Taal

SI-AT-22

Originele handleiding

Informatie over de handleiding

Bij deze handleiding

 • Lees voor ingebruikname deze handleiding door. Dit is vereist voor veilig werken en storingsvrij gebruik.
 • De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze handleiding en op het product in acht nemen.
 • De handleiding altijd bij het product bewaren en het product alleen met deze handleiding aan andere personen doorgeven.

Verklaring van de tekens

Waarschuwingsaanwijzingen

Waarschuwingsaanwijzingen waarschuwen voor gevaren bij de omgang met het product. De volgende signaalwoorden worden gebruikt:
GEVAAR
GEVAAR !
 • Voor een direct dreigend gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood leidt.
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING !
 • Voor een mogelijke gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood kan leiden.
ATTENTIE
ATTENTIE !
 • Voor een eventueel gevaarlijke situatie die tot letsel of tot materiële schade kan leiden.

Symbolen in de handleiding

De volgende symbolen worden in deze handleiding gebruikt:
Image alternative Handleiding in acht nemen
Image alternative Gebruikstips en andere nuttige informatie
Image alternative Omgang met recyclebare materialen
Image alternative Elektrisch gereedschap en accu's niet met het huisvuil meegeven
Image alternative Hilti Li-ion accu
Image alternative Hilti acculader

Symbolen in afbeeldingen

De volgende symbolen worden in afbeeldingen gebruikt:
Image alternative Deze cijfers verwijzen naar de betreffende afbeelding aan het begin van deze handleiding.
Image alternative De nummering in afbeeldingen duidt op belangrijke arbeidsstappen of onderdelen die belangrijk zijn voor arbeidsstappen. In de tekst van worden deze arbeidsstappen of onderdelen met overeenkomstige nummers geaccentueerd, bijv. (3) .
Image alternative Positienummers worden gebruikt in de afbeelding Overzicht en verwijzen naar de nummers van de legenda in het hoofdstuk Productoverzicht .
Image alternative Dit teken vraagt om uw bijzondere aandacht bij de omgang met het product.

Productafhankelijke symbolen

Symbolen op het product

De volgende symbolen kunnen op het product worden gebruikt:
Image alternative Het product ondersteunt NFC-technologie die compatibel is met iOS- en Android-platforms.
Image alternative Gelijkstroom
Image alternative Indien op het product aanwezig, dan is het product door deze certificeringsinstantie volgens de geldende normen gecertificeerd voor de markten USA en Canada.

Productinformatie

Image alternative producten zijn bestemd voor de professionele gebruiker en mogen alleen door geautoriseerd, vakkundig geschoold personeel bediend, onderhouden en gerepareerd worden. Dit personeel moet speciaal op de hoogte zijn gesteld van de mogelijke gevaren. Het product en zijn hulpmiddelen kunnen gevaar opleveren als ze door ongeschoolde personen op ondeskundige wijze of niet volgens de voorschriften worden gebruikt.
De typeaanduiding en het serienummer staan op het typeplaatje.
 • Voer het serienummer in de volgende tabel in. De productinformatie is nodig bij vragen aan onze dealers of service-centers.
  Productinformatie
  Adaptieve koppelmodule
  SI‑AT‑22
  Generatie
  02
  Serienr.

Veiligheid

Veiligheidsinstructies

 • De veiligheidsaanwijzingen in de handleiding van de slagschroefmachine in acht nemen.

Beschrijving

Productoverzicht

Image alternative
 1. Display
 2. Controlelampjes
 3. Blokkeertoets
 4. Linker pijltoets
 5. Rechter pijltoets
 6. OK-toets
 7. Scan-toets
 8. Scanner
 9. Afdekking voor USB-aansluiting (in afb. opengeschoven)
 10. USB-aansluiting type C
 11. Ontgrendelingstoets

Correct gebruik

Het beschreven product is een elektronische module, om bevestigingsmiddelen gecontroleerd vast te zetten en zo de kwaliteit van de verbinding te waarborgen. Er kunnen uitsluitend Hilti slagschroefmachines met de toevoeging AT‑22 in de modelaanduiding worden gebruikt. De werkzaamheden worden in de module vastgelegd en kunnen voor documentatiedoeleinden met de PC-software AT Documentation Software worden uitgelezen.
Op deze module kan handmatig geen bepaald koppel worden ingesteld!
Gebruik voor het aandraaien van Hilti bevestigingen alleen de slagschroefbits die in de handleiding van het betreffende product worden beschreven.
Gebruik voor dit product alleen de Hilti Nuron lithium-ion-accu's van de typeserie B 22 die in de handleiding van de slagschroefmachine worden geadviseerd.

Mogelijk onjuist gebruik

Werk met dit product niet aan spanningsvoerende leidingen.
Dit product is niet geschikt voor Hilti bevestigingen in kerncentrales! Wendt u zich voor meer informatie tot de Hilti Service.

Laser-informatie

Image alternative Laserklasse 1, gebaseerd op de norm IEC/EN 60825-1: 2014 en voldoet aan CFR 21 § 1040 (Laser Notice 56).

Controlelampjes

De koppelmodule kan via de controlelampjes verschillende meldingen of toestanden weergeven.
Toestand
Betekenis
De controlelampjes branden groen.
 • Bij het scannen: De barcode, QR- of Datamatrix-code werd herkend.
 • Bij het schroeven na de automatische uitschakeling van de slagschroefmachine: De aandraaiprocedure is succesvol beëindigd.
De controlelampjes knipperen rood.
 • Bij het scannen: De barcode, QR- of Datamatrix-code werd niet herkend.
 • Bij het schroeven na de uitschakeling van de slagschroefmachine: De schroefverbinding kon niet overeenkomstig de gekozen instellingen worden vastgezet. Oorzaak hiervoor kan bijvoorbeeld de voortijdige handmatige uitschakeling van de slagschroefmachine zijn.
De controlelampjes knipperen geel.
De module heeft afhankelijk van het bevestigingselement het volgende herkend:
 • A) De schroefverbinding van het doorsteekanker of het draadeind met een chemisch anker is al vastgezet en vervolgens weer losgemaakt. Daarop is de schroefverbinding volgens de geldende parameters voor het natrekken vaster aangedraaid en de vastzetprocedure werd succesvol afgesloten.
 • B) De schroefverbinding voor installatiesystemen en ankerrails is al aangetrokken, maar de module kan niet herkennen of het juiste aanhaalkoppel is toegepast. Als de schroefverbinding niet met een gekalibreerde momentsleutel werd vastgezet, of de controlelampjes van de module niet groen branden, moet de schroefverbinding met een gekalibreerde momentsleutel worden gecontroleerd en - indien nodig - met het correcte aanhaalkoppel worden vastgezet.

Zoemer

De koppelmodule kan via de zoemer de volgende geluidssignalen als akoestische terugmelding aangeven:
Toestand
Betekenis
Lang signaal
Bevestigingssignaal
 • OK
 • Procedure met succes beëindigd
 • De controlelampjes branden groen.
2 korte tonen
Waarschuwingstoon 1
 • OK resp. niet OK, afhankelijk van bevestigingselement en gebruik (bijv. herhaalde schroefbevestiging, niet herkend aanhaalmoment. Zie het hoofdstuk Product vastzetten in de intelligente functie )
 • De controlelampjes knipperen geel.
4 korte tonen
Waarschuwingstoon 2
 • Niet OK
 • Procedure afgebroken
 • De controlelampjes knipperen rood.

USB-aansluiting

Via de USB-aansluiting (type C, USB 2.0) kan de koppelmodule met een pc worden verbonden. Met de AT Documentation Software zijn dan onder andere de volgende functies mogelijk:
 • Toevoegen van gegevenssets voor nieuwe bevestigingselementen
 • Wijzigen/actualiseren van reeds bestaande gegevenssets
 • Deactiveren/activeren van de documentatiefunctie
 • Laden van het protocol van de documentatiefunctie
 • Instellen van de tijd in de koppelmodule
Verdere informatie is te vinden in de documentatie bij de AT Documentation Software .
Onder de volgende link kunt u de software downloaden:
http://www.hilti.com/adaptive_torque_documentation_software

Standaard leveringsomvang

Intelligente koppelmodule, handleiding, korte handleiding, USB-kabel
Andere voor uw product vrijgegeven systeemproducten vindt u in uw Hilti Store , of onder: www.hilti.group

Technische gegevens

Gewicht
0,24 kg
(0,53 lb)
Laserklasse
1
Scannertype
Camera-scanner (Imager)
USB-aansluiting
Type C, USB 2.0

Werkvoorbereiding

De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze documentatie en op het product in acht nemen.

Koppelmodule aanbrengen

WAARSCHUWING
Gevaar voor kortsluiting !
 • Controleer alvorens de koppelmodule aan te brengen of de contacten van de koppelmodule en de contacten van de slagschroefmachine schoon zijn.
Image alternative
WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door vallende koppelmodule !
 • Controleer of de koppelmodule correct aan de slagschroefmachine bevestigd is.
 • Schuif de koppelmodule vanaf de voorzijde op de slagschroefmachine, totdat deze hoorbaar tegen de aanslag vergrendelt.

Accu aanbrengen

WAARSCHUWING
Gevaar voor kortsluiting !
 • Controleer alvorens de accu aan te brengen of de contacten van de accu en de contacten van de koppelmodule schoon zijn.
Image alternative
WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door vallende accu !
 • Controleer de correcte bevestiging van de accu op de koppelmodule.
 • Schuif de accu vanaf de voorzijde op de koppelmodule, totdat hij hoorbaar tegen de aanslag vergrendelt.

Accu verwijderen

 1. Druk de ontgrendelingstoets van de accu in.
 2. Trek de accu uit het product.

Koppelmodule verwijderen

Image alternative
 1. Verwijder de accu.
 2. Druk de ontgrendelingstoets (2) van de koppelmodule in en houd deze ingedrukt.
 3. Trek de koppelmodule naar voren van de slagschroefmachine los (3) .

Bediening

De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze documentatie en op het product in acht nemen.

In-/uitschakelen

Koppelmodule inschakelen

Voorwaarden : De koppelmodule is uitgeschakeld, het display geeft niets aan.
 1. Stel de schakelaar rechtsom/linksom van de slagschroefmachine op rechtsom in.
 2. Druk kort op de regelschakelaar van de slagschroefmachine.
  • De displayverlichting wordt ingeschakeld, het display toont kort het startbeeldscherm Image alternative.
  • Bij de functiecontrole branden de controlelampjes kort rood, geel en vervolgens groen. Er klinkt een controletoon.
  • Het display toont de laatst gekozen functie met een selectiekader.
  • Als een storing op het display wordt weergegeven:
   • Sla de displayweergave in het hoofdstuk Hulp bij storingen erop na.
 3. Selecteer de functie en eventuele verdere instellingen.
 4. Druk op de toets Image alternative.
  • De koppelmodule is vergrendeld, de slagschroefmachine is klaar voor gebruik.

Koppelmodule uitschakelen

De koppelmodule schakelt zichzelf uit:
 • wanneer de slagschroefmachine zichzelf automatisch uitschakelt na langere tijd niet te zijn gebruikt
 • wanneer de accu verwijderd wordt
 • wanneer de USB-verbinding van de koppelmodule met de pc wordt verbroken.

Basisbediening

In dit hoofdstuk worden de vaak benodigde basisfuncties nader verklaard, om de bedieningslogica te demonstreren. De gedetailleerde bediening bij bepaalde functies vindt u in de hoofdstukken van de betreffende functie.
De aangesloten slagschroefmachine kan alleen worden gebruikt wanneer de koppelmodule vergrendeld is. Dit beschermt de gebruiker tegen ongewilde wijzigingen van de instellingen.
Module ontgrendelenOm instellingen aan de koppelmodule uit te voeren, moet deze ontgrendeld worden.
 • Om de koppelmodule te ontgrendelen, minstens 1 seconde de vergrendeltoets Image alternative ingedrukt houden.
 • Op het display verschijnt een keuzevenster om het laatst aangeduide soort bevestigingselement of de laatst aangeduide functie.
 • De koppelmodule is ontgrendeld en bevindt zich in de instellingsmodus. De slagschroefmachine is gedeactiveerd.
NavigatieWanneer het selectiekader en meerdere elementen (Opties, Parameters) op het display worden weergegeven, kan het selectiekader met de pijltoetsen Image alternative en Image alternative worden verschoven.
Optie kiezen / parameters wijzigen
 • Plaats het selectiekader op het te wijzigen element (optie/parameter).
 • Druk op de OK-toets.
 • Het element wordt weergegeven met een zwarte achtergrond.
 • Voer met de pijltoetsen de gewenste instelling uit.
 • Druk op de OK-toets om de instelling over te nemen.
 • Het element wordt nu weer met het selectiekader weergegeven.
Module vergrendelenNadat alle instellingen zijn uitgevoerd, moet de koppelmodule weer worden vergrendeld.
 • Druk op de vergrendeltoets Image alternative.
 • Het selectiekader op het display verdwijnt. De intelligente koppelmodule wordt vergrendeld, de ingestelde bewerkingsparameters kunnen niet per ongeluk veranderd worden.
 • De slagschroefmachine wordt weer geactiveerd.

Basisinstellingen

Basisinstellingen oproepen

 1. Ontsluit zo nodig de koppelmodule.
 2. Houd de OK-toets gedurende minstens 1 seconde ingedrukt.
  • Het menu Basisinstellingen wordt weergegeven.

Functie in het menu Basisinstellingen selecteren

 1. Verschuif het selectiekader met de pijltoetsen naar het symbool van de gewenste functie.
  Functies in het menu Basisinstellingen
  Symbool
  Functie
  Image alternative Datum en tijd van de klok in de koppelmodule weergeven
  Het verstellen van de klok is alleen via de AT Documentation Software mogelijk.
  Image alternative Onderhoudsinformatie van de slagschroefmachine weergeven
  Image alternative Geheugenbezetting van de koppelmodule weergeven
  Belangrijk: Als het geheugen voor 100% vol is, worden de oudste gegevens automatisch overschreven.
  Met de AT Documentation Software kunnen de geregistreerde gegevens worden uitgelezen en/of uit het geheugen van de koppelmodule worden gewist.
  Hilti adviseert om de gegevens regelmatig uit te lezen en op te slaan.
  Image alternative Softwareversies van de koppelmodule en van de aangesloten slagschroefmachine weergeven
  Image alternative Menu Basisinstellingen verlaten
 2. Druk op de OK-toets.

Displayweergaven de functie onderhoudsinformatie van de slagschroefmachine

Na activering van het symbool  Image alternative wordt de resterende gebruiksduur van de slagschroefmachine tot het volgende noodzakelijke onderhoud met de volgende displayweergaven weergegeven.
Weergaven op het display betreffende de onderhoudsstatus van de slagschroefmachine
Display
Betekenis
Image alternative Slagschroefmachine in correcte staat, momenteel is geen onderhoud nodig.
Image alternative Onderhoud van de slagschroefmachine spoedig noodzakelijk.
De segmenten in de rechthoek rechts op het display geven het resterende deel van de gebruiksduur aan.
Image alternative Onderhoud aan de slagschroefmachine direct nodig.
Belangrijk: Deze waarschuwingsmelding verschijnt na afloop van de resterende gebruiksduur automatisch. De functies "intelligent gebruik", "Tracefast" en "schroeven" kunnen niet meer worden gekozen.
Onafhankelijk van de displayweergaven moet minstens eenmaal per jaar onderhoud worden uitgevoerd aan de gebruikte slagschroefmachine, om de kwaliteit van de hiermee gemaakte schroefverbindingen te waarborgen.

Menu Basisinstellingen verlaten

 1. Verschuif het selectiekader naar het symbool Image alternative.
 2. Druk op de OK-toets.
  • Op het display wordt de laatst gekozen functie weergegeven.

Bedrijfsmodi

De volgende beschrijvingen van de afzonderlijke functies gelden alleen voor het rechtsom draaien van de slagschroefmachine. Bij linksom draaien is de slagschroefmachine ongeregeld.

Intelligente functie

In de functie "intelligente werking" regelt en bewaakt de koppelmodule het vastzetten van het gekozen type bevestigingselement. Hierbij worden de bewerkingsparameters van de laatste uitgevoerde software- en/of parameter-update gebruikt. Om te waarborgen dat altijd de actuele bewerkingsparameters worden gebruikt, moet u regelmatig controleren of de software- en parameter-versies actueel zijn.
In deze functie brandt de koppelweergave van de slagschroefmachine AT en is de koppel-omschakelaar buiten werking.
Neem de handleiding van de slagschroefmachine in acht.
Displayweergave van de bewerkingsparameters
Image alternative
 1. Soort bevestigingselement (korte naam van het bevestigingselement)
 2. Materiaal/kwaliteit
 3. Diameter (indien aanwezig)

Soort bevestigingselement

Voor verschillende soorten bevestigingselementen zijn af fabriek bewerkingsparameters in de koppelmodule opgeslagen.
Het weergegeven bevestigingselement moet overeenkomen met het gebruikte bevestigingselement.
Meer informatie vindt u in de SI-AT-specifieke en de algemene handleiding van het betreffende bevestigingselement.
Zorg ervoor dat u de juiste bewerkingsparameters voor de betreffende bevestigingselementen gebruikt.

Functie "Tracefast"

De functie "Tracefast" is een uitbreiding van de functie "intelligent gebruik". In deze functie regelt en bewaakt de koppelmodule het vastzetten van de gekozen soort bevestigingselement en legt daarbij de parameters van het bevestigingselement vast, inclusief het serienummer. Hierbij worden de bewerkingsparameters van de laatste uitgevoerde software- en/of parameter-update gebruikt. Om te waarborgen dat altijd de actuele bewerkingsparameters worden gebruikt, moet u regelmatig controleren of de software- en parameter-versies actueel zijn.
In deze functie brandt de koppelweergave van de slagschroefmachine AT en is de koppel-omschakelaar buiten werking.
Neem de handleiding van de slagschroefmachine in acht.
Displayweergave van de bewerkingsparameters
Image alternative
 1. Soort bevestigingselement (korte naam van het bevestigingselement)
 2. Materiaal/kwaliteit/productuitvoering
 3. Diameter (indien aanwezig)
 4. Activering/deactivering Tracefast

Soort bevestigingselement

Voor verschillende soorten bevestigingselementen zijn af fabriek bewerkingsparameters in de koppelmodule opgeslagen.
Het weergegeven bevestigingselement moet overeenkomen met het gebruikte bevestigingselement.
Meer informatie vindt u in de SI-AT-specifieke en de algemene handleiding van het betreffende bevestigingselement.
Zorg ervoor dat u de juiste bewerkingsparameters voor de betreffende bevestigingselementen gebruikt.

Functie "Vastschroeven"

Displayweergave in de functie "Vastschroeven":
Image alternative
Het getal geeft de gekozen stand weer.
In deze functie zijn in totaal 30 stappen beschikbaar. De voor een bepaalde soort bevestigingselement te kiezen stand is afhankelijk van verschillende factoren.
  Voorbeelden voor factoren:
 • Aard en het grootte van het bevestigingselement
 • Specifiek koppel van het bevestigingselement
 • Materiaal en de gesteldheid van het te bevestigen het werkstuk
Bepaal de juiste stand stapsgewijs aan de hand van deze gegevens.

Benodigde stand voor de functie "Vastschroeven" bepalen

ATTENTIE
Gevaar voor beschadiging! Beschadiging van het bevestigingselement, van het inzetgereedschap en/of het werkstuk.
 • Controleer vóór het begin van een schroefbevestiging dat de contactvlakken van de te verbinden onderdelen volledig op elkaar liggen en de moer tot de aanslag op het onderdeel gedraaid is.
 1. Zet het bevestigingselement met een lage stand vast.
  • Begin met een zo laag mogelijke stand, om een beschadiging van het bevestigingselement door te sterk vastzetten te vermijden.
 2. Controleer het bereikte koppel van het bevestigingselement met behulp van een gekalibreerde momentsleutel.
  Voor het herhaaldelijk aandraaien van meerdere bevestigingselementen zorgt u ervoor dat alle omstandigheden van de schroefbevestigingen gelijk blijven. Veranderde omstandigheden van de schroefbevestigingen kunnen een andere stand vereist is.
  Resultaat 1 / 3Het voorgeschreven koppel van het bevestigingselement is niet bereikt.
  • Draai het bevestigingselement los en stel op de koppelmodule de eerstvolgende hogere stand in.
  • Zet het bevestigingselement met de nieuwe stand vast en voer de controle opnieuw uit.
  Resultaat 2 / 3Het voorgeschreven koppel van het bevestigingselement werd overschreden.
  • Draai het bevestigingselement los en stel op de koppelmodule een lagere stand in.
  • Zet het bevestigingselement met de nieuwe stand vast en voer de controle opnieuw uit.
  Resultaat 3 / 3Het bevestigingselement is met het voorgeschreven koppel vastgezet.
  De juiste stand voor het bevestigingselement is bepaald.

Functie "ongeregeld gebruik"

In deze functie is de koppelmodule gedeactiveerd. Voor kortstondig werken zonder koppelmodule hoeft de koppelmodule dus niet te worden verwijderd. De slagschroefmachine werkt alsof de koppelmodule niet wordt gebruikt. De koppelweergave van de slagschroefmachine geeft het gekozen koppelniveau aan en kan met de koppel-omschakelaar worden ingesteld.
Displayweergave in de functie "ongeregeld gebruik":
Image alternative

Functie instellen

De functie kan op twee verschillende manieren op het type bevestigingselement worden ingesteld.

Functie door scannen van de barcode, QR- of Datamatrix-codes instellen

Indien bij het vast te zetten Hilti product een barcode, QR- of Datamatrix-code aanwezig is, kan de functie door het inscannen van deze code snel en eenvoudig op het product worden ingesteld.
 1. Ontgrendel de koppelmodule.
 2. Druk op de scantoets.
  • De scanner wordt geactiveerd, de leesgereedheid wordt op het display aangegeven door het symbool Image alternative.
Image alternative
 1. Houd de module nu op een afstand van circa 15 centimeter (6") met het geprojecteerde richtkruis midden op de barcode, QR- of Datamatrix-code.
  Resultaat 1 / 2De controlelampjes branden groen.
  Op het display wordt Image alternative weergegeven.
  De bevestigingstoon klinkt.
  Op het display wordt de bewerkingsmodus voor het vast te zetten bevestigingselement weergegeven.
  Resultaat 2 / 2
  Eventueel zijn nog geen bewerkingsparameters voor het vast te zetten bevestigingselement in het geheugen van de koppelmodule aanwezig. Hilti stelt voor SI‑AT compatibele bevestigingselementen een eigen SI‑AT-specifieke handleiding van de geschikte bevestigingselementen beschikbaar. Hierop vindt u een QR-code, die u met de koppelmodule kunt inscannen, om zo de bewerkingsparameters in het geheugen van de koppelmodule te laden.
  De bewerkingsparameters voor het vast te zetten product kunnen ook via de AT Documentation Software per USB in de koppelmodule worden geladen. Om te waarborgen dat altijd de actuele bewerkingsparameters worden gebruikt, moet u regelmatig controleren of de software- en parameter-versies actueel zijn.
  De controlelampjes knipperen rood.
  Op het display wordt Image alternative weergegeven (code kon niet worden gelezen of is niet bekend).
  De waarschuwingstoon klinkt.
  • Druk de scantoets nogmaals in en scan de code opnieuw in.
 1. Als het bevestigingselement geschikt is voor Tracefast, selecteert u of u de functie Tracefast wilt gebruiken (Image alternative) of niet (Image alternative).
 2. Vergrendel de koppelmodule.
  • Als de functie Tracefast is geactiveerd, wordt op het display permanent Image alternative Image alternative weergegeven.
  • Als de functie Tracefast is gedeactiveerd, wordt op het display permanent Image alternative Image alternative weergegeven.

Functie via de bedieningstoetsen instellen

Als geen barcode, QR- of Datamatrix-code voor het vast te zetten bevestigingselement beschikbaar is, dan kan de functie via de bedieningstoetsen van de koppelmodule handmatig worden ingesteld.
 1. Ontgrendel de koppelmodule.
 2. Beweeg het selectiekader met de pijltoetsen op de te wijzigen optie.
 3. Druk op de OK-toets.
  • De gekozen optie wordt nu weergegeven met een zwarte achtergrond.
 4. Selecteer met de pijltoetsen de gewenste instelling.
 5. Druk op de OK-toets.
  • De geselecteerde instelling wordt met het selectiekader weergegeven.
 6. Herhaal indien nodig de stappen 3 t/m 5 om verdere instellingen te wijzigen.
 7. Vergrendel de koppelmodule.

Product vastzetten in de intelligente functie

Controleer vóór het gebruik van de koppelmodule dat het vast te zetten bevestigingselement correct geïnstalleerd wordt. Neem de aanwijzingen in de handleiding van het vast te zetten bevestigingselement en de handelingen voor het controleren van de bevestigingselementen in acht.
 1. Stel de "intelligente functie" in.
 2. Stel de schakelaar rechtsom/linksom op rechtsom in.
 3. Plaats de slagschroefmachine met een geschikt inzetgereedschap op het vast te zetten bevestigingselement.
 4. Houd de regelschakelaar ingedrukt, tot de koppelmodule een van de volgende terugmeldingen geeft:
  Resultaat 1 / 4
  • De melding "Vastschroeven succesvol beëindigd" wordt weergegeven: Image alternative
  • De controlelampjes branden groen.
  • De bevestigingstoon klinkt.
  Het bevestigingselement werd correct vastgezet. U kunt direct met het volgende bevestigingselement van hetzelfde type verder gaan.
  Resultaat 2 / 4
  • De melding "Natrekken succesvol beëindigd" wordt weergegeven: Image alternative
  • De controlelampjes knipperen geel.
  • De waarschuwingstoon 1 klinkt.
  A) De schroefverbinding van een doorsteekanker of een draadeind met chemisch anker die reeds is vastgezet en vervolgens weer is losgemaakt, is opnieuw vastgezet. Als de schroefverbinding vooraf niet correct is vastgezet, dan moet deze met een gekalibreerde momentsleutel worden gecontroleerd resp. vastgezet. B) De schroefverbinding voor installatiesystemen en ankerrails is reeds vastgezet, maar de module kan niet herkennen of het juiste aanhaalkoppel is toegepast. Controleer de schroefverbinding met een gekalibreerde momentsleutel en, indien nodig, trekt u deze met het correcte aanhaalkoppel aan.
  Resultaat 3 / 4
  • De melding "Accuspanning te laag" wordt weergegeven: Image alternative
  • De controlelampjes knipperen rood.
  De resterende capaciteit van de accu is te gering om het bevestigingselement te vast te draaien.
  • Om de melding te bevestigen, de OK-toets indrukken.
  • Plaats een opgeladen accu.
  Resultaat 4 / 4
  • De melding "Vastschroeven niet correct beëindigd" wordt weergegeven: Image alternative
  • De controlelampjes knipperen rood.
  • De waarschuwingstoon 2 klinkt.
  • Zet het bevestigingselement met een gekalibreerde momentsleutel vast.

Product vastzetten met de functie Tracefast

Controleer vóór het gebruik van de koppelmodule dat het vast te zetten bevestigingselement correct geïnstalleerd wordt. Neem de aanwijzingen in de handleiding van het vast te zetten bevestigingselement en de handelingen voor het controleren van de bevestigingselementen in acht.
Als de functie "Tracefast" is geactiveerd, herkent de koppelmodule uitsluitend Datamatrix-codes op bevestigingselementen. Om een andere barcode, QR- of Datamatrix-code te scannen, moet u de functie "Tracefast" deactiveren.
 1. Activeer de functie "Tracefast" Image alternative Image alternative.
 2. Stel de schakelaar rechtsom/linksom op rechtsom in.
 3. Druk de regelschakelaar van de slagschroefmachine in.
  • De scanner van de koppelmodule wordt geactiveerd.
 4. Scan de Datamatrix-code op het vast te zetten bevestigingselement.
  Resultaat 1 / 2De controlelampjes branden groen.
  Op het display wordt Image alternative weergegeven.
  De bevestigingstoon klinkt.
  Op het display wordt het vast te zetten bevestigingselement weergegeven en de koppelmodule slaat de metadata van het bevestigingselement op voor de volgende schroefbevestiging.
  Resultaat 2 / 2De controlelampjes knipperen rood.
  Op het display wordt Image alternative weergegeven (code kon niet worden gelezen of is niet bekend).
  De waarschuwingstoon klinkt.
  • Druk de scantoets nogmaals in en scan de code opnieuw in.
  • Als de code niet kan worden gescand (bijvoorbeeld omdat hij te zwaar beschadigd is), biedt de koppelmodule na 10 seconden de mogelijkheid om de functie "Tracefast" voor het volgende bevestigingselement te deactiveren en het bevestigingselement via de functie "intelligent gebruik" vast te schroeven. Bevestig de selectie met de OK-toets. Het volgende bevestigingselement kan worden vastgeschroefd zonder diens metadata op te slaan. Vervolgens keert de koppelmodule automatisch terug naar de functie "Tracefast".
 5. Plaats de slagschroefmachine met een geschikt inzetgereedschap op het vast te zetten bevestigingselement.
 6. Houd de regelschakelaar ingedrukt, tot de koppelmodule een van de volgende terugmeldingen geeft:
  Resultaat 1 / 4
  • De melding "Vastschroeven succesvol beëindigd" wordt weergegeven: Image alternative
  • De controlelampjes branden groen.
  • De bevestigingstoon klinkt.
  Het bevestigingselement werd correct vastgezet. U kunt direct met het volgende bevestigingselement van hetzelfde type verder gaan.
  Resultaat 2 / 4
  • De melding "Natrekken succesvol beëindigd" wordt weergegeven: Image alternative
  • De controlelampjes knipperen geel.
  • De waarschuwingstoon 1 klinkt.
  A) De schroefverbinding van een T-bout die reeds is vastgezet en vervolgens weer is losgemaakt, is opnieuw vastgezet. Als de schroefverbinding vooraf niet correct is vastgezet, dan moet deze met een gekalibreerde momentsleutel worden gecontroleerd resp. vastgezet. B) De schroefverbinding voor installatiesystemen en ankerrails is reeds vastgezet, maar de module kan niet herkennen of het juiste aanhaalmoment is toegepast. Controleer de schroefverbinding met een gekalibreerde momentsleutel en, indien nodig, trekt u deze met het correcte aanhaalmoment aan.
  Resultaat 3 / 4
  • De melding "Accuspanning te laag" wordt weergegeven: Image alternative
  • De controlelampjes knipperen rood.
  De resterende capaciteit van de accu is te gering om het bevestigingselement te vast te draaien.
  • Om de melding te bevestigen, de OK-toets indrukken.
  • Plaats een opgeladen accu.
  Resultaat 4 / 4
  • De melding "Vastschroeven niet correct beëindigd" wordt weergegeven: Image alternative
  • De controlelampjes knipperen rood.
  • De waarschuwingstoon 2 klinkt.
  • Zet het bevestigingselement met een gekalibreerde momentsleutel vast.
 7. Herhaal de stappen 3 tot en met 6 voor elk volgend bevestigingselement dat moet worden vastgezet.

Product met de functie "Vastschroeven" vastzetten

 1. Schakel de functie "Vastschroeven" in.
 2. Bepaal de voor het vastzetten van het product benodigde vastzetstand en stel deze in.
 3. Stel de schakelaar rechtsom/linksom op rechtsom in.
 4. Plaats de slagschroefmachine met een geschikt inzetgereedschap op het vast te schroeven product.
 5. Druk de regelschakelaar in en houd deze ingedrukt, tot de koppelmodule een van de volgende terugmeldingen geeft:
  Resultaat 1 / 2
  • De melding "Vastschroeven succesvol beëindigd" wordt weergegeven: Image alternative
  • De controlelampjes branden groen.
  • De bevestigingstoon klinkt.
  Het bevestigingselement werd correct vastgezet. U kunt direct met het volgende bevestigingselement van hetzelfde type verder gaan.
  Resultaat 2 / 2
  • De melding "Vastschroeven niet correct beëindigd" wordt weergegeven: Image alternative
  • De controlelampjes knipperen rood.
  • De waarschuwingstoon 2 klinkt.
  • Zet het bevestigingselement met een gekalibreerde momentsleutel vast.

Bevestigingselement controleren

Alle Hilti bevestigingselementen zijn onderhevig aan een permanente actualisering, zodat ook bevestigingselementen die niet in deze documentatie beschreven zijn, door de SI-AT module ondersteund kunnen worden. Zorg ervoor dat de software- en parameter-versies altijd actueel blijven.
Actuele handleidingen en controleaanwijzingen vindt u online: www.hilti.group

Controle van het bevestigingselement van segmentankers

Om er zeker van te zijn dat bij het vastzetten van de segmentankers in de "intelligente functie" de in de typegoedkeuring/handleiding voorgeschreven voorspanning correct is aangebracht, moet altijd het eerste en laatste segmentanker met een gekalibreerde momentsleutel worden gecontroleerd. Deze controle van het montagemoment moet onmiddellijk na het aandraaien (montage) van het segmentanker worden uitgevoerd.
Het controlekoppel komt overeen met 75% van het montagekoppel van het betreffende segmentanker en is te vinden in de handleiding van het anker.
 • Controleer het bevestigingselement van het segmentanker met een gekalibreerde momentsleutel en het correcte controlekoppel. Observeer daarbij de hoek waarover het bevestigingselement nog verder kan worden aangedraaid.
  Resultaat 1 / 2Het bevestigingselement van het segmentanker werd niet verder dan tot de aangegeven maximale verdraaiingshoek (< 180°) gedraaid.
  Het bevestigingselement is correct vastgeschroefd.
  Resultaat 2 / 2Het bevestigingselement van het segmentanker werd voorbij de aangegeven maximale verdraaiingshoek (> 180°) verdraaid.
  Het bevestigingselement is onjuist vastgeschroefd. De sinds de daarvoor uitgevoerde controle vastgezette schroefbevestigingen moeten als onjuist worden beschouwd en moeten worden gecontroleerd. De slagschroefmachine moet door de Hilti Service worden gecontroleerd.

Controle van de bevestigingselementen van draadeinden met een chemisch anker

Om er zeker van te zijn dat bij het vastzetten van de bevestigingselementen van draadeinden met een chemisch anker in de "intelligente functie" de in de handleiding voorgeschreven voorspanning correct is aangebracht, moet telkens het eerste en laatste bevestigingselement met een gekalibreerde momentsleutel worden gecontroleerd. Deze controle van het uitgeoefende montagekoppel moet direct na het vastzetten van het bevestigingselement van het draadeind plaatsvinden (na de voor het chemische anker vereiste uithardingstijd).
Het controlekoppel bedraagt 100% van het montagekoppel voor het betreffende bevestigingselement van het draadeind en kan in de handleiding bij dit draadeind worden gevonden.
 • Controleer het bevestigingselement van het draadeind met een gekalibreerde momentsleutel en het correcte controlekoppel. Observeer daarbij de hoek waarover het bevestigingselement nog verder kan worden aangedraaid.
  Resultaat 1 / 2Het bevestigingselement van het draadeind werd niet verder dan tot de aangegeven maximale verdraaiingshoek (< 180°) verdraaid.
  Het bevestigingselement is correct vastgeschroefd.
  Resultaat 2 / 2Het bevestigingselement van het draadeind werd voorbij de aangegeven maximale verdraaiingshoek (> 180°) verdraaid.
  Het bevestigingselement is onjuist vastgeschroefd. De sinds de daarvoor uitgevoerde controle vastgezette schroefbevestigingen moeten als onjuist worden beschouwd en moeten worden gecontroleerd. De slagschroefmachine moet door de Hilti Service worden gecontroleerd.

Veiligheid van het bevestigingselement voor installatiesystemen controleren

Om er zeker van te zijn dat bij het vastzetten van de verbindingsknoppen in de "intelligente functie" de in de goedkeuring/handleiding voorgeschreven voorspanning correct is aangebracht, moet altijd de eerste en laatste verbindingsknop met een gekalibreerde momentsleutel worden gecontroleerd. Deze controle van het montagemoment moet onmiddellijk na het aandraaien (montage) van de verbindingsknoppen plaatsvinden.
Het controlemoment komt overeen met het montagemoment van de betreffende verbindingsknop en is te vinden in de handleiding van deze verbindingsknop.
 • Controleer het bevestigingselement met een gekalibreerde momentsleutel. Observeer daarbij de hoek waarover het bevestigingselement nog verder kan worden aangedraaid.
  Resultaat 1 / 2Het bevestigingselement werd niet verder dan tot de aangegeven maximale verdraaiingshoek (< 180°) verdraaid.
  De schroefbevestiging van het bevestigingselement is correct uitgevoerd.
  Resultaat 2 / 2Het bevestigingselement werd voorbij de aangegeven maximale verdraaiingshoek (> 180°) verdraaid.
  De uitgevoerde bevestiging is incorrect. De sinds de daarvoor uitgevoerde controle vastgezette schroefbevestigingen moeten als onjuist worden beschouwd en moeten worden gecontroleerd. Laat de slagschroefmachine door de Hilti Service controleren.

Controle van de schroefverbinding van T-bouten in ankerrails

Om er zeker van te zijn dat bij het vastzetten van de T-bouten in de "intelligente functie" de in de goedkeuring/handleiding voorgeschreven voorspanning correct is aangebracht, moet altijd de eerste en laatste T-bout met een gekalibreerde momentsleutel worden gecontroleerd. Deze controle van het montagemoment moet onmiddellijk na het vastzetten (montage) van de T-bout worden uitgevoerd.
Het controlemoment komt overeen met het montagemoment van de betreffende T-bout en is te vinden in de handleiding van deze T-bout.
 • Controleer het bevestigingselement van de T-bout met een gekalibreerde momentsleutel en het correcte controle-aanhaalmoment. Observeer daarbij de hoek waarover het bevestigingselement nog verder kan worden aangedraaid.
  Resultaat 1 / 2Het bevestigingselement werd niet verder dan tot de aangegeven maximale verdraaiingshoek (< 360°) verdraaid.
  Het bevestigingselement is correct vastgeschroefd.
  Resultaat 2 / 2Het bevestigingselement werd voorbij de aangegeven maximale verdraaiingshoek (> 360°) verdraaid.
  Het bevestigingselement is onjuist vastgeschroefd. De sinds de daarvoor uitgevoerde controle vastgezette schroefbevestigingen moeten als onjuist worden beschouwd en moeten worden gecontroleerd. De slagschroefmachine moet door de Hilti Service worden gecontroleerd.

Controle van de met de functie "vastschroeven" vastgezette schroefbevestigingen

 • Controleer regelmatig met een gekalibreerde momentsleutel conform de voorschriften van uw bedrijf of kwaliteitsnormen, of het voorgeschreven aanhaalmoment bereikt is.

Koppelmodule op pc aansluiten

Image alternative
 1. Schuif de afdekking aan de onderzijde van de koppelmodule open.
 2. Steek de stekker (type C, USB 2.0) van de USB-kabel in de USB-aansluiting van de koppelmodule.
 1. Verbind de stekker (type A) van de USB-kabel met uw pc.
  • De koppelmodule wordt nu door de pc van stroom voorzien. Op het display van de module wordt het USB-logo (Image alternative) weergegeven.
  Schuif na het losmaken van de USB-stekker de afdekking op de koppelmodule dicht. Daardoor voorkomt u vuil in de USB-aansluiting.

Verzorging en onderhoud

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel bij aangebrachte accu !
 • Voor alle verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden altijd de accu verwijderen!
Verzorging van het product
 • Vastzittend vuil voorzichtig verwijderen.
 • Reinig de ventilatiesleuven, indien aanwezig, voorzichtig met een droge, zachte borstel.
 • Reinig het huis alleen met een licht vochtige reinigingsdoek. Gebruik geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen, omdat deze de kunststof delen kunnen aantasten.
 • Gebruik een schone, droge doek, om de contacten van het product te reinigen.
Onderhoud van de Li‑ion accu's
 • Gebruik nooit een accu met verstopte ventilatiesleuven. Reinig de ventilatiesleuven voorzichtig met een droge, zachte borstel.
 • Voorkom dat de accu onnodig aan stof of vuil wordt blootgesteld. Stel de accu nooit bloot aan extreem vochtige omstandigheden (bijvoorbeeld in water dompelen of in de regen laten staan).
  Wanneer een accu doornat is, behandelt u de accu als een beschadigde accu. Isoleer deze in een niet-brandbare bus en neem contact op met de Hilti Service.
 • Houd de accu vrij van vreemde olie en vet. Laat niet toe dat zich onnodig stof of vuil op de accu verzamelt. Reinig de accu met een droge, zachte borstel of een schone, droge doek. Gebruik geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen, omdat deze de kunststof delen kunnen aantasten.
  Raak de contacten van de accu niet aan en verwijder niet het in de fabriek aangebrachte vet van de contacten.
 • Reinig het huis alleen met een licht vochtige reinigingsdoek. Gebruik geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen, omdat deze de kunststof delen kunnen aantasten.
Onderhoud
WAARSCHUWING
Gevaar voor elektrische schok! Ondeskundig uitgevoerde reparaties aan elektrische onderdelen kunnen tot zwaar letsel en brandwonden leiden.
 • Reparaties aan elektrische onderdelen mogen alleen door een elektrotechnicus worden uitgevoerd.
 • Controleer regelmatig alle zichtbare delen op beschadiging en de bedieningselementen op hun correcte werking.
 • Bij beschadigingen en/of functiestoringen het product niet gebruiken. Laat het product direct door de Hilti Service repareren.
 • Breng na verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden alle afschermingen aan en controleer of deze goed werken.
Voor een veilig gebruik alleen originele vervangingsonderdelen, verbruiksmaterialen en toebehoren gebruiken. Door Hilti goedgekeurde vervangingsonderdelen, verbruiksmaterialen en toebehoren voor uw product vindt u in uw Hilti Store of op: www.hilti.group

Transport en opslag

Transport van accu-gereedschap en accu's
  ATTENTIE
  Onbedoeld in werking treden tijdens transport !
 • Vervoer het product altijd zonder aangebrachte accu's!
 • Verwijder de accu('s).
 • Transporteer de accu's nooit zonder verpakking. Tijdens het transport moeten de accu's tegen overmatige schokken en trillingen worden beschermd en van alle geleidende materialen of andere accu's worden geïsoleerd, zodat ze niet met andere accupolen in contact komen en kortsluiting veroorzaken. Houd de lokale transportvoorschriften voor accu's in acht.
 • Accu's mogen niet per post worden verzonden. Neem contact op met een transportonderneming als u onbeschadigde accu's wilt verzenden.
 • Controleer het product en de accu's altijd voor het gebruik alsmede voor en na langer transport op beschadigingen.
Opslag van accu-gereedschap en accu's
  WAARSCHUWING
  Onbedoelde beschadiging door een defecte accu of door lekkende accu's !
 • Bewaar het product altijd zonder aangebrachte accu's!
 • Product en accu's koel en droog opslaan. Neem de temperatuurgrenzen in acht die in de technische gegevens aangegeven zijn.
 • Accu's niet op de acculader bewaren. De accu na het opladen altijd van de acculader verwijderen.
 • Accu's nooit in de zon, op warmtebronnen of achter glas opslaan.
 • Bewaar het product en de accu's buiten bereik van kinderen en onbevoegde personen.
 • Controleer het product en de accu's altijd voor het gebruik alsmede voor en na langere opslag op beschadigingen.

Hulp bij storingen

Bij storingen die niet in deze tabellen zijn aangegeven of die niet zelf kunnen worden verholpen, kunt u zich tot onze Hilti Service wenden.
Ook de aanwijzingen voor het verhelpen van storingen in de handleiding van de gebruikte slagschroefmachine in acht nemen.
Storing
Mogelijke oorzaak
Remedie
Image alternative
De melding "Module blokkeren" wordt weergegeven.
Koppelmodule vrijgegeven.
 • Druk de blokkeertoets Image alternative in om de koppelmodule te vergrendelen en de slagschroefmachine te activeren.
Image alternative
De melding "Accutemperatuur te hoog" wordt weergegeven.
Accu is oververhit.
 • Verwissel de accu of laat de accu afkoelen.
Image alternative
De melding "Accutemperatuur te laag" wordt weergegeven.
Accutemperatuur ligt onder 0 °C (32 °F).
 • Laat de accu langzaam opwarmen tot boven 0 °C (32 °F).
Image alternative
De melding "Slagschroefmachine-temperatuur te hoog" wordt weergegeven.
Slagschroefmachine is oververhit.
 • Laat de slagschroefmachine afkoelen.
 • Reinig de ventilatiesleuven.
Image alternative
De melding "Acculading te laag" wordt weergegeven.
De acculading is niet voldoende om het bevestigingselement correct vast te schroeven.
 • Plaats een opgeladen accu.
Image alternative
De melding "Te hoge stroomopname" wordt weergegeven.
Stroomopname kortstondig te hoog.
 • Om te melding te bevestigen, de OK-toets indrukken.
 • Herhaal de schroefprocedure.
 • Wanneer de melding weer verschijnt, neemt u contact op met de Hilti -service.
Image alternative
De melding "Knoopcel leeg" wordt weergegeven.
Knoopcelbatterij van de klok in de koppelmodule is leeg.
  De correctheid van de gegevens voor datum en tijd in het documentatieprotocol kan niet meer worden gegarandeerd.
 • Neem contact op met de Hilti Service om de batterij te laten vervangen.
Image alternative
De melding "Slagschroefmachine-onderhoud direct vereist" wordt weergegeven.
Onderhoud aan de slagschroefmachine direct nodig.
  De functies "intelligent gebruik", "Tracefast" en "schroeven" kunnen niet meer worden gekozen.
 • Neem contact op met de Hilti Service om onderhoud aan de slagschroefmachine te laten uitvoeren.
Image alternative
De melding "Apparaatstoring" wordt weergegeven.
Apparaatstoring is herkend.
 • Sluit de koppelmodule op een pc aan.
 • Lees met de AT Documentation Software het storingsgeheugen uit en volg de aanwijzingen van de software op om storingen te verhelpen.
Image alternative
De melding "Documentatiefunctie gedeactiveerd" wordt weergegeven.
Documentatiefunctie gedeactiveerd (alleen waarschuwingsmelding).
 • Wanneer u de documentatiefunctie nodig hebt, sluit u de koppelmodule op de pc aan en activeert u de documentatiefunctie in de AT Documentation Software .
 • Druk eventueel op de OK-toets, om de melding weg te halen en de startprocedure van de koppelmodule voort te zetten.
Image alternative
De melding "Geheugen nagenoeg vol" wordt weergegeven. (De melding verschijnt bij waarden ≥ 90%.)
Het geheugen in de koppelmodule is bijna volledig bezet. Let op: Als het geheugen in de koppelmodule volledig is bezet, worden de oudste gegevens overschreven!
 • Sluit de koppelmodule op een pc aan.
 • Lees met de AT Documentation Software de gegevens uit, om ze in een rapport te documenteren.
 • Wis daarna de gegevens in het geheugen van de koppelmodule om geheugenruimte vrij te maken.
Image alternative
De melding "Geheugen volledig vol" wordt weergegeven.
Het geheugen in de koppelmodule is volledig bezet. Let op: De oudste gegevens worden overschreven!
 • Sluit de koppelmodule op een pc aan.
 • Lees met de AT Documentation Software de gegevens uit, om ze in een rapport te documenteren.
 • Wis daarna de gegevens in het geheugen van de koppelmodule om geheugenruimte vrij te maken.

Recycling

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel door niet-vakkundige recycling! Gevaren voor de gezondheid als gevolg van uittredende gassen of vloeistoffen.
 • Verzend of verstuur geen beschadigde accu's!
 • Dek de aansluitingen met een niet-geleidend materiaal af, om kortsluiting te vermijden.
 • Recycle defecte accu's zo, dat ze niet in handen van kinderen kunnen belanden.
 • Lever de accu in bij uw Hilti Store of neem contact op met een verantwoordelijk afvalverwerkingsbedrijf.
Image alternative Hilti producten zijn voor een groot deel vervaardigd uit materialen die kunnen worden gerecycled. Voor recycling is een juiste materiaalscheiding noodzakelijk. In een groot aantal landen neemt Hilti uw oude apparaat voor recycling terug. Vraag hiernaar bij de klantenservice van Hilti of bij uw verkoopadviseur.
Image alternative
 • Geef elektrisch gereedschap, elektronische apparaten en accu's niet met het huisvuil mee!

Fabrieksgarantie

 • Neem bij vragen over de garantievoorwaarden contact op met uw lokale Hilti -dealer.

Meer informatie

Toebehoren, systeemproducten en meer informatie over uw product vindt u hier.

RoHS (richtlijn voor het beperken van het gebruik van gevaarlijke stoffen)
Image alternative
Deze tabel geldt voor de markt China.
Voorwaarden : Zuid-Korea
Landspecifieke toelatingsinformatie
제품명: 아답티브 임펙 모듈
수입자(상호명): 힐티코리아㈜
제조회사: Hilti Corporation
제조국: 스위스
A/S: 080-220-2000

Hilti Li‑ion-accu's

Aanwijzingen voor de veiligheid en het gebruikIn deze documentatie wordt het begrip accu gebruikt voor oplaadbare Hilti Li-ion-accu's, waarin meerdere Li-ion=cellen aaneengesloten zijn. Ze zijn bestemd voor Hilti elektrisch gereedschap en mogen alleen in combinatie hiermee worden gebruikt. Gebruik alleen originele Hilti accu's!
BeschrijvingHilti accu's zijn met celmanagement- en celbeveiligingssystemen uitgerust.
De accu's bestaan uit cellen, die lithium-ion opslagmaterialen bevatten, die een hoge specifieke energiedichtheid mogelijk maken. Li-ion-cellen hebben een zeer gering geheugeneffect, maar zijn ze zeer gevoelig voor geweld, diepe ontlading of hoge temperaturen.
De voor Hilti accu's toegestane producten vindt u in uw Hilti Store of onder: www.hilti.group
Veiligheid
 • Neem de volgende veiligheidsvoorschriften voor het veilige gebruik van Li‑ion-accu's in acht. Het niet in acht nemen kan tot huidirritaties, ernstige corrosief letsel, chemische brandwonden, brand en/of explosies leiden.
 • Behandel accu's zorgvuldig, om beschadigingen te vermijden en om het ontsnappen van vloeistoffen te voorkomen die uiterst schadelijk voor de gezondheid zijn!
 • Accu's mogen in geen geval worden gemodificeerd of gemanipuleerd!
 • De accu's mogen niet uit elkaar worden genomen, ineengedrukt, tot boven 80 °C worden verhit of worden verbrand.
 • Gebruik of laad geen accu's op, die een klap hebben gekregen of op een andere manier beschadigd zijn. Controleer uw accu's regelmatig op tekenen van beschadigingen.
 • Gebruik nooit gerecyclede of gerepareerde accu's.
 • Gebruik de accu of een accu-aangedreven elektrisch gereedschap nooit als slaggereedschap.
 • Stel accu's nooit bloot aan direct zonlicht, verhoogde temperaturen, vonken of open vuur. Dit kan tot explosies leiden.
 • Raak de accupolen niet aan met uw vingers, gereedschap, sieraden of andere elektrisch geleidende voorwerpen. Dit kan de accu beschadigen en materiële schade en letsel veroorzaken.
 • Stel de accu's niet bloot aan regen, vocht en vloeistoffen. Binnendringend vocht kan kortsluiting, elektrische schokken, brandwonden, brand en explosies veroorzaken.
 • Gebruik alleen de voor dit type accu bedoelde acculaders en elektrische gereedschappen. Neem daarbij de informatie in de betreffende handleidingen in acht.
 • Gebruik of bewaar de accu niet in explosiegevaarlijke omgevingen.
 • Als de accu zo heet is dat hij niet kan worden vastgepakt, kan deze defect zijn. Plaats de accu op een overzichtelijke, niet brandbare plaats met voldoende afstand tot brandbare materialen. Laat de accu afkoelen. Als de accu na een uur nog steeds te heet is om aan te raken, dan is hij defect. Ga te werk volgens de aanwijzingen in het hoofdstuk Maatregelen bij accubrand .
Handelwijze bij beschadigde accu's
 • Neem altijd contact op met de Hilti Service, wanneer een accu beschadigd is.
 • Gebruik een accu niet wanneer er vloeistof uitlekt.
 • Vermijd bij lekkende vloeistof direct contact met de ogen en/of huid. Draag altijd werkhandschoenen en veiligheidsbril bij de omgang met accuvloeistof.
 • Gebruik een geschikt chemisch reinigingsmiddel om de weggelekte accuvloeistof te verwijderen. Neem de lokale reinigingsvoorschriften voor accuvloeistof in acht.
 • Plaats een defecte accu in een niet-brandbare bus en dek hem af met droog zand, krijtpoeder (CaCO3) of silicaat (vermiculiet). Sluit vervolgens het deksel luchtdicht af en houd de bus verwijderd van brandbare gassen, vloeistoffen of voorwerpen.
 • Lever de houder in bij uw Hilti Store of neem contact op met een verantwoordelijk afvalverwerkingsbedrijf. Houd de lokale transportvoorschriften voor beschadigde accu's in acht.
Handelwijze bij niet meer werkende accu's
 • Let op abnormale eigenschappen van accu's, zoals onjuist laden, abnormaal lange laadtijden, merkbaar capaciteitsverlies, ongebruikelijke LED-activiteiten of weglekkende vloeistoffen. Dit zijn indicaties voor een intern probleem.
 • Als u een intern accuprobleem vermoedt, neem dan contact op met de Hilti Service.
 • Als de accu niet meer werkt, de accu niet meer kan worden opgeladen of er vloeistof uit lekt, moet u deze afvoeren. Zie het hoofdstuk Onderhoud en recycling .
Maatregelen bij accubrand
  WAARSCHUWING
  Gevaar door accubrand! Een brandende accu stoot gevaarlijke en explosieve vloeistoffen en dampen uit, die corrosief letsel, brandwonden of explosies kunnen veroorzaken.
 • Draag uw persoonlijke veiligheidsuitrusting wanneer u een accubrand bestrijdt.
 • Zorg voor voldoende ventilatie, zodat gevaarlijke en explosieve dampen kunnen ontsnappen.
 • Verlaat bij intensieve rookontwikkeling direct de ruimte.
 • Neem bij irritaties van de luchtwegen contact op met een arts.
 • Bel de brandweer voordat u een bluspoging start.
 • Bestrijd accubranden alleen met water vanaf een zo groot mogelijke afstand. Poederblussers en blusdekens werken niet bij Li-ion-accu's. Omgevingsbranden kunnen met gangbare blusmiddelen worden bestreden.
 • Probeer niet om grote hoeveelheden brandende accu's te verplaatsen. Verwijder niet betrokken materialen uit de directe omgeving om zo de betrokken accu's te isoleren.
In geval van een niet afkoelende, rokende of brandende accu:
 • Neem deze op een schep en gooi deze in een emmer met water. Door de koelende werking van water wordt het overslaan van een brand op accucellen, die nog niet de ontstekingskritische temperatuur bereikt hebben, gereduceerd.
 • Laat de accu gedurende minstens 24 uur in de emmer, tot deze volledig is afgekoeld.
 • Zie het hoofdstuk Handelwijze bij beschadigde accu's .
Informatie bij transport en opslag
 • Omgevingstemperatuur bij gebruik tussen -17 °C en +60 °C / 1 °F en 140 °F.
 • Opslagtemperatuur tussen -20 °C en +40 °C / -4 °F en 104 °F.
 • Accu's niet op de acculader bewaren. De accu na het opladen altijd van de acculader verwijderen.
 • Accu's zo koel en zo droog mogelijke opslaan. Een koele opslag verhoogt de acculevensduur. Bewaar accu's nooit in de zon, op een verwarming of achter een raam.
 • Accu's mogen niet per post worden verzonden. Neem contact op met een transportonderneming als u onbeschadigde accu's wilt verzenden.
 • Transporteer de accu's nooit zonder verpakking. Tijdens het transport moeten de accu's tegen overmatige schokken en trillingen worden beschermd en van alle geleidende materialen of andere accu's worden geïsoleerd, zodat ze niet met andere accupolen in contact komen en kortsluiting veroorzaken. Houd de lokale transportvoorschriften voor accu's in acht.
Onderhoud en recycling
 • Houd de accu schoon en vrij van olie en vet. Vermijd onnodig stof of vuil op de accu. Reinig de accu met een droge, zachte penseel of een schone, droge doek.
 • Gebruik de accu nooit met verstopte ventilatiesleuven. Reinig de ventilatiesleuven voorzichtig met een droge, zachte borstel.
 • Voorkom dat er vreemd materiaal in het binnenwerk binnendringt.
 • Laat geen vocht de accu binnendringen. Als vocht in de accu binnengedrongen is, behandelt u de accu als een beschadigde accu en isoleert u deze in een niet-brandbaar reservoir.
 • Zie het hoofdstuk Handelwijze bij beschadigde accu's .
 • Door onjuiste recycling kunnen gevaren voor de gezondheid als gevolg van uittredende gassen of vloeistoffen ontstaan. Lever de accu in bij uw Hilti Store of neem contact op met een verantwoordelijk afvalverwerkingsbedrijf. Houd de lokale transportvoorschriften voor beschadigde accu's in acht.
 • Geef accu's niet met het huisvuil mee.
 • Recycle defecte accu's zo, dat ze niet in handen van kinderen kunnen belanden. Dek de aansluitingen met een niet-geleidend materiaal af, om kortsluiting te vermijden.