HILTI User Generated Content Algemene Voorwaarden

HILTI User Generated Content Algemene Voorwaarden

Hilti Corporation en de aan haar gelieerde ondernemingen ("tezamen Hilti genoemd") vragen toestemming aan gebruikers van sociale media om specifieke sociale media-inhoud die door de betreffende gebruiker is geplaatst ("Gebruikerscontent") op diverse sites, sociale kanalen en diverse promotiematerialen te mogen plaatsen.

Door deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren, stemt u ermee in dat Hilti de betreffende Gebruikerscontent als volgt mag gebruiken.

LICENTIE VOOR GEBRUIKERSCONTENT

U verleent Hilti hierbij de volgende licentie om de Gebruikerscontent te gebruiken: een wereldwijd, eeuwigdurend, royaltyvrij, volledig betaald, herroepbaar, niet-exclusief, overdraagbaar, sublicentieerbaar en onbeperkt recht om uw Gebruikerscontent te gebruiken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, op Hilti-webpagina's en sociale-mediakanalen, zoals Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, op digitale platforms en websites met Hilti-aanwezigheid en in alle andere marketinginitiatieven, ongeacht het gekozen medium op welke wijze dan ook, op media apparaten, op gedrukte kanalen en op alle andere nu of in de toekomst bekende processen en technologieën.

Indien uw Gebruikerscontent geen enkele persoon afbeeldt, maar u alleen Hilti-hulpmiddelen, diensten of anderen presenteert verleent u aan Hilti onherroepelijk, wereldwijd, eeuwigdurend, royaltyvrij, volledig betaald, niet-exclusief, overdraagbaar, sublicentieerbaar en onbeperkt recht op gebruik van uw Gebruikerscontent, op de kanalen zoals hierboven vermeld.

Hilti mag uw Gebruikerscontent naar eigen goeddunken gebruiken, weergeven, reproduceren, distribueren, verzenden, er afgeleide werken van maken, combineren met andere materialen, wijzigen en/of bewerken, zonder verdere verplichtingen, zoals vermelding van de bron. U verleent Hilti het recht om uw gebruikersnaam, echte naam, afbeelding, gelijkenis, beschrijvingen van u, locatie of andere identificerende informatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot uw stem, te gebruiken in verband met elke gebruik van uw Gebruikerscontent.

Indien u deze licentie wenst in te trekken of indien u denkt dat uw Gebruikersinhoud in strijd met uw rechten is gebruikt, laat het Hilti dan weten, zodat Hilti kan proberen dit op te lossen. U kunt ons bereiken door op uw Gebruikersinhoud te reageren met de opmerking dat u wilt dat de geplaatste Gebruikersinhoud wordt verwijderd of u kunt ons bereiken op SP_GDPR@hilti.com.

Indien u uw licentie intrekt en Hilti uw Gebruikerscontent op uw verzoek verwijdert, is deze niet meer zichtbaar voor andere gebruikers, maar kan deze elders op Hilti-systemen of sociale-mediakanalen blijven bestaan waar:

- Onmiddellijke verwijdering niet mogelijk is vanwege technische beperkingen (in dat geval wordt uw Gebruikerscontent binnen maximaal 90 dagen na verwijdering verwijderd);

- uw Gebruikerscontent is gedownload of gebruikt door andere gebruikers van sociale mediakanalen, in overeenstemming met deze licentie of licentie die van toepassing is op deze social mediakanalen en zij deze niet hebben verwijderd (in welk geval deze licentie van toepassing blijft totdat die Gebruikerscontent is verwijderd).

We zullen ons best doen om u als eigenaar van het auteursrecht te citeren. Als u niet vermeld wilt worden als eigenaar van het auteursrecht, kunt u ons bereiken via het plaatsen van een reactie onder uw Gebruikerscontent of via SP_GDPR@hilti.com.

Indien u ondervindt dat uw privacy geschonden is, u een klacht of een vraag over onze elektronische of digitale diensten heeft, dan kunt u contact opnemen met onze Data Protection Officer bij Hilti door gebruik te maken van onze contactgegevens op HQ-DPO@hilti.com.

Tenzij anders vermeld, is Hilti de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die wij via de diensten verzamelen, met inachtneming van deze voorwaarden.

Het adres van ons hoofdkantoor is:

Hilti AG, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan Liechtenstein.

VERTEGENWOORDIGING EN GARANTIES

U garandeert dat (i) u alleen verantwoordelijk bent voor uw Gebruikerscontent, (ii) u alle rechten op en op uw Gebruikerscontent bezit en/of passende rechten en machtigingen hebt verkregen van alle andere afgebeelde personen en auteursrechthebbenden (in geval van minderjarige toestemming van hun voogden) en/of instanties die rechten met betrekking tot dergelijke Gebruikerscontent opeisen, en dat Hilti toestemming heeft om dergelijke Gebruikerscontent te gebruiken (iii) het gebruik van uw Gebruikerscontent door Hilti zoals hierin beschreven geen inbreuk zal maken op rechten van derden en/of toepasselijke wetgeving.

U stemt ermee in Hilti te vrijwaren van enige schade, aansprakelijkheid, vordering of eis van derden die voortvloeit uit: uw Gebruikerscontent en/of uw inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

De gegevensopslaglocaties van Hilti zijn gekozen om efficiënt te kunnen werken, om de prestaties te verbeteren en om redundantie te creëren om de gegevens te beschermen in het geval van een storing of ander probleem. We nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat de gegevens die we verzamelen worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van ons Privacybeleid en de vereisten van de toepasselijke wetgeving van waar de gegevens zich bevinden.

Het is het beleid van Hilti om uw persoonsgegevens alleen te verwerken in landen waar de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming dezelfde mate van gegevensbescherming biedt als in de EU/EER of Zwitserland of dezelfde mate van bescherming biedt met betrekking tot het besluit tot gepastheid van de Europese Commissie.

Voor zover technisch mogelijk streeft Hilti er in al zijn Hilti diensten, websites en apps naar om persoonsgegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk is voor de beschreven doeleinden of zoals vereist of toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Op grond van de algemene verordening inzake gegevensbescherming (GDPR) is de rechtmatige grondslag waarop wij ons baseren voor de verwerking van uw persoonsgegevens de Toestemmingsrichtlijn. 6 (1) (a) GDPR. Hilti bewaart uw persoonsgegevens gedurende 3 jaar na het laatste directe contact. Verwerkingsdoeleinden, categorieën van verwerkte persoonsgegevens en eventuele externe dienstverleners worden vermeld in het Privacybeleid.

Onze diensten, websites en apps kunnen links bevatten naar andere diensten, websites en apps, zodra u deze links hebt gebruikt verlaat u ons dienstengebied. Wanneer u dergelijke andere diensten, websites en apps bezoekt, dient u voorzichtig te zijn en te kijken naar de privacyverklaring die van toepassing is op de betreffende app of website. Hilt kan niet, en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dergelijke andere websites, de inhoud van dergelijke diensten, websites en apps en hun privacy richtlijnen, noch onderschrijven wij deze.