschikt zijn voor het koppel dat door het apparaat wordt geproduceerd.
 1. Zet de schakelaar rechtsom/linksom in de middelste stand of verwijder de accu uit het apparaat.
 2. Stel met de koppel-keuzeschakelaar het gewenste koppel in.

Uitschakelen

 • Laat de regelschakelaar los.

Inzetgereedschap verwijderen

SID 14‑A
SID 22‑A
ATTENTIE
Gevaar voor letsel door inzetgereedschap! Het inzetgereedschap kan heet zijn of scherpe randen hebben.
 • Draag bij het gebruik van het apparaat en het verwisselen van het inzetgereedschap werkhandschoenen.
Image alternative
 1. Zet de schakelaar rechtsom/linksom in de middelste stand of verwijder de accu uit het apparaat.
 2. Trek de ring van de gereedschapopname naar voren en houd hem vast.
 3. Trek het inzetgereedschap uit de gereedschapopname.
 4. Laat de ring van de gereedschapopname los.

Inzetgereedschap verwijderen

SIW 14‑A
SIW 22‑A
ATTENTIE
Gevaar voor letsel door inzetgereedschap! Het inzetgereedschap kan heet zijn of scherpe randen hebben.
 • Draag bij het gebruik van het apparaat en het verwisselen van het inzetgereedschap werkhandschoenen.
Image alternative
 1. Zet de schakelaar rechtsom/linksom in de middelste stand of verwijder de accu uit het apparaat.
 2. Trek het inzetgereedschap uit de gereedschapopname.

Inzetgereedschap verwijderen

SIW 22‑A
Image alternative
 1. Zet de schakelaar rechtsom/linksom in de middelste stand of verwijder de accu uit het apparaat.
 2. Verwijder de O-ring uit de groef van de verwisselbare kop.
 3. Trek de borgpen naar buiten.
 4. Verwijder de verwisselbare kop van het aandrijfvierkant van het apparaat.
 5. Monteer de borgpen.
 6. Monteer de O-ring als borging op de verwisselbare kop.

Verzorging en onderhoud

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel bij aangebrachte accu !
 • Voor alle verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden altijd de accu verwijderen!
Verzorging van het apparaat
 • Vastzittend vuil voorzichtig verwijderen.
 • Reinig de ventilatiesleuven voorzichtig met een droge borstel.
 • Het huis alleen reinigen met een licht vochtige reinigingsdoek. Geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen gebruiken, omdat deze de kunststof delen kunnen aantasten.
Onderhoud van de Li‑ion accu's
 • De accu schoon en vrij van olie en vet houden.
 • Het huis alleen reinigen met een licht vochtige reinigingsdoek. Geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen gebruiken, omdat deze de kunststof delen kunnen aantasten.
 • Binnendringen van vocht vermijden.
Onderhoud
 • Regelmatig alle zichtbare delen op beschadiging en de bedieningselementen op hun correcte werking controleren.
 • Bij beschadigingen en/of functiestoringen het product niet gebruiken. Direct door Hilti Service laten repareren.
 • Na verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden alle afschermingen aanbrengen en hun werking controleren.
Voor een veilig gebruik alleen originele vervangingsonderdelen en verbruiksmaterialen gebruiken. Door ons vrijgegeven vervangingsonderdelen, verbruiksmaterialen en toebehoren voor uw product vindt u in uw Hilti Store of onder: www.hilti.group .

Transport en opslag van accu-apparaten

Transport
  ATTENTIE
  Onbedoeld in werking treden tijdens transport !
 • Vervoer het product altijd zonder aangebrachte accu's!
 • Accu's verwijderen.
 • Transporteer de accu's nooit zonder verpakking.
 • Controleer na een langdurig transport het apparaat en de accu's voor gebruik op beschadiging.
Opslag
  ATTENTIE
  Onbedoelde beschadiging door een defecte accu of door lekkende accu's !
 • Bewaar het product altijd zonder aangebrachte accu's!
 • Bewaar het apparaat en de accu's indien mogelijk koel en droog.
 • Bewaar accu's nooit in de zon, op een verwarming of achter een raam.
 • Bewaar het apparaat en de accu's buiten bereik van kinderen en onbevoegde personen.
 • Controleer na een langdurige opslag het apparaat en de accu's voor gebruik op beschadiging.

Hulp bij storingen

Bij storingen die niet in deze tabellen zijn aangegeven of die niet zelf kunnen worden verholpen, kunt u zich tot onze Hilti service wenden.

Hulp bij storingen

Storing
Mogelijke oorzaak
Remedie
Apparaat functioneert niet.
Accu niet volledig aangebracht.
Accu is ontladen.
Regelschakelaar kan niet worden ingedrukt of is geblokkeerd.
Schakelaar rechtsom/linksom staat in de middelste stand.
Toerental neemt plotseling sterk af.
Accu is ontladen.
Accu raakt sneller leeg dan gewoonlijk.
Zeer lage omgevingstemperatuur.
 • Laat de accu langzaam tot de omgevingstemperatuur opwarmen.
Accu vergrendelt niet met een hoorbare "dubbele klik".
Vergrendelpallen van de accu vervuild.
 • Reinig de vergrendelnokken en vergrendel de accu. Neem als het probleem blijft bestaan contact op met de Hilti Service.
Sterke warmteontwikkeling in het apparaat of de accu.
Elektrisch defect.
 • Schakel het apparaat direct uit, verwijder de accu, controleer deze, laat hem afkoelen en neem contact op met de Hilti Service.
Apparaat is overbelast (toepassingsgrens overschreden).
 • Selecteer het bij het gebruik passende apparaat.

Recycling

Image alternative Hilti apparaten zijn voor een groot deel vervaardigd uit materialen die kunnen worden gerecycled. Voor recycling is een juiste materiaalscheiding noodzakelijk. In een groot aantal landen neemt Hilti uw oude apparaat voor recycling terug. Vraag hiernaar bij de klantenservice van Hilti of bij uw verkoopadviseur.
Accu's recyclenDoor onjuiste recycling van accu's kunnen gevaren voor de gezondheid als gevolg van uittredende gassen of vloeistoffen ontstaan.
 • Verzend of verstuur geen beschadigde accu's!
 • Dek de aansluitingen met een niet-geleidend materiaal af, om kortsluiting te vermijden.
 • Recycle defecte accu's zo, dat ze niet in handen van kinderen kunnen belanden.
 • Lever de accu in bij uw Hilti Store of neem contact op met een verantwoordelijk afvalverwerkingsbedrijf.
Image alternative
 • Geef elektrisch gereedschap, elektronische apparaten en accu's niet met het huisvuil mee!

RoHS (richtlijn voor het beperken van het gebruik van gevaarlijke stoffen)

Onder de volgende links vindt u de tabel met gevaarlijke stoffen: qr.hilti.com/r4923, qr.hilti.com/r4922, qr.hilti.com/r4927 en qr.hilti.com/r4926.
Aan het einde van deze documentatie vindt u een link naar de RoHS-tabel, als QR-code.

Fabrieksgarantie

 • Neem bij vragen over de garantievoorwaarden contact op met uw lokale Hilti dealer.
Image alternative
Image alternative
Image alternative