meettechniek software voorwaarden en condities

Als u een Software heeft besteld in de vorm van een aankoop, zijn de onderstaande voorwaarden van Sectie A (koopovereenkomst) van toepassing, waar in het geval u een Software heeft besteld in de vorm van een abonnement, die hieronder van Sectie B (Subscription Agreement) van toepassing zijn.

Sectie A - koopovereenkomst

Van toepassing op:
• PROFIS Detection
• PSA 200
• PROFIS Ferroscan MAP
• PROFIS Connect
• PROFIS Layout Field
• PROFIS Layout Office
• PROFIS AutoCAD Field Point
• PROFIS Revit Field Point
• PROFIS Point Creator
(ieder hierna aangeduid als de “Software”)

Deze koopovereenkomst ("Overeenkomst") treedt in werking vanaf de datum van uw bestelling ("Ingangsdatum") en is afhankelijk van uw order (“Order”) van de desbetreffende Software genoemd in de Order, door en tussen Hilti Nederland B.V., Leeuwenhoekstraat 4, 2652 XL Berkel en Rodenrijs, Postbus 92, 2650 AB Berkel en Rodenrijs ("Softwareleverancier") en u ("Klant"). Hierbij verleent de softwareleverancier aan de klant het eeuwigdurende recht om de Software te gebruiken zoals hem dat is toegestaan op grond van deze Overeenkomst.

Partijen komen als volgt overeen:
1. Gebruik van de software door de klant.
1.1 Verplichtingen van de softwareleverancier. De softwareleverancier zal de software zoals beschreven in sectie 1.2 van deze overeenkomst, beschikbaar stellen aan klant op grond van deze overeenkomst. De softwareleverancier mag van tijd tot tijd, naar eigen goeddunken, de klant voorzien van updates en/of van de Software op vrijwillige basis. In dergelijke gevallen zijn de voorwaarden van deze Overeenkomst van evenredige toepassing op dergelijke updates en/of upgrades.

1.2 Softwarebeschrijving. De softwarebeschrijving en de softwarefuncties worden voor de klant beschikbaar gemaakt op de website van de softwareleverancier en worden van tijd tot tijd bijgewerkt door de softwareleverancier.
1.3 Systeemvereisten. De bediening of het gebruik van de software door de klant kan bepaalde systeemvereisten zoals gespecificeerd en van tijd tot tijd geactualiseerd op de websites van de softwareleverancier vereisen, waar alleen de klant verantwoordelijk is te verzekeren dat aan de systeemvereisten wordt voldaan. Het verstrekken van systeemvereisten vormt geen onderdeel van de verplichtingen van de softwareleverancier onder deze overeenkomst.

1.4 Verplichtingen van de klant. De klant is verantwoordelijk voor zijn gebruik en gebruik door geautoriseerde gebruikers van de software en zijn/haar naleving van deze overeenkomst, waar "geautoriseerde gebruiker" betekent de klant of zijn medewerker zoals aangeduid door de klant richting de softwareleverancier om te worden gerechtigd de software te gebruiken overeenkomstig sectie 3.4. De klant zal zich redelijke inspanningen getroosten om ongeautoriseerde toegang tot, of gebruik van, de software te voorkomen (d.w.z. andere medewerkers, derden, enz.) via zijn systemen en de softwareleverancier prompt informeren van elk dusdanig ongeautoriseerd(e) toegang of gebruik.

1.5 Verboden activiteiten. De klant zal de software alleen gebruiken voor zijn interne zakelijke doelen en, tenzij toegestaan krachtens toepasselijk recht, zal niet: (i) licenseren, sub-licenseren, decompileren, verkopen, wederverkopen, verhuren, leasen, overdragen, toewijzen, distribueren, tijddelen, aanbieden, of anderszins de software beschikbaar maken voor eventuele derden; (ii) de software gebruiken in strijd met toepasselijke lokale, provinciale, nationale en/of buitenlandse wetgeving, verdragen en/of regelingen van toepassing op een betreffende partij.

2. Vergoedingen, betaling & belastingen.
2.1 Vergoedingen. In overweging nemende dat de softwareleverancier de software levert, zal klant aan de softwareleverancier een eenmalige koopsom betalen zoals overeengekomen in de "opdracht" door de klant verstrekt aan de softwareleverancier.

2.2 Facturen. Tenzij anders overeengekomen in de Bestelling, dienen facturen binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de factuur te worden betaald.

2.3 Achterstallige betalingen. Bij betalingsverzuim van de klant, dient de klant, naast de betaling van het openstaande bedrag, nalatigheidsinterest aan de verhuurder te betalen van: één (1) procentpunt per maand over het uitstaande bedrag; of het hoogste bedrag dat door de wet is toegestaan. Dit doet geen afbreuk aan het recht van de softwareleverancier om eventuele hogere schadevergoeding onder het toepasselijke recht te vorderen.

2.4 Belastingen. De klant is verantwoordelijk voor het betalen van alle verkoop- & gebruiksbelastingen en de BTW verbonden met de hieronder ontvangen software, maar onder uitsluiting van belastingen die gebaseerd zijn op bruto inkomsten, netto inkomsten of eigendommen van de softwareleverancier. Als de softwareleverancier verplicht is belastingen te betalen of te innen waarvoor de klant verantwoordelijk is onder deze sectie, zal het correcte bedrag worden gefactureerd aan en betaald worden door de klant, tenzij de klant een geldig belastingontheffingscertificaat van de bevoegde belastinginstantie aan de softwareleverancier overlegt.
3. Eigendomsrechten.
3.1 © Hilti Corporation 2015. Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Liechtenstein, behoudt als enige exclusief en onbeperkt het eigendom en behoudt alle rechten, titels en belangen en alle intellectuele rechten (zoals deze term is gedefinieerd in sectie 3.2) op de software (inclusief updates en upgrades), tenzij expliciet anders bepaald in deze overeenkomst. De softwareleverancier is door Hilti Corporation gemachtigd de klant rechten tot de software te geven overeenkomstig de termen en voorwaarden van deze overeenkomst.
3.2 Intellectuele eigendomsrechten. Betekent alle wettelijke en andere industriële eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen, patenten en andere afgekondigde eigendomsrechten, die overal ter wereld gerespecteerd of afgedwongen kunnen worden onder toepasselijke wetgevingen en alle morele rechten, verbonden met de software.
3.3 Voorbehoud van rechten. Behoudens de beperkte rechten hieronder uitdrukkelijk verleend, worden hieronder aan de klant geen rechten verleend anders dan uitdrukkelijk hierin uiteengezet. De klant behoudt alle rechten en eigendomsrechten over zijn gegevens en andere niet van de softwareleverancier afkomstige software.

3.4 Verlening van rechten. De softwareleverancier verleent aan de klant een eeuwigdurend, niet-exclusief, enkel (voor één geautoriseerde gebruiker), niet overdraagbaar recht om de software te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van deze overeenkomst. Dit gebruiksrecht omvat het recht de software beschikbaar te maken voor en te gebruiken door de klant of te laten gebruiken door de geautoriseerde gebruiker. Extra gebruikers vallen niet onder dit recht of deze overeenkomst.

3.5 Handleidingen en documentatie. De softwareleverancier zal gebruikershandleidingen en documentatie voor de software verstrekken, die binnen de software beschikbaar zal worden gemaakt, die de functies van de software zal beschrijven en de klant in staat zal stellen gebruik te maken van de software in overeenstemming met deze overeenkomst. De softwareleverancier zal trachten de handleidingen en documentatie te zijner tijd te updaten nadat een wijziging van de software daarom vraagt.

3.6 Beperkingen. Tenzij toegestaan krachtens toepasselijk dwingend recht, zal de klant niet (i) afgeleide werken gebaseerd op de software, wijzigen, kopiëren of creëren; (ii) enige inhoud die deel uitmaakt van de service, inkaderen of spiegelen, anders dan op de eigen intranetten van de klant voor de eigen interne zakelijke doelen; (iii) de software of enig onderdeel ervan reverse engineren of decompileren; (iv) zich toegang verschaffen tot de software met als doel een commercieel beschikbaar product of service te bouwen; (v) voorzieningen, functies, interfaces of afbeeldingen van de software of enig onderdeel ervan kopiëren; of (vi) de software gebruiken op enigerlei wijze die de omvang van het hier toegestane gebruik overschrijdt.

4. Vertrouwelijkheid.
4.1 Vertrouwelijkheid. Een partij zal geen vertrouwelijke informatie (zoals deze term is gedefinieerd in sectie 4.2) van de andere partij openbaar maken of gebruiken buiten de werkingssfeer van deze overeenkomst, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij of indien wettelijk vereist en toegestaan door sectie 4.4, hieronder.

4.2 Vertrouwelijke informatie. Betekent (a) de software in enige vorm, (b) zakelijk of technische informatie van iedere partij, inclusief maar niet beperkt tot enige informatie gerelateerd aan softwareplannen, ontwerpen, kosten, prijzen en namen, financiën, marketingplannen, zakelijke kansen, personeel, research, ontwikkeling of kennis.

4.3 Bescherming. Elke partij stemt ermee in om de vertrouwelijke informatie van de andere partij op dezelfde manier te beschermen zoals hij zijn eigen gelijksoortige vertrouwelijke informatie beschermt (maar in geen geval met minder dan een redelijke mate van zorg en redelijke technologische industrienormen).

4.4 Gedwongen openbaarmaking. Wanneer een partij door de wet wordt gedwongen vertrouwelijke informatie van de andere partij openbaar te maken, zal zij (voor zover wettelijk toegestaan) de andere partij voorafgaand in kennis stellen van zo'n gedwongen openbaarmaking en, op kosten van de andere partij, redelijke bijstand verlenen, als de andere partij de openbaarmaking wenst te voorkomen of te betwisten.

4.5 Rechtsmiddelen. Als een partij in schending van de vertrouwelijkheid onder deze overeenkomst informatie van de andere partij openbaar maakt of gebruikt (of dreigt deze openbaar te maken of te gebruiken) heeft de andere partij het recht, naast eventuele andere beschikbare rechtsmiddelen, om een dwangmiddel te gebruiken om dergelijke handelingen te stoppen, wanneer de partijen erkennen dat alle andere beschikbare middelen ontoereikend zijn.

4.6 Uitsluitingen. Vertrouwelijke informatie omvat geen informatie die: (i) algemeen bekend is of wordt aan het publiek, zonder schending van enige verplichting jegens de andere partij; (ii) bekend werd aan een partij voorafgaand aan de openbaarmaking door de andere partij zonder schending van enige verplichting jegens de andere partij; (iii) onafhankelijk werd ontwikkeld door een partij zonder schending van enige verplichting jegens de andere partij; of (iv) is ontvangen van een derde zonder schending van enige verplichting jegens de andere partij.

5. Toegang tot software & gegevensback-up.
5.1 Toegang tot software. Met uitzondering van software die reeds geïnstalleerd is op een Hilti werktuig dat is besteld door de klant, waar een dergelijke order onderhevig is aan Hilti's desbetreffende afzonderlijke algemene voorwaarden voor verkoop, zal Softwareleverancier de software zoals in de Softwarebeschrijving voor de klant voor downloaden beschikbaar maken via de website van de softwareleverancier. De softwareleverancier zal verder niet verplicht zijn tot levering, maar zal het recht hebben om de klant software te leveren via andere geschikte technische oplossingen die niet minderwaardig zijn. In het bijzonder zal de softwareleverancier de software niet installeren bij de klant zelf noch de broncode van de software aan de klant geven. In elk geval zullen alle implementatiediensten om de software technisch voor te bereiden voor operationeel gebruik (d.w.z. instellen van de software om te voldoen aan de technische systeemvereisten en technische parametrering van de software) uitsluitend worden gedaan door de klant.
5.2 Zakelijke klanten. De software is uitsluitend bedoeld voor gebruik op terreinen door zakelijke klanten en niet door particuliere eindgebruikers.
5.3 Gegevensback-up. De software wordt geïnstalleerd door de klant en opgeslagen op de terreinen van de klant, daarom blijft het de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant om de back-ups van alle gegevens in verbinding met het gebruik van de software te bewaren.
5.4 Disclaimer.
Voorafgaand aan het gebruik van de software is de klant door de softwareleverancier via de "Disclaimer sectie" van de software geïnformeerd hoe de software te gebruiken en aannames die moeten worden overwogen door gebruik van de software en heeft aangegeven of geeft hiermee aan akkoord te zijn de termen en voorwaarden zoals bepaald in de disclaimer sectie in aanvulling op de bepalingen van de overeenkomst ten strengste na te leven; in het bijzonder maar niet beperkt tot zulke termen van de disclaimer sectie omvatten (i) verwijzingen om producten van de softwareleverancier te gebruiken volgens de relevante informatie voor het gebruik, (ii) verwijzingen om de software te gebruiken overeenkomstig de gebruikershandleiding begrepen in de software en (iii) de stellige aanbeveling dat alle resultaten die met de software en andere producten van de softwareleverancier worden gegenereerd worden bevestigd door een professionele ontwerper en/of bouwkundig ingenieur om te verzekeren dat de resultaten en ontwerpen geschikt en adequaat zijn voor de specifieke bevoegdheid van de klant en de projecteisen.

6. Uitsluiting van garantie.
MET UITZONDERING VAN HETGEEN UITEENGEZET IN ARTIKEL 5.1, SLUIT DE SOFTWARELEVERANCIER HIERBIJ ALLE VOORSTELLEN, GARANTIEVERPLICHTINGEN EN ANDERE VOORWAARDEN UIT, ZOWEL UITDRUKKELIJK ALS IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE, MET INBEGRIP VAN, ZONDER HIERTOE BEPERKT TE ZIJN, ENIGE IMPLICIETE VOORWAARDEN, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL. DE SOFTWARELEVERANCIER GARANDEERT NIET DAT DE SOFTWARE ONONDERBROKEN OF VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN. DE KLANT IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE KEUZE EN HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE. DE GARANTIETERMIJN DUURT TOT DERTIG (30) DAGEN NADAT DE SOFTWARE TER BESCHIKKING IS GESTELD OM TE DOWNLOADEN OF INDIEN DE SOFTWARE REEDS VOORAF GEÏNSTALLEERD IS NA AFLEVERING VAN HET DESBETREFFENDE HILTI WERKTUIG.

7. Rechtsmiddelen in geval van defecten.
7.1 Rectificatie. De klant zal de softwareleverancier onmiddellijk na het downloaden van de Software, of na bezorging van het desbetreffende Hilti werktuig dat de Software bevat, in kennis stellen van enige vermeende defecten (zoals gedefinieerd in artikel 9) van de software, inclusief een omschrijving van het vermeende defect. Slechts na een dergelijke onmiddellijke kennisgeving van zo een Defect, zal de softwareleverancier binnen een redelijke termijn de Software herstellen in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst; de softwareleverancier mag naar eigen goeddunken beslissen om een gegeven defect te verhelpen door reparatie of een vervangende levering, indien de de enige en exclusieve garantievorderingen van de Klant bestaan uit reparatie of vervanging van de Software.
7.2 Defect wordt gedefinieerd als een mate van fouten die vermijden dat de software werkt zoals beschreven in artikel 1.2. Als (i) met redelijke inspanning van de klant het defect kan worden omzeild of als (ii) een fout niet leidt tot een uitvaltijd of tot ernstige verstoring van de gegevensintegriteit van de klant, dan zullen dergelijke fouten niet worden gezien als een defect.
8. Gebruikershandleiding.
De gebruikershandleiding over hoe de software moet worden gebruikt, kan worden geraadpleegd in de software.

9. Beperking van aansprakelijkheid.
9.1 Beperking van Aansprakelijkheid. De totale aansprakelijkheid van Softwareleverancier wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Klant overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van leverancier voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, echter meer bedragen dan € 500 (five-hundred Euro).

9.2 Uitzonderingen. De hiervoor genoemde beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing op enige aansprakelijkheid die wegens dwingend recht niet kan worden uitgesloten, zoals met name aansprakelijkheid voor schade, veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid, aansprakelijkheid krachtens de Nederlandse regels van productaansprakelijkheid en aansprakelijkheid voor verwijtbaar veroorzaakte schade door dood, lichamelijk letsel of gezondheidschade.

9.3 Verplichting van de klant om schade te voorkomen en beperken. De softwareleverancier is niet in staat individuele bestanden van de klant te herstellen in geval van gegevensverlies. De klant is daarom verplicht adequate maatregelen te nemen om schade te voorkomen en beperken, in het bijzonder is de klant verplicht om regelmatig back-up kopieën te maken van alle gegevens die in verband met de software worden opgeslagen.
10. Audit
10.1 Recht op audit. Om te onderzoeken of de klant voldoet aan de bepalingen van deze overeenkomst, zal de softwareleverancier of een derde partij, aangewezen door de softwareleverancier binnen de bedrijfsuren van de klant en zonder een aankondigingsperiode in acht te nemen, het recht hebben de terreinen van de klant te controleren, voorzover redelijkerwijs nodig.

10.2 Kosten van de audit. Uitsluitend wanneer tijdens zo'n controle een overtreding van deze overeenkomst wordt gedetecteerd, komen de redelijke kosten voor het uitvoeren van het uitvoeren van een dergelijke controle door de softwareleverancier voor rekening van de klant.

11. Algemene bepalingen.
11.1 Relatie tussen de partijen. De partijen zijn onafhankelijke contractanten. Deze overeenkomst creëert geen partnerschap, franchise, joint venture, agentschap, fiduciaire of arbeidsrelatie tussen de partijen en heeft ook niet de intentie om een zodanige relatie te scheppen.

11.2 Mededelingen. Tenzij de voorwaarden van deze overeenkomst uitdrukkelijk een andere vorm vereisen, moeten alle mededelingen volgens deze overeenkomst ten minste in schriftelijke vorm worden afgegeven. Softwareleverancier en klant leveren zulke mededelingen per e-mail af aan het/de adres(en) en de contactpersoon/personen aangegeven door de klant en softwareleverancier bij registratie van het account van de klant met de softwareleverancier of aan het/de adres(sen) waarvan partijen elkaar op de hoogte brengen. De vorige zin is van overeenkomstige toepassing indien de mededelingen schriftelijk worden doorgegeven.

11.3 Afstand en cumulatieve rechtsmiddelen. Nalatigheid of vertraging in het uitoefenen van enig recht onder deze overeenkomst door één van de partijen kan niet worden uitgelegd als afstandsverklaring met betrekking tot dat recht.

11.4 Onderaannemers. De softwareleverancier kan onderaannemers opdracht geven tot het leveren van de software.

11.5 Overdracht. Geen van de partijen mag enig recht of verplichting onder deze overeenkomst overdragen, hetzij van rechtswege of anderszins, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij (welke toestemming niet onredelijk zal worden onthouden).
11.6 Toepasselijk recht. Op deze overeenkomst, en alle procedures en vorderingen met oorsprong in deze overeenkomst, of gerelateerd aan deze overeenkomst, is Nederlands recht exclusief van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag van Wenen inzake de internationale verkoop van goederen.

11.7 Forumkeuze. De rechtbank te Rotterdam is in eerste aanleg bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen tussen de softwareleverancier en de klant kennis te nemen. Evenwel heeft de softwareleverancier het recht om een procedure aanhangig te maken bij de bevoegde rechtbank uit hoofde van de vestigingsplaats van de klant.

11.8 Verdere bepalingen. Deze overeenkomst vormt samen met de toepasselijke opdracht, de disclaimer sectie en de verwijzingen naar de informatie voor het gebruik en andere verwezen handleidingen de gehele overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan. Er zijn geen andere overeenkomsten, verklaringen, garanties, beloften, convenanten, verplichtingen, of ondernemingen dan die welke hierin uitdrukkelijk zijn vermeld. Deze overeenkomst vervangt alle eerdere overeenkomsten, voorstellen of verklaringen, schriftelijk of mondeling, met betrekking tot het onderwerp. Elke aanpassing, elk amendement en elke opheffing van een bepaling van deze overeenkomst is uitsluitend van kracht, wanneer deze schriftelijk kenbaar is gemaakt en bevestigd is door ondertekening door de partij aan welke de aanpassing,het amendement of de ontheffing meegedeeld is en aangegaan niet eerder dan de ingangsdatum. Ongeacht tegenstrijdige uitlatingen in een opdracht, zal in het geval van tegenstrijdigheden tussen de bepalingen van een opdracht en de bepalingen van deze overeenkomst, de laatste prevaleren. Hetzelfde is van overeenkomstige toepassing, in het geval van tegenstrijdigheden tussen de bepalingen van de disclaimer sectie en de bepalingen van deze overeenkomst. Bovendien, zullen ongeacht tegenstrijdige uitlatingen in de opdracht, verwijzingen naar of incorporatie van andere documenten dan deze overeenkomst in de opdracht, niet worden geïncorporeerd in of enig deel vormen van deze opdracht en al zulke termen en voorwaarden zijn van nul en gener waarde.

11.9 Vertegenwoordiging. De klant stemt ermee in dat het gebruik van de software geen niet-naleving van enige wet- of regelgeving vormt. Klant erkent dat hij een onafhankelijke plicht heeft om te voldoen aan alle van toepassing zijnde wetten.
 

Sectie B - Abonnementsovereenkomst

Van toepassing op:
• PROFIS Detection
• PSA 200
• PROFIS Ferroscan MAP
• PROFIS Connect
• PROFIS Layout Field
• PROFIS Layout Office
• PROFIS AutoCAD Field Point
• PROFIS Revit Field Point
• PROFIS Point Creator
(ieder hierna aangeduid als de “Software”)

Hilti Nederland B.V., Leeuwenhoekstraat 4, 2652 XL Berkel en Rodenrijs, Postbus 92, 2650 AB Berkel en Rodenrijs (“softwareleverancier”) en U (“klant”) komen het volgende overeen:

Deze abonnementsovereenkomst voor de software (de "overeenkomst") gaat in tussen de softwareleverancier en de klant op de datum van aanvaarding door softwareleverancier van de abonnementsopdracht ("opdracht") van de klant voor de software ("ingangsdatum"). De softwareleverancier verleent de klant het recht om software, updates en upgrades van de software en andere gerelateerde diensten (waarnaar hierna gezamenlijk verwezen als "software") te gebruiken door middel van een abonnement en de klant wenst zich in te schrijven voor een dergelijk abonnement. Deze zakelijke relatie en de toewijzing van verantwoordelijkheden worden uiteengezet in deze overeenkomst, waarin de partijen verder het volgende overeenkomen:
1. Gebruik van de software door de klant.
1.1 Verplichtingen van de softwareleverancier. De softwareleverancier zal de software in navolging van deze overeenkomst beschikbaar stellen aan de klant, zoals beschreven in artikel 1.2 van deze overeenkomst.. De softwareleverancier mag de software continu bijwerken en verbeteren en alle dergelijke updates zijn inbegrepen in de overeenkomst, waar "updates" betekent software die defecten in de software oplost en/of die kleine verbeteringen van de vorige software kan bevatten. In aanvulling op updates, mag de softwareleverancier upgrades van de software aanbieden welke ook onderdeel van de overeenkomst zijn, waarbij "upgrades" nieuwe faciliteiten, mogelijkheden of functies van de software zijn. Het is exclusief aan de softwareprovider om te beslissen of een verbetering geacht wordt een update te zijn of een upgrade.

1.2 Softwarebeschrijving. De softwarebeschrijving en de softwarefuncties worden voor de klant beschikbaar gemaakt op de website van de softwareprovider en worden van tijd tot tijd bijgewerkt door de softwareleverancier.
1.3 Systeemvereisten. De bediening of het gebruik van de software door de klant kan bepaalde systeemvereisten vereisen zoals gespecificeerd en van tijd tot tijd bijgewerkt op de websites van de softwareleverancier, waar alleen de klant verantwoordelijk is ervoor te zorgen dat aan de systeemvereisten wordt voldaan. Het verstrekken van systeemvereisten vormt geen onderdeel van de verplichtingen van de softwareleverancier onder deze overeenkomst.

1.4 Verplichtingen van de klant. De klant is verantwoordelijk voor zijn eigen gebruik en het gebruik door geautoriseerde gebruikers van de software en zijn/haar naleving van deze overeenkomst, waar "geautoriseerde gebruiker" de klant of zijn medewerker betekent zoals door de klant aangegeven aan de softwareleverancier om te worden gerechtigd de software te gebruiken in overeenstemming met artikel 3.4. De klant zal redelijke inspanningen leveren om ongeautoriseerde toegang tot, of gebruik van, de software te voorkomen (d.w.z. andere medewerkers, derden, enz.) via zijn systeem. De klant zal de softwareleverancier onmiddellijk op de hoogte stellen van elk ongeautoriseerd(e) toegang of gebruik.

1.5 Verboden activiteiten. De rechten van de klant uit deze overeenkomst zijn goederenrechtelijk onoverdraagbaar in de zin van artikel 3:83 lid 2 BW. De klant zal de software alleen gebruiken voor zijn interne zakelijke doelen en zal de software niet: (i) zonder uitdrukkelijke schriftelijke instemming van de softwareleverancier in licentie of sublicentie uitgeven, decompileren, verkopen, wederverkopen, verhuren, leasen, overdragen, toewijzen, distribueren, timesharen, aanbieden, of anderszins de software beschikbaar maken voor enige derden; (ii) gebruiken in strijd met toepasselijke lokale, provinciale, nationale en/of buitenlandse wetgeving, verdragen en/of regelingen van toepassing op een betreffende partij.

2. Vergoedingen, betaling & belastingen.
2.1 Vergoedingen. In overweging nemende dat de softwareleverancier de software levert, zal de klant aan de softwareleverancier de vergoedingen betalen zoals overeengekomen in de "opdracht" door de klant verstrekt aan de softwareleverancier, waar "vergoedingen" alle door de klant aan de softwareleverancier te betalen kosten voor het leveren van de software betekenen. Gedurende de looptijd van de overeenkomst mag de softwareleverancier de vergoedingen in overeenstemming met artikel 12 hieronder wijzigen. De klant betaalt alle vergoedingen zoals overeengekomen in de opdracht en in overeenstemming met artikel 2. Tenzij anders bepaald in de opdracht, zijn alle vergoedingen vermeld en te betalen in EUR.

2.2 Maandelijkse/jaarlijkse abonnementsvergoeding. Overeenkomstig de opdracht zal de softwareleverancier maandelijks of jaarlijks factureren aan de klant:
- Maandelijkse abonnementsvergoeding. De softwareleverancier zal de klant factureren vóór de eerste dag van elke kalendermaand voor het leveren van de software in de volle kalendermaand.

- Jaarlijkse abonnementsvergoeding. De softwareleverancier zal de jaarlijks terugkerende vergoeding voor het jaarabonnement factureren op of rond de ingangsdatum en daarna jaarlijks.

2.3 Facturen. Alle facturen dienen binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de factuur te worden betaald. Op verzoek zal de softwareleverancier alle informatie, documenten en bestanden aan de klant verstrekken die de klant nodig heeft om de juistheid van de facturen te verifiëren.

2.4 Achterstallige betalingen. Bij niet tijdige betaling door de klant, zal de klant zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim zijn, en naast het openstaande factuurbedrag, vertragingsrente verschuldigd zijn van: één (1) procentpunt per maand over het uitstaande bedrag; tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. Dit doet geen afbreuk aan het recht van de softwareleverancier om eventuele hogere schadevergoeding te vorderen onder het toepasselijke recht, waaronder (niet uitsluitend) buitengerechtelijke incassokosten.

3. Eigendomsrechten.
3.1 © Hilti Corporation 2015. Hilti Corporation Aktiengesellschaft, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Liechtenstein
(HR-Nr.: FL-1.011.557-0 I MWST-Nr.: 50 555), behoudt als enige exclusief en onbeperkt het eigendom en behoudt alle rechten, titel en belang en alle intellectuele rechten (zoals deze term is gedefinieerd in artikel 3.2) op de software (inclusief updates en upgrades), tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze overeenkomst. De softwareleverancier is door Hilti Corporation gemachtigd de klant rechten tot de software te geven (inclusief updates en upgrades) overeenkomstig de voorwaarden van deze overeenkomst. Dit artikel heeft te gelden als een door Hilti Nederland B.V. gemaakt onherroepelijk derdenbeding om niet, in de zin van artikel 6:253 BW ten gunste van Hilti Corporation Aktiengesellschaft.
3.2 Intellectuele eigendomsrechten wordt gedefinieerd als alle wettelijke en andere industriële eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen, patenten en andere afgekondigde eigendomsrechten, die overal ter wereld gerespecteerd of afgedwongen kunnen worden onder toepasselijke wetgevingen en alle morele rechten, verbonden met de software.
3.3 Voorbehoud van rechten. Behoudens de niet-exclusieve rechten zoals in artikel 3.4 en onder de voorwaarden opgenomen in deze overeenkomst aan de klant worden verleend, worden aan de klant geen rechten verleend anders dan uitdrukkelijk in deze overeenkomst uiteengezet.

3.4 Verlening van rechten. De softwareleverancier verleent aan de klant een niet-exclusief, enkel (voor één geautoriseerde gebruiker), niet overdraagbaar recht om de software te downloaden en te gebruiken in overeenstemming met en gedurende de looptijd van deze overeenkomst. Gedurende de looptijd van deze overeenkomst omvat dit gebruiksrecht het recht de software beschikbaar te maken aan en te gebruiken door de klant of te laten gebruiken door de geautoriseerde gebruiker zoals bekend gemaakt door de klant aan de softwareleverancier. Extra gebruikers vallen niet onder dit recht of deze overeenkomst.

3.5 Handleidingen en documentatie. De softwareleverancier zal gebruikershandleidingen en documentatie voor de software verstrekken. Hierin worden de functies van de software beschreven en wordt de klant in staat gesteld om gebruik te maken van de software in overeenstemming met deze overeenkomst. De softwareleverancier zal trachten de handleidingen en documentatie te zijner tijd bij te werken nadat een wijziging van de software daarom vraagt.

3.6 Beperkingen. De klant zal geen (i) afgeleide werken gebaseerd op de software, wijzigen, kopiëren of creëren; (ii) geen inhoud die deel uitmaakt van de service, framen of spiegelen, anders dan op de eigen intranetten van de klant voor de eigen interne zakelijke doelen; (iii) de software of enig onderdeel ervan niet reverse engineren of decompileren ; (iv) zich geen toegang verschaffen tot de software met als doel een commercieel beschikbaar product of service te bouwen; (v) geen voorzieningen, functies, interfaces of afbeeldingen van de software of enig onderdeel ervan kopiëren; of (vi) de software niet op enigerlei wijze gebruiken die de omvang van het in deze overeenkomst toegestane gebruik overschrijdt.

4. Vertrouwelijkheid.
4.1 Vertrouwelijkheid. Een partij zal geen vertrouwelijke informatie (zoals deze term is gedefinieerd in artikel 4.2) van de andere partij openbaar maken of gebruiken voor enig doeleinde buiten de werkingssfeer van deze overeenkomst, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij of indien wettelijk vereist en toegestaan door artikel 4.4, hieronder.

4.2 Vertrouwelijke informatie wordt gedefinieerd als(a) de software in enige vorm, (b) zakelijk of technische informatie van iedere partij, inclusief maar niet beperkt tot enige informatie verwant met softwareplannen, ontwerpen, kosten, prijzen en namen, financiën, marketingplannen, zakelijke kansen, personeel, onderzoek, ontwikkeling of knowhow.

4.3 Bescherming. Elke partij stemt ermee in om de vertrouwelijke informatie van de andere partij op dezelfde manier te beschermen zoals hij zijn eigen gelijksoortige vertrouwelijke informatie beschermt (maar in geen geval met minder dan een redelijke mate van zorg en redelijke technologische industrienormen).

4.4 Gedwongen openbaarmaking. Wanneer een partij door de wet wordt gedwongen om vertrouwelijke informatie van de andere partij openbaar te maken, dan zal zij (voor zover wettelijk toegestaan) de andere partij voorafgaand kennisgeven van deze gedwongen openbaarmaking en, op kosten van de andere partij en voor zover wettelijk toegestaan, redelijke bijstand verlenen, als de andere partij de openbaarmaking wenst te voorkomen of te betwisten.


4.5 Uitsluitingen. Vertrouwelijke informatie omvat geen informatie die: (i) algemeen bekend is of wordt aan het publiek, zonder schending van enige verplichting jegens de andere partij; (ii) bekend werd aan een partij voorafgaand aan de openbaarmaking door de andere partij zonder schending van enige verplichting jegens de andere partij; (iii) onafhankelijk werd ontwikkeld door een partij zonder schending van enige verplichting jegens de andere partij; of (iv) is ontvangen van een derde zonder schending van enige verplichting jegens de andere partij.

5. Toegang tot software & gegevensback-up.
5.1 Toegang tot software. De softwareleverancier zal de software voor de klant voor downloaden beschikbaar maken via de website van de softwareleverancier. De softwareleverancier heeft geen overige of verdere leveringsverplichtingen; in het bijzonder zal de softwareleverancier de software niet installeren op de locatie van de klant en zal de softwareleverancier niet de broncode van de software aan de klant verstrekken. Alle implementatiediensten om de software technisch voor te bereiden voor operationeel gebruik (d.w.z. instellen van de software om te voldoen aan de technische systeemvereisten en technische parameterinstelling van de software) zullen uitsluitend worden gedaan door de klant. De softwareleverancier kan van tijd tot tijd nieuwe updates van de software leveren, waar het de exclusieve verantwoordelijkheid van de klant is om regelmatig te controleren of een nieuwe update beschikbaar is voor downloaden. Wanneer een update wordt vrijgegeven, verliezen alle voorgaande softwareversies automatisch en met onmiddellijke ingang hun geldigheid en de klant vrijwaart de softwareleverancier van alle claims verbonden met het voortgezette gebruik van een dergelijke voorgaande software.
5.2 Zakelijke klanten. De software is uitsluitend bedoeld voor gebruik op terreinen door zakelijke klanten en niet door particuliere eindgebruikers.
5.3 Gegevensback-up. De software wordt geïnstalleerd door de klant en opgeslagen op de locatie van de klant, daarom blijft het de exclusieve verantwoordelijkheid van de klant om de back-ups van alle gegevens in verband met het gebruik van de software te bewaren.
5.4 Disclaimer.
Voorafgaand aan het gebruik van de software wordt de klant door de softwareleverancier via de "Disclaimer" van de software op de hoogte gesteld hoe de software te gebruiken en welke aannames moeten worden overwogen voor gebruik van de software. De klant heeft aangegeven of geeft hiermee aan akkoord te zijn de voorwaarden zoals bepaald in de disclaimer in aanvulling op de bepalingen van de overeenkomst strikt na te leven; in het bijzonder maar niet beperkt tot de voorwaarden van de disclaimer met (i) verwijzingen om producten van de softwareleverancier te gebruiken volgens de toepasselijke informatie voor het gebruik, (ii) verwijzingen om de software te gebruiken overeenkomstig de gebruikershandleiding begrepen in de software en (iii) de stellige aanbeveling dat alle resultaten die met de software en andere producten van de softwareleverancier worden gegenereerd worden bevestigd door een onafhankelijke professionele ontwerper en/of bouwkundig ingenieur om te verzekeren dat de resultaten en ontwerpen geschikt en adequaat zijn voor de specifieke wensen van de klant en de projecteisen.

6. Uitsluiting van aansprakelijkheid.
De softwareleverancier, en al degenen die aan de software hebben meegewerkt, hebben een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht bij het formuleren en redigeren van de software. Desondanks kunnen er onjuistheden in de software voorkomen. De klant aanvaardt het risico daarvan. De softwareleverancier garandeert niet dat de software te allen tijde beschikbaar, ononderbroken of foutenvrij zal zijn. De softwareleverancier sluit, mede ten behoeve van al degenen die aan de software hebben meegewerkt, iedere aansprakelijkheid uit voor enige directe of indirecte schade die mocht voortvloeien uit (de onmogelijkheid van) het gebruik van de software. Niettegenstaande de vorenstaande uitsluiting van aansprakelijkheid, is in geval van aansprakelijkheid van softwareleverancier voor directe schade, deze aansprakelijkheid beperkt tot de aan de klant in rekening gebrachte factuurbedragen met een maximum van € 1.000,00.

7. Rechtsmiddelen in geval van defecten.
7.1 Rectificatie. De klant zal de softwareleverancier onverwijld schriftelijk in kennis stellen van enige vermeende defecten (zoals gedefinieerd in artikel 7.2) van de software, inclusief een omschrijving van het vermeende defect. De softwareleverancier zal zich inspannen alle defecten binnen een redelijke periode te verhelpen; de softwareleverancier mag naar eigen goeddunken beslissen om een gegeven defect te verhelpen door reparatie of een vervangende levering. Als de softwareleverancier niet in staat is het defect binnen een redelijke termijn te verhelpen, kan de softwareleverancier (i) de vergoedingen voor de software verlagen of (ii) deze overeenkomst beëindigen en de daadwerkelijk betaalde vergoedingen voor de defecte software restitueren.
7.2 Defect wordt gedefinieerd als een mate van fouten die vermijden dat de software werkt zoals beschreven in artikel 1.2. Als (i) met redelijke inspanning van de klant het defect kan worden omzeild of als (ii) een fout niet leidt tot een uitvaltijd of tot ernstige verstoring van de gegevensintegriteit van de klant, dan zullen dergelijke fouten niet worden gezien als een defect.
8. Gebruikershandleiding
De gebruikershandleiding over hoe de software te gebruiken kan worden geopend via de software.

9. Beperking van schade.

9.1 Verplichting van de klant om schade te voorkomen en beperken. De softwareleverancier is niet in staat individuele bestanden van de klant te herstellen in geval van gegevensverlies. De klant is daarom verplicht adequate maatregelen te nemen om schade te voorkomen en beperken, in het bijzonder is de klant verplicht om regelmatig back-up kopieën te maken van alle gegevens die in verband met de software worden opgeslagen.

10. Audits
10.1 Recht op audit. Om te onderzoeken of de klant voldoet aan de bepalingen van deze overeenkomst, zal de softwareleverancier of een derde partij, aangewezen door de softwareleverancier tijdens kantooruren van de klant en zonder een aankondigingsperiode in acht te nemen, het recht hebben om een audit uit te voeren van de locatie van de klant , voor zover redelijkerwijs nodig.

10.2 Kosten van de audit. Uitsluitend wanneer tijdens ’een dergelijke audit een overtreding van deze overeenkomst wordt gedetecteerd, komen de redelijke kosten voor het uitvoeren van het uitvoeren van een dergelijke audit door de softwareleverancier voor rekening van de klant.

11. Looptijd & beëindiging.
11.1 Looptijd. Deze overeenkomst heeft een onbepaalde looptijd, waar "Looptijd" betekent de periode startend vanaf de ingangsdatum totdat de overeenkomst wordt beëindigd.

11.2 Beëindiging. Elke partij mag deze overeenkomst schriftelijk beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 60 dagen, lopend vanaf de eerste dag van de volgende kalendermaand na de opzegging.
11.3 Beëindiging met een reden. Bovendien kan iedere partij, naast de mogelijkheid van ontbinding op grond van de wet, deze overeenkomst met onmiddellijk ingang beëindigen in het geval de andere partij tekortschiet in de nakoming van enige verplichting uit hoofde van deze overeenkomst en in gebreke blijft een dergelijke tekortkoming in de nakoming te herstellen binnen 30 dagen na kennisgeving van een dergelijke tekortkoming. In geen geval zal terugbetaling plaatsvinden van reeds door de klant aan de softwareleverancier betaalde bedragen, ook niet uit hoofde van een ongedaanmakingsverbintenis in geval van een ontbinding van de overeenkomst.
11.4 Beëindiging van rechtswege. Deze overeenkomst eindigt van rechtswege in geval van faillissement, surseance van betaling of wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van de klant.
11.5 Gevolgen van beëindiging van de overeenkomst. Na de ingangsdatum van de beëindiging of ontbinding zal de klant onmiddellijk de toegang tot en alle gebruik van de software staken. De softwareleverancier zal onmiddellijk de toegang tot de software afsluiten. Beëindiging zal de klant niet ontslaan van de verplichting tot het betalen van lopende vergoedingen of vergoedingen die opeisbaar waren voorafgaand aan de ingangsdatum van de beëindiging aan de softwareleverancier (behoudens wettelijke rechten van de klant om in goed vertrouwen betwiste betalingen achter te houden), onverminderd het recht op schadevergoeding van de softwareleverancier.

11.6 Bepalingen die hun geldigheid behouden. Een beëindiging of ontbinding van de overeenkomst zal geen effect hebben op opgebouwde rechten, oplossingen, verplichtingen of aansprakelijkheden van enige van de partijen, of enige rechten of oplossingen voortkomend uit of in verband met een dergelijke beëindiging. zoals uiteengezet in deze overeenkomst, noch zal het van invloed zijn op de effectiviteit van de bepalingen van deze overeenkomst welke expliciet of door de aard van de activiteiten van kracht blijven na de beëindiging van deze overeenkomst.

12. Wijzigingen van de overeenkomst en/of vergoedingen
12.1 Wijzigingen van de overeenkomst. De softwareleverancier behoudt zich het recht voor om de overeenkomst en/of vergoedingen te wijzigen ("Wijziging"). De softwareleverancier zal de klant minstens zes (6) weken van tevoren informeren over wijzigingen ("Wijzigingsmelding"). De klant heeft het recht bezwaar tegen de wijziging aan te tekenen tot twee (2) weken voordat de wijziging moet ingaan ("Ingangsdatum wijziging"). Indien de klant niet tijdig bezwaar maakt, wordt dit beschouwd als aanvaarding van de wijziging door de klant en zal de wijziging effectief worden op de ingangsdatum van de wijziging. Indien de klant tijdig bezwaar maakt, mag de softwareleverancier kiezen de overeenkomst met de klant voort te zetten onder de voorwaarden van deze overeenkomst zonder de wijziging, of, in afwijking van artikel 11.2 hierboven, de overeenkomst met ingang van de ingangsdatum van de wijziging te beëindigen. De softwareleverancier zal de klant specifiek informeren over het recht op beëindiging van de softwareleverancier, de bezwaartermijn voor de klant, de ingangsdatum van de wijziging en de gevolgen van geen bezwaar maken op de wijzigingsmelding.

12.2 Wijzigingen aan vergoedingen. Vergoedingen zoals overeengekomen in de betreffende opdracht zijn vast voor een periode van twaalf (12) maanden volgend op de ingangsdatum van deze overeenkomst en de softwareleverancier mag de vergoedingen niet binnen de periode van deze twaalf (12) maanden verhogen. Na het verstrijken van de periode van de eerste twaalf (12) maanden, mag de softwareleverancier de vergoedingen jaarlijks eenzijdig verhogen met niet meer dan vijf procent (5%) zonder daarbij gebonden te zijn door de procedure voor een wijziging zoals uiteengezet in artikel 12.1 hierboven en zonder dat de klant een recht van bezwaar heeft.

13. Algemene bepalingen.
13.1 Relatie tussen de partijen. De partijen zijn onafhankelijke contractanten. Deze overeenkomst creëert geen partnerschap, franchise, joint venture, agentschap, fiduciaire of arbeidsrelatie tussen de partijen en heeft ook niet de intentie om een dergelijke relatie te creëren.

13.2 Mededelingen. Tenzij de voorwaarden van deze overeenkomst uitdrukkelijk een andere vorm vereisen, moeten alle mededelingen volgens deze overeenkomst ten minste in schriftelijke vorm worden afgegeven. Softwareleverancier en klant leveren zulke mededelingen per e-mail af aan het/de adres(en) en de contactpersoon/personen aangegeven door de klant en softwareleverancier bij registratie van het account van de klant met de softwareleverancier of aan het/de adres(sen) waarvan partijen elkaar op de hoogte brengen. De vorige zin is dienovereenkomstig van toepassing indien de mededelingen schriftelijk worden doorgegeven.

13.3 Afstand en cumulatieve rechtsmiddelen. Geen enkele nalatigheid of vertraging in het uitoefenen van enig recht onder deze overeenkomst door één van de partijen zal worden beschouwd als een verklaring van afstand met betrekking tot dat recht.

13.4 Onderaannemers. De softwareleverancier kan onderaannemers aannemen om de software te leveren.

13.5 Toewijzing. Geen van de partijen mag enig recht of verplichting onder deze overeenkomst toewijzen, hetzij van rechtswege of anderszins, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij (welke toestemming niet onredelijk zal worden onthouden).
13.6 Toepasselijk recht. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag van Wenen inzake de internationale verkoop van goederen.


13.7 Forumkeuze. De rechtbank te Rotterdam is in eerste aanleg bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen tussen de softwareleverancier en de klant kennis te nemen. Evenwel heeft de softwareleverancier het recht om een procedure aanhangig te maken bij de bevoegde rechtbank uit hoofde van de vestigingsplaats van de klant.

13.8 Verdere bepalingen. Deze overeenkomst vormt samen met de toepasselijke opdracht, de disclaimer en de verwijzingen naar de informatie voor het gebruik en andere vermelde handleidingen de gehele overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan. Er zijn geen andere overeenkomsten, verklaringen, garanties, beloften, convenanten, verplichtingen, of ondernemingen dan die welke hierin uitdrukkelijk zijn vermeld. Deze overeenkomst vervangt alle eerdere overeenkomsten, voorstellen of verklaringen, schriftelijk of mondeling, met betrekking tot het onderwerp. Elke aanpassing, elk amendement en elke opheffing van een bepaling van deze overeenkomst is uitsluitend van kracht, wanneer deze schriftelijk kenbaar is gemaakt en bevestigd is door ondertekening van de partij waaraan de aanpassing, het amendement of de ontheffing meegedeeld is en aangegaan niet eerder dan de ingangsdatum. Ongeacht tegenstrijdige verwoordingen in een opdracht, zal in het geval van tegenstrijdigheden tussen de bepalingen van een opdracht en de bepalingen van deze overeenkomst, de laatste de bovenhand hebben. Hetzelfde is van toepassing in het geval van tegenstrijdigheden tussen de bepalingen van de disclaimer en de bepalingen van deze overeenkomst. Bovendien, zullen ongeacht tegenstrijdige uitlatingen in de opdracht, verwijzingen naar of opname van andere documenten dan deze overeenkomst in de opdracht, niet worden opgenomen in of enig deel vormen van deze opdracht en alle dergelijke voorwaarden zijn van nul en gener waarde.

13.9 Vertegenwoordiging. De klant stemt ermee in dat het gebruik van de software geen niet-naleving van enige wet of regelgeving vormt. Klant erkent dat hij een onafhankelijke plicht heeft om te voldoen aan alle van toepassing zijnde wetten.