Taal

PMD 200

Originele handleiding

Informatie over documentatie

Over deze documentatie

 • Lees voor ingebruikname deze documentatie door. Dit is vereist voor veilig werken en storingsvrij gebruik.
 • De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze documentatie en op het product in acht nemen.
 • De handleiding altijd bij het apparaat bewaren en het product alleen met deze handleiding aan andere personen doorgeven.

Verklaring van de tekens

Waarschuwingsaanwijzingen

Waarschuwingsaanwijzingen waarschuwen voor gevaren bij de omgang met het product. De volgende signaalwoorden worden gebruikt:
GEVAAR
GEVAAR !
 • Voor een direct dreigend gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood leidt.
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING !
 • Voor een mogelijke gevaar dat tot ernstig letsel of tot de dood kan leiden.
ATTENTIE
ATTENTIE !
 • Voor een eventueel gevaarlijke situatie die tot letsel of tot materiële schade kan leiden.

Symbolen in de documentatie

De volgende symbolen worden in deze documentatie gebruikt:
Image alternative Handleiding vóór gebruik lezen
Image alternative Gebruikstips en andere nuttige informatie
Image alternative Omgang met recyclebare materialen
Image alternative Elektrisch gereedschap en accu 's niet met het huisvuil meegeven

Symbolen in afbeeldingen

De volgende symbolen worden in afbeeldingen gebruikt:
Image alternative Deze nummers verwijzen naar de betreffende afbeelding aan het begin van deze handleiding
Image alternative De nummering geeft een volgorde van de arbeidsstappen in de afbeelding weer en kan van de arbeidsstappen in de tekst afwijken
Image alternative Positienummers worden in de afbeelding Overzicht gebruikt en verwijzen naar de nummers van de legenda in het hoofdstuk Productoverzicht
Image alternative Dit teken vraagt om uw bijzondere aandacht bij de omgang met het product.

Productafhankelijke symbolen

Symbolen op het product

De volgende symbolen kunnen op het product worden gebruikt:
Image alternative Het apparaat ondersteunt NFC-technologie die compatibel is met Android-platforms.
Image alternative Gebruikte Hilti Li-ion-accu typeserie. Neem de aanwijzingen in het hoofdstuk Correct gebruik in acht.
Image alternative Li‑ion-accu
Image alternative Accutoestandsweergave
Image alternative Aan/uit-toets
Image alternative Gebruik de accu nooit als hamer.
Image alternative Laat de accu niet vallen. Gebruik geen accu die een klap gekregen heeft of anderszins beschadigd is.

Stickers op het product

Laser-informatie
Image alternative Laserklasse 2, gebaseerd op de norm IEC/EN 60825-1:2014 en voldoet aan CFR 21 § 1040.
Niet in de straal kijken.

Productinformatie

Image alternative producten zijn bestemd voor de professionele gebruiker en mogen alleen door geautoriseerd, vakkundig geschoold personeel bediend, onderhouden en gerepareerd worden. Dit personeel moet speciaal op de hoogte zijn gesteld van de mogelijke gevaren. Het product en zijn hulpmiddelen kunnen gevaar opleveren als ze door ongeschoolde personen op ondeskundige wijze of niet volgens de voorschriften worden gebruikt.
De typeaanduiding en het serienummer staan op het typeplaatje.
 • Voer het serienummer in de volgende tabel in. De productinformatie is nodig bij vragen aan onze dealers of service-centers.
  Productinformatie
  Meetapparatuur
  PMD 200
  Generatie
  01
  Serienr.

Veiligheid

Algemene veiligheidsmaatregelen

Image alternative WAARSCHUWING! Lees alle aanwijzingen en veiligheidsvoorschriften. Wanneer de veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen niet in acht worden genomen, kan dit een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle veiligheidsinstructies en voorschriften goed.
Veiligheid van personen
 • Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand te werk bij het gebruik van meetapparatuur. Gebruik geen meetapparatuur wanneer u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid bij het gebruik van de meetapparatuur kan tot ernstig letsel leiden.
 • Waak voor een foutief gevoel van veiligheid, negeer de veiligheidsregels voor elektrische apparaten niet, ook niet als u na veelvuldig gebruik met het apparaat vertrouwd bent. Achteloos handelen kan binnen een fractie van een seconden leiden tot ernstig letsel.
 • Houd kinderen en andere personen uit de buurt van het werkgebied.
Elektrische veiligheid
 • Houd het product uit de buurt van regen en vocht. Het binnendringen van water in het elektrische gereedschap vergroot het risico op een elektrische schok.
Gebruik en hantering van de meetapparatuur
 • De meetresultaten kunnen door bepaalde omgevingsparameters worden beïnvloed. Daartoe behoren bijv. de aanwezigheid van producten die sterke magnetische of elektromagnetische velden opwekken, het meten op een ongeschikte ondergrond en het gebruik van ongeschikte reflectoren.
 • Wanneer het product vanuit een zeer koude in een warme omgeving wordt gebracht, of omgekeerd, dient u het product voor gebruik te laten acclimatiseren.
 • Na een val of andere mechanische invloeden dient u de nauwkeurigheid van het product te controleren.
 • Gebruik het product niet voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is, maar alleen op de juiste wijze en in correcte toestand.
Gebruik en hantering van het accugereedschap
 • Gebruik alleen de daarvoor bedoelde accu's in de meetapparatuur. Het gebruik van andere accu's kan tot verwondingen en brandgevaar leiden.
 • Laad accu's alleen op in acculaders die door de fabrikant worden geadviseerd. Voor een acculader die voor een bepaald type accu geschikt is, bestaat het risico van brand wanneer deze met andere accu's wordt gebruikt.
 • Niet gebruikte accu's en acculaders verwijderd houden van paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven en andere kleine metalen voorwerpen die de contacten hiervan kunnen overbruggen. Kortsluiting van de contacten van accu's of acculaders kan brandwonden en brand tot gevolg hebben.
 • Bij verkeerd gebruik kan vloeistof uit de accu lekken. Voorkom contact hiermee. Gelekte accuvloeistof kan tot huidirritaties en verbrandingen leiden.
 • Trek de stekker uit het stopcontact en/of de accu uit het apparaat voordat u het gereedschap instelt, toebehoren wisselt of het apparaat weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van het elektrisch gereedschap.
 • Verwijder de accu ingeval van opslag of transport van het product. Bewaar het product droog en buiten bereik van kinderen en onbevoegde personen.

Productspecifieke veiligheidsinstructies

Gebruik en hantering van de meetapparatuur
 • Snel wijzigende meetomstandigheden kunnen het meetresultaat negatief beïnvloeden.
 • Houd het product altijd schoon en droog.
 • Controleer voor gebruik de instellingen van het apparaat.
 • Gebruik het product alleen binnen de vastgestelde toepassingsgrenzen.

Aanvullende veiligheidsvoorschriften

Veiligheid op de werkplek
 • Houd het werkgebied schoon, vrij van voorwerpen en let op in het werkgebied geplaatste netsnoeren. Slordig geplaatste netsnoeren kunnen een struikelrisico vormen en tot letsel leiden; daarnaast kan op statieven aangebrachte meetapparatuur door omvallen worden beschadigd. Wanneer u de afstandsbediening gebruikt terwijl u in beweging bent, de omgeving in het oog houden.
Veiligheid van personen
 • Het product voldoet aan de laserklasse 2 volgens IEC/EN 60825-1:2014 volgens CFR 21 § 1040 (FDA). Deze producten mogen zonder verdere beschermingsmaatregelen worden gebruikt. Toch moet men, evenals bij de zon, nooit direct in sterke lichtbronnen kijken. Sluit in het geval van direct oogcontact uw ogen en beweeg uw hoofd uit de lichtbundel. De laserstraal niet op personen richten.
 • Wanneer het product van een hogere positie valt, kunnen personen verwond raken. Gebruik alleen door Hilti aanbevolen statieven.
 • Draag persoonlijke beschermingsmiddelen en altijd een veiligheidsbril. Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals een stofmasker, veiligheidsschoenen met anti-slip-zolen, een veiligheidshelm of gehoorbescherming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het apparaat, vermindert het risico op letsel.
Gebruik en hantering van de meetapparatuur
 • Ga zorgvuldig met de meetapparatuur om. Controleer of bewegende delen van de apparatuur correct functioneren en niet vastklemmen en of onderdelen gebroken of zodanig beschadigd zijn dat de werking van de meetapparatuur nadelig wordt beïnvloed. Laat beschadigde delen repareren voordat u het apparaat gebruikt.Veel ongevallen hebben hun oorzaak in slecht onderhouden meetapparatuur .
 • Zorg ervoor dat het apparaat op de grond stabiel op de drie steunpunten ligt of schoon, op de door Hilti aanbevolen statief, bevestigd wordt.
 • Om meetonnauwkeurigheden te vermijden ervoor zorgen dat de doelplaat bij het markeren van de punten altijd perfect verticaal genivelleerd is. Gebruik hiertoe de stelschroeven en de gemonteerde libel.
 • Gebruik nooit een beschadigde doelplaat. Er bestaat gevaar voor meetonnauwkeurigheden.
 • Controleer voor metingen/het gebruik en ook meerdere keren tijdens het gebruik de nauwkeurigheid van het product.
 • Hoewel de meetapparatuur voldoet aan de strenge eisen van de toepasselijke richtlijnen, kan Hilti de mogelijkheid niet uitsluiten dat het apparaat door sterke straling wordt gestoord, hetgeen tot een onjuiste werking kan leiden.

Zorgvuldige omgang en gebruik van accu's

 • Neem de bijzondere richtlijnen voor het transport, de opslag en het gebruik van Li-ion accu's in acht.
 • Stel de accu's niet bloot aan hoge temperaturen, directe zonne-instraling of vuur.
 • De accu's mogen niet uit elkaar worden genomen, ineengedrukt, tot boven 80 °C worden verhit of worden verbrand.
 • Gebruik of laad geen accu's die aan stootbelasting zijn blootgesteld, van hoger dan een meter gevallen zijn of op een andere manier beschadigd zijn. Neem in dit geval contact op met de Hilti  Service .
 • Als de accu zo heet is dat hij niet kan worden vastgepakt, kan deze defect zijn. Plaats de accu op een overzichtelijke, niet brandbare plaats met voldoende afstand tot brandbare materialen. Laat de accu afkoelen. Als de accu na een uur nog steeds te heet is om aan te raken, dan is hij defect. Neem contact op met de Hilti Service .

Beschrijving

Productoverzicht (meetapparatuur PMD 200)

Image alternative
 1. Accu
 2. Handgreep
 3. Laseruitgangsvenster
 4. Aan/uit-toets

Productoverzicht (doelplaat PMDA 200)

Image alternative
 1. Handgreep
 2. Nivelleerlibel
 3. Stelschroef
 4. Doelplaat

Correct gebruik

Het beschreven product is meetapparatuur , die met de voorgeïnstalleerde applicatie PMD 200 op de tablet-pc (PMC 200 ) aangestuurd wordt. Het is bedoeld om met slechts één persoon punten van de bouwtekening op de bouwplaats over te dragen. De meetapparatuur heeft een groene (verticale) laserlijn en een ingebouwde laser-afstandsmeetmodule (rode stip)

 • Documentatie van de tablet (PMC 200 ): Zie meegeleverde documentatie van de leverancier.

 • Gebruik voor dit product alleen de aan het einde van deze documentatie genoemde Hilti lithium‑ion-accu's van de typeserie B 12.

 • Gebruik voor deze accu's alleen de door Hilti goedgekeurde acculaders. Meer informatie vindt u in uw Hilti Store of onder: www.hilti.group

Bluetooth®

Deze meetapparatuur is met Bluetooth uitgerust.
Bluetooth is een draadloze gegevensoverdracht, waarmee twee voor Bluetooth geschikte apparaten op een bepaalde afstand met elkaar kunnen communiceren. Het verbinden van de meetapparatuur met de tablet werkt via de voorgeïnstalleerde applicatie PMD 200 .
Image alternative Producten worden met ingeschakelde Bluetooth geleverd.

Woord- en beeldmerken van derden

Het Bluetooth® -woordmerk en het Image alternative-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van deze handelsmerken door Hilti is gelicenseerd.
Google Play en Android™ zijn handelsmerken van Google LLC
Alle overige handelsmerken en woordmerken zijn, ook als ze niet uitdrukkelijk als zodanig zijn aangeduid, eigendom van hun respectieve eigenaars.

Standaard leveringsomvang

Meetapparatuur , 2 accu's, acculader, tablet met acculader en beschermhoes, doelplaat, fabriekscertificaat, handleiding en Hilti koffer
Andere voor uw product vrijgegeven systeemproducten vindt u in uw Hilti Store , of onder: www.hilti.group

Technische gegevens

Voorwaarden (met 2 σ standaardafwijking)
* Gunstige omstandigheden: Gematigd temperatuurgebied, geen sterke omgevingslichtbronnen (bijv. directe zonne-instraling), lichte en diffuus reflecterende doelondergrond
** Ongunstige omstandigheden: Temperaturen in het onderste of bovenste tolerantiegebied, sterke resp. directe omgevingslichtbronnen, doelondergrond met zeer geringe of hoge reflectie

PMD 200
Typische bedrijfsduur met B 12/4.0-accu bij 23 °C/73 °F
8 h
Gewicht overeenkomstig EPTA-procedure 01
2,9 kg
(6,4 lb)
Bereik van de zelfnivellering
±3,5°
Werkgebied (radius) bij gunstige omstandigheden*
25 m (85 ft)
Laserklasse
Lijnlaser (groen)
2
Afstandslaser (rood)
2
Uitgangsvermogen
Lijnlaser (groen)
< 1 mW
Afstandslaser (rood)
< 1 mW
Pulsduur
Afstandslaser (rood)
< 2 ns
Frequentie
Afstandslaser (rood)
< 100 MHz
Afstraalhoek
Lijnlaser (groen)
90°
Golflengte
Lijnlaser (groen)
510 nm
Afstandslaser (rood)
635 nm
Stralendivergentie
Lijnlaser (groen)
0,05 mrad … 0,08 mrad
Afstandslaser (rood)
0,2 mrad … 0,45 mrad
Bluetooth-versie
Bluetooth Low Energy 5.0
Bluetooth-vermogen
6,31 mW
Bluetooth-frequentie
2.400 MHz … 2.483,5 MHz
Elektrische veiligheidsklasse (IEC 60529) zonder accu
IP 54
Statiefbevestiging (BSW)
5/8 in
Systeemmeetnauwkeurigheid bij gunstige omstandigheden*
±3 mm
(±0,1 in)
Systeemmeetnauwkeurigheid bij ongunstige omstandigheden*
±5 mm
(±0,2 in)
Opslagtemperatuur
−20 ℃ … 70 ℃
(−4 ℉ … 158 ℉)
Omgevingstemperatuur bij gebruik
−10 ℃ … 40 ℃
(14 ℉ … 104 ℉)
Nominale spanning
10,8 V
Nominale stroom
350 mA
Max. gebruikshoogte
2000 m boven NAP / 6560 ft AMSL
Max. luchtvochtigheid
80%

Tablet

De volgende technische gegevens zijn de minimumeisen om de PMD 200-applicatie uit te voeren.

PMC 200
Besturingssysteem
Android 7.0
Bluetooth
BLE
Displayresolutie
1.920 x 1.200

Accu

Accuspanning
10,8 V
Omgevingstemperatuur bij gebruik
−17 ℃ … 60 ℃
(1 ℉ … 140 ℉)
Opslagtemperatuur
−20 ℃ … 40 ℃
(−4 ℉ … 104 ℉)
Accutemperatuur bij beginnen opladen
−10 ℃ … 45 ℃
(14 ℉ … 113 ℉)

Werkvoorbereiding

De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze documentatie en op het product in acht nemen.

Accu laden

 1. Lees vóór het opladen de handleiding van de acculader door.
 2. Let erop dat de contacten van de accu en de acculader schoon en droog zijn.
 3. Laad de accu op met een vrijgegeven acculader.

Accu aanbrengen

ATTENTIE
Gevaar voor letsel door kortsluiting of door een vallende accu!
 • Zorg ervoor dat de contacten van de accu en de contacten van het product schoon zijn voordat u de accu aanbrengt.
 • Zorg ervoor dat de accu altijd correct vergrendeld is.
 1. Laad de accu voor het eerste gebruik volledig op.
 2. Plaats de accu in de apparaathouder, tot hij hoorbaar vergrendelt.
 3. Controleer of de accu correct bevestigd is.

Accu verwijderen

 1. Druk de ontgrendelingstoets van de accu in.
 2. Trek de accu uit het apparaat.

Bediening

De veiligheidsinstructies en waarschuwingsaanwijzingen in deze documentatie en op het product in acht nemen.

Bereid de meetapparatuur en de tablet voor en verbind deze met elkaar.

De tablet moet alleen voor het eerste gebruik met de meetapparatuur worden verbonden.
 1. Plaats de meetapparatuur op de vloer op een plaats met het beste zicht op het werkgebied.
 2. Schakel de meetapparatuur in.
 3. Schakel de tablet in en open de "PMD 200"-app.
 4. Ga akkoord met de gebruikersovereenkomst.
 5. Ga akkoord met het gebruik van de standplaatsdiensten.
 6. Verbind de meetapparatuur met de tablet, door de meetapparatuur met het overeenkomstige serienummer in de app te selecteren.
  • Het serienummer van het product vindt u op het typeplaatje op de achterzijde van de apparaatkop.
  • De instellingen worden opgeslagen voor het volgende gebruik van de meetapparatuur. Tablet en meetapparatuur worden automatisch met elkaar verbonden.
 7. Wachten tot de meetapparatuur automatisch is genivelleerd.

Nieuwe afbakening creëren

Wanneer u een nieuwe afbakening start, worden de gegevens van de afbakening onherroepelijk gewist.
 1. Selecteer het startscherm van de app Nieuwe afbakening .
 2. Wanneer u bij uw laatste afbakening verder wilt gaan met werken, selecteert u op het startbeeldscherm Actuele afbakening .

Referentielijn vastleggen

Voordat u met uw afbakening kunt beginnen moet u eerst een referentielijn inmeten.
Hierbij kunt u op de volgende manieren een referentielijn definiëren:
 • Meet twee punten op een controlelijn of op een as van een gebouw.
 • Meet twee punten op een wand of een steun van een gebouw.
Als vuistregel voor de referentielijn geldt: De radius van het werkbereik is ongeveer dubbel zo lang is als de ingemeten referentielijn.
Image alternative
 1. Selecteer Nieuwe afbakening op het startscherm van de app.
 2. Definieer de referentielijn (bijvoorbeeld as of wand van een gebouw) op de bouwplaats.
 3. Plaats de doelplaat precies op het eerste referentiepunt (0/0 startpunt).
 4. Beweeg de groene laserlijn met de rechts-links-buttons precies boven het midden van het referentiepunt.
 5. Om het eerste referentiepunt in te meten, selecteert u Meten .
 6. Plaats de doelplaat precies op het tweede referentiepunt (richtingspunt).
 7. Beweeg de groene laserlijn met de rechts-links-buttons precies boven het midden van het referentiepunt.
 8. Om het tweede referentiepunt in te meten, selecteert u Meten .
 9. Controleer de referentielijn en bevestig deze.
  Wanneer de referentielijn niet correct is, selecteert u Terug en legt u de referentiepunten opnieuw vast.

Afbakeningspunten creëren

De afbakeningspunten worden in de app handmatig overeenkomstig het bouwplan ingevoerd.
 1. Om het afbakeningspunt langs de blauwe lijn te bewegen, voert u de waarde in het blauwe invoerveld in.
 2. Om het afbakeningspunt in de richting van de gele pijl te bewegen, voert u de waarde in het gele invoerveld in.

Waarden invoeren

 1. Selecteer Nieuw punt in de app.
 2. Selecteer het betreffende invoerveld (geel/blauw).
  • Een toetsenbord verschijnt in de app.
 3. Voer de betreffende waarde overeenkomstig het bouwplan in.
 4. Om een waarde op te tellen of af te trekken, selecteert u betreffende button (+/-).
 5. Wanneer de waarden zijn vastgelegd, selecteert u OK .
 6. Wanneer u de positie van het afbakeningspunt hebt gedefinieerd, selecteert u Bevestigen .

Richting van de afbakeningspunten wijzigen

 • Om de richting van de afbakeningspunten t.o.v. het 0/0-punt te wijzigen, maakt u gebruik van de richtingspijlen (boven/onder of links/rechts) onder de invoervelden.

Afbakeningspunten wijzigen/wissen

 1. Selecteer het afbakeningspunt dat moet worden gewijzigd of gewist.
 2. Selecteer het menusymbool rechtsboven.
 3. Om een afbakeningspunt te wijzigen, selecteert u Wijzigen .
 4. Wijzig de waarde in het overeenkomstige invoerveld.
 5. Om de wijziging op te slaan selecteert u Bevestigen .
  Om het menu te verlaten en de wijziging niet op te slaan, selecteert u Afbreken .
 6. Om het geselecteerde afbakeningspunt te wissen, selecteert u Wissen .

Referentiepunt (0/0) aanpassen

In de standaardinstelling wisselt het referentiepunt (0/0) bij het creëren van een nieuw afbakeningspunt telkens naar het laatst gecreëerde punt.
 1. Selecteer een afbakeningspunt dat u als het nieuwe referentiepunt (0/0) wilt definiëren.
 2. Selecteer de optie-button Tijdelijke 0/0 .
  • Het gekozen afbakeningspunt is nu het nieuwe referentiepunt (0/0)
  • Het volgende afbakeningspunt wordt afhankelijk van het nieuwe referentiepunt gecreëerd.

Afbakeningspunten op de bouwplaats overbrengen

 1. De meetapparatuur draait de groene laser in de richting van het geselecteerde afbakeningspunt.
 2. Opdat de rode afstandslaser de afstand kan meten, de doelplaat PMDA 200 langs de groene de laser bewegen.
  • De rode laser moet op de doelplaat zijn.
  • De app geeft aan of de doelplaat vooruit of achteruit moet worden bewogen.
  • Zodra u het afbakeningspunt 50 cm (20 inch) nadert, klinkt een akoestisch signaal, dat u ondersteunt bij het vinden van het afbakeningspunt.
 3. Wanneer de weergave van de app 0,0 aangeeft, hebt u de positie van het afbakeningspunt bereikt.
 4. Markeer het afbakeningspunt op de vloer op de plek waar de groene laserlijn de doelplaat raakt.
  Om meetfouten te vermijden, erop letten dat de doelplaat altijd verticaal genivelleerd is. Gebruik hiervoor de stelschroef en de nivelleerlibel op de doelplaat.

Hoek afbakenen

Om een hoek te creëren moet u eerst een afbakeningspunt creëren of definiëren, dat het beginpunt voor de hoek vertegenwoordigt.
 1. Selecteer een afbakeningspunt dat het beginpunt voor de hoek moet vormen.
 2. Selecteer het menusymbool rechtsboven.
 3. Om een hoek te creëren selecteert u Hoek .
 4. Voer in het bovenste invoerveld de waarde van de afstand tot het beginpunt in.
 5. Voer in het onderste invoerveld de hoek in.
 6. Selecteer de oriëntatie van de hoek, door nog een afbakeningspunt te selecteren dat als oriëntatiepunt voor de hoek dient.
 7. Selecteer Bevestigen , om het nieuwe afbakeningspunt te creëren. Het apparaat laat u direct de richting van het nieuwe afbakeningspunt zien.

Radius afbakenen

Om punten op een radius af te bakenen moet u vooraf een afbakeningspunt creëren of definiëren dat het middelpunt van de radius vertegenwoordigt.
 1. Selecteer een afbakeningspunt dat het middelpunt van de radius moet vormen.
 2. Selecteer het menusymbool rechtsboven.
 3. Om een radius te creëren selecteert u Radius .
 4. Voer in het bovenste invoerveld de waarde van de radius in.
 5. Voer in het onderste invoerveld de lengte van de segmenten op de radius in.
 6. Selecteer op het beeldscherm het startpunt en eindpunt van de boog.
 7. Definieer de gewenste boog door het selecteren van de betreffende zijde.
 8. Om de punten aan te maken selecteert u Bevestigen .
  • De meetapparatuur laat u direct de richting van het eerste afbakeningspunt op de radius zien.

Boog door 2 punten afbakenen

Om een boog door 2 punten af te bakenen moet u vooraf twee afbakeningspunten creëren of definiëren, die het start- en eindpunt van de boog vertegenwoordigen.
 1. Selecteer het afbakeningspunt dat het startpunt van de boog vormt.
 2. Selecteer het menusymbool rechtsboven.
 3. Om een boog door 2 punten te creëren selecteert u Boog door 2 punten .
  • De functie maakt eerst een voorbeeldboog aan.
 4. Voer in het bovenste invoerveld ofwel de radius van de boog of de hoogte van de boog boven de gewenste as startpunt-eindpunt in.
 5. Voer in het onderste invoerveld de lengte van de segmenten op de boog in.
 6. Selecteer het afbakeningspunt dat het eindpunt van de boog vormt.
 7. Selecteer de gewenste boog uit de opties.
 8. Om de punten te creëren selecteert u Bevestigen .
  • De meetapparatuur laat u direct de richting van het eerste afbakeningspunt op de boog zien.

Instellingen

Eenheden
 • Om de eenheden vast te leggen, kunt u tussen metrische en Britse eenheden kiezen.
Verbinding met de meetapparatuur
 • Hier wordt weergegeven met welke meetapparatuur de tablet verbonden is. Andere meetapparatuur binnen het bereik word hier aangegeven.
  Zodra meetapparatuur met een tablet verbonden is, wordt deze niet meer aangegeven. Verbreek eerst de verbinding, om de meetapparatuur met een andere tablet te verbinden.
Akoestisch signaal
 • U kunt het akoestische signaal in- of uitschakelen. In de leveringstoestand is het signaal ingeschakeld.
Introductie weergeven
 • U kunt deze functie in- of uitschakelen. Wanneer deze functie is ingeschakeld, wordt de introductie bij het starten van de app weergegeven. In de leveringstoestand is deze functie ingeschakeld.
Puntnamen weergeven
 • U kunt deze functie in- of uitschakelen. Wanneer deze functie uitgeschakeld is, worden de puntnamen verborgen. In de leveringstoestand is deze functie ingeschakeld.
Over ons
 • U kunt hier informatie over de softwareversie, de firmwareversie van het apparaat, licenties en juridische onderwerpen verkrijgen.

Verzorging en onderhoud

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel bij aangebrachte accu !
 • Voor alle verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden altijd de accu verwijderen!
Verzorging van het apparaat
 • Vastzittend vuil voorzichtig verwijderen.
 • Stof voorzichtig met een droge borstel of een doek verwijderen.
 • Het huis alleen reinigen met een licht vochtige reinigingsdoek. Geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen gebruiken, omdat deze de kunststof delen kunnen aantasten.
Onderhoud van de Li‑ion accu's
 • De accu schoon en vrij van olie en vet houden.
 • Het huis alleen reinigen met een licht vochtige reinigingsdoek. Geen siliconenhoudende reinigingsmiddelen gebruiken, omdat deze de kunststof delen kunnen aantasten.
 • Binnendringen van vocht vermijden.
Onderhoud
 • Regelmatig alle zichtbare delen op beschadiging en de bedieningselementen op hun correcte werking controleren.
 • Het accu-apparaat niet gebruiken bij beschadigingen en/of functiestoringen. Direct door de Hilti Service laten repareren.
 • Na verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden alle afschermingen aanbrengen en hun werking controleren.
Reinigen van het uitgangsvenster van de laser
 • Blaas het stof van het uitgangsvenster van de laser.
 • Raak het uitgangsvenster van de laser niet aan met uw vingers.
  Door te ruw reinigingsmateriaal kan het glas bekrast raken en de nauwkeurigheid van het apparaat nadelig worden beïnvloed. Behalve zuivere alcohol of water geen andere vloeistoffen gebruiken, omdat deze de kunststof delen kunnen aantasten.
  Droog de uitrusting met inachtneming van de temperatuurgrenzen.

Transport en opslag van accu-apparaten

Transport
 • Accu's verwijderen.
 • Transporteer de accu's nooit zonder verpakking.
 • Controleer na een langdurig transport het apparaat en de accu's voor gebruik op beschadiging.
Opslag
  ATTENTIE
  Onbedoelde beschadiging door een defecte accu of door lekkende accu's !
 • Bewaar het product altijd zonder aangebrachte accu's!
 • Bewaar het apparaat en de accu's indien mogelijk koel en droog.
 • Bewaar accu's nooit in de zon, op een verwarming of achter een raam.
 • Bewaar het apparaat en de accu's buiten bereik van kinderen en onbevoegde personen.
 • Controleer na een langdurige opslag het apparaat en de accu's voor gebruik op beschadiging.

Hulp bij storingen

Bij storingen die niet in deze tabellen zijn aangegeven of die niet zelf kunnen worden verholpen, kunt u zich tot onze Hilti Service wenden.
Storing
Mogelijke oorzaak
Remedie
Meetapparatuur en/of tablet kunnen niet worden ingeschakeld.
Accu is leeg.
 • Laad de accu op.
De PMD 200 app is niet aanwezig.
De app bevindt zich in een submenu op de tablet.
 • Zoek in het submenu van de tablet naar de PMD 200 app.
De app is gede-installeerd.
 • Download de PMD 200 app opnieuw uit de Google Play Store.
Verkeerde taal in de app
Taalinstelling van de tablet
 • Wijzig de taal in de tablet-instellingen. Als de taal niet wordt ondersteunt, dan wordt in de app automatisch Engels gebruikt.
De app werkt niet.
Softwarestoring
 • Sluit de app compleet en start deze opnieuw op.
Gebruikersovereenkomst niet geaccepteerd
 • Accepteer de gebruikersovereenkomst.
De app wordt onverwacht gesloten.
Stroombesparingsmodus in de tablet is geactiveerd
 • Deactiveer de stroombesparingsmodus in de tablet-instellingen.
Meetapparatuur en tablet kunnen niet worden verbonden.
Meetapparatuur is uitgeschakeld.
 • Schakel de meetapparatuur in.
Meetapparatuur heeft een storing.
 • Schakel de meetapparatuur uit en weer in. Als het probleem hiermee niet kan worden verholpen, dient u zicht tot de Hilti Service te wenden.
Afstand tot de meetapparatuur te groot
 • Ga dichter naar de meetapparatuur toe.
Verkeerde meetapparatuur geselecteerd
Meetapparatuur kan niet nivelleren.
De ondergrond is niet vlak of heeft een te grote hellingshoek.
 • Plaats de meetapparatuur op een vlak en horizontaal oppervlak.
Meetapparatuur kan niet meten.
Lichtomstandigheden op de bouwplaats zijn te licht.
 • Verduister of beschaduw het werkgebied.
Ongeschikt meetoppervlak
 • Vervang het meetoppervlak (bijv. wit papier).
Rode laserpunt of groene laserlijn zijn niet zichtbaar.
Lichtomstandigheden op de bouwplaats zijn te licht.
 • Verduister of beschaduw het werkgebied.
Meetapparatuur en tablet zijn niet met elkaar verbonden.
Meetapparatuur heeft een storing.
 • Schakel de meetapparatuur uit en weer in. Als het probleem hiermee niet kan worden verholpen, dient u zicht tot de Hilti Service te wenden.
Groene laserlijn is niet perfect verticaal.
Onjuiste nivellering
 • Schakel de meetapparatuur uit en weer in. Als het probleem hiermee niet kan worden verholpen, dient u zicht tot de Hilti Service te wenden.
Meetapparatuur heeft een storing.
 • Schakel de meetapparatuur uit en weer in. Als het probleem hiermee niet kan worden verholpen, dient u zicht tot de Hilti Service te wenden.
De groene laserlijn en de rode laserpunt vallen niet perfect over elkaar. (Afwijkingen van +/- 1-2 mm (0.04-0.08 in) zijn normaal.)
Meetapparatuur heeft een storing.
 • Schakel de meetapparatuur uit en weer in. Als het probleem hiermee niet kan worden verholpen, dient u zicht tot de Hilti Service te wenden.
 • Zorg ervoor dat de meetapparatuur regelmatig wordt gecontroleerd.
Afbakeningspunten zijn niet correct / aanwezige afbakeningspunten zijn na een nieuwe positionering niet correct
Doelplaat is niet genivelleerd
Doelplaat is beschadigd
 • Controleer de doelplaat op vervormingen en vervang deze zo nodig.
De referentielijn is te kort
De meetapparatuur werd bewogen

Recycling

Image alternative Hilti apparaten zijn voor een groot deel vervaardigd uit materialen die kunnen worden gerecycled. Voor recycling is een juiste materiaalscheiding noodzakelijk. In een groot aantal landen neemt Hilti uw oude apparaat voor recycling terug. Vraag hiernaar bij de klantenservice van Hilti of bij uw verkoopadviseur.
Accu's recyclenDoor onjuiste recycling van accu's kunnen gevaren voor de gezondheid als gevolg van uittredende gassen of vloeistoffen ontstaan.
 • Verzend of verstuur geen beschadigde accu's!
 • Dek de aansluitingen met een niet-geleidend materiaal af, om kortsluiting te vermijden.
 • Recycle defecte accu's zo, dat ze niet in handen van kinderen kunnen belanden.
 • Lever de accu in bij uw Hilti Store of neem contact op met een verantwoordelijk afvalverwerkingsbedrijf.
Image alternative
 • Geef elektrisch gereedschap, elektronische apparaten en accu's niet met het huisvuil mee!

Conformiteitsverklaring

Voorwaarden : Niet USA
Image alternative
Als de uitsluitend verantwoordelijken voor dit product verklaren wij dat het voldoet aan de geldende voorschriften en normen.
De technische documentatie is hier te vinden:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

FCC-aanwijzing (van toepassing in de USA) / IC-aanwijzing (van toepassing in Canada)

Dit apparaat is tijdens testen binnen de limieten gebleven die in alinea 15 van de FCC-bepalingen voor digitale apparaten van klasse A zijn vastgelegd. Deze grenswaarden moeten voldoende bescherming tegen elektromagnetische storingen bij het gebruik in commerciële gebieden waarborgen. Dit soort apparaten genereert en gebruikt hoge frequenties en kan deze frequenties ook uitstralen. Wanneer ze niet volgens de instructies worden geïnstalleerd en gebruikt, kunnen ze daarom leiden tot storingen bij de radio-ontvangst. Het gebruik van dit apparaat in woongebieden kan tot storingen leiden, die de gebruiker moet tegenwerken.
Dit gereedschap komt overeen met paragraaf 15 van de FCC‑bepalingen en de RSS‑210 specificatie van de ISED.
Voor de ingebruikneming moet aan de twee volgende voorwaarden zijn voldaan:
 • Dit apparaat mag geen schadelijke straling veroorzaken.
 • Het apparaat moet alle stralingen opnemen, inclusief stralingen die voor een ongewenste werking zorgen.
Veranderingen of modificaties die niet uitdrukkelijk door Hilti zijn toegestaan, kunnen het recht van de gebruiker om het apparaat in bedrijf te nemen beperken.

Fabrieksgarantie

 • Neem bij vragen over de garantievoorwaarden contact op met uw lokale Hilti dealer.

Hilti Li‑ion-accu's

Aanwijzingen voor de veiligheid en het gebruik
Image alternative
In deze documentatie wordt het begrip accu gebruikt voor oplaadbare Hilti Li-ion-accu's, waarin meerdere Li-ion-cellen aaneengesloten zijn. Ze zijn bestemd voor Hilti elektrisch gereedschap en mogen alleen in combinatie hiermee worden gebruikt. Gebruik alleen originele Hilti accu's!
Hilti accu's zijn volgens de laatste stand der techniek en zijn met celmanagement- en celbeveiligingssystemen uitgerust.
BeschrijvingDe accu's bestaan uit cellen, die lithium-ion opslagmaterialen bevatten, die een hoge specifieke energiedichtheid mogelijk maken. In tegenstelling tot NiMH en NiCd accu's hebben Li-ion-accu's een zeer gering geheugeneffect, maar zijn ze zeer gevoelig voor geweld, diepe ontlading of hoge temperaturen. Zie Veiligheid
De voor onze accu's geschikte producten vindt u in uw Hilti Store of op:
www.hilti.group | USA: www.hilti.com
Veiligheid
 • Accu's mogen in geen geval worden gemodificeerd of gemanipuleerd!
 • Gebruik nooit gerecyclede of gerepareerde accu's, die niet door de Hilti Service goedgekeurd zijn.
 • Gebruik of laad geen accu's die aan stootbelasting zijn blootgesteld, van hoger dan een meter gevallen zijn of op een andere manier beschadigd zijn. Controleer uw accu's regelmatig op sporen van beschadigingen, bijvoorbeeld deuken, insnijdingen of doorboringen.
 • Gebruik de accu of een accu-aangedreven elektrisch gereedschap nooit als slaggereedschap.
 • Vermijd contact van weglekkende accuvloeistof met de ogen en de huid!
 • Zie Handelwijze bij beschadigde accu's
 • Uit defecte accu's kan vloeistof lekken en deze vloeistof kan op aangrenzende voorwerpen terechtkomen. Reinig de betrokken delen met warm zeepsop en vervang de beschadigde accu's.
 • Zie Handelwijze bij beschadigde accu's
 • Stel accu's nooit bloot aan verhoogde temperaturen, vonken of open vuur. Dit kan explosies veroorzaken.
 • Raak de accupolen niet aan met uw vingers, gereedschap, sieraden of andere metalen voorwerpen. Dit kan kortsluiting, elektrische schokken, brandwonden of explosies veroorzaken.
 • Houd de accu uit de buurt van regen en vocht. Binnendringend vocht kan kortsluiting, elektrische schokken, brandwonden of explosies veroorzaken.
 • Gebruik alleen de voor dit type accu bedoelde acculaders en elektrische gereedschappen. Neem daarbij de informatie in de bijbehorende handleiding in acht.
 • De accu niet in explosiegevaarlijke omgevingen met brandbare vloeistoffen of gassen opslaan of gebruiken. Een onverwachte accustoring kan onder deze omstandigheden een explosie veroorzaken.
Handelwijze bij beschadigde accu's
 • Neem altijd contact op met uw Hilti -servicepartner, wanneer een accu beschadigd is.
 • Vermijd direct contact met de ogen en/of huid met uittredende vloeistof, door een veiligheidsbril en werkhandschoenen te dragen.
 • Plaats een defecte accu in een niet-brandbare bus en dek hem af met droog zand, krijtpoeder (CaCO3) of silicaat (vermiculiet). Sluit vervolgens het deksel luchtdicht af en houd de bus verwijderd van brandbare gassen, vloeistoffen of voorwerpen.
 • Lever de bus in bij uw Hilti Store of neem contact op met een verantwoordelijk afvalverwerkingsbedrijf. Verzend of verstuur geen beschadigde accu's!
 • Gebruik een geschikt chemisch reinigingsmiddel om de uitgelopen accuvloeistof te verwijderen.
Handelwijze bij niet meer werkende accu's
 • Let op abnormale eigenschappen van accu's, zoals onjuist laden of abnormaal lange laadtijden, merkbaar capaciteitsverlies, ongebruikelijke LED-activiteiten of weglekkende vloeistoffen. Dit zijn indicaties voor een intern probleem.
 • Als u een intern accuprobleem vermoedt, neem dan contact op met de Hilti Service.
 • Als de accu niet meer werkt, de accu niet meer kan worden opgeladen of er vloeistof uit lekt, moet u deze, zoals hierboven beschreven, afvoeren.
 • Zie Handelwijze bij beschadigde accu's .
Maatregelen bij accubrand
  WAARSCHUWING
  Gevaar door accubrand! Een brandende accu stoot gevaarlijke en explosieve vloeistoffen en dampen uit, die corrosief letsel, brandwonden of explosies kunnen veroorzaken.
 • Draag uw persoonlijke veiligheidsuitrusting wanneer u een accubrand bestrijdt.
 • Zorg voor voldoende ventilatie, zodat gevaarlijke en explosieve dampen kunnen ontsnappen.
 • Verlaat bij intensieve rookontwikkeling direct de ruimte.
 • Neem bij irritaties van de luchtwegen contact op met een arts.
 • Bestrijd accubranden alleen met water. Poederblussers en blusdekens werken niet bij Li-ion-accu's. Omgevingsbranden kunnen met gangbare blusmiddelen worden bestreden.
 • Probeer niet om grote hoeveelheden beschadigde, brandende of lekkende accu's te verplaatsen. Verwijder niet betrokken materialen uit de directe omgeving en isoleer zo de betrokken accu's. Kunt u de brand niet met de beschikbare blusmiddelen blussen, bel dan de lokale brandweer.
In geval van een enkele brandende accu:
 • Neem deze op een schep en gooi deze in een emmer met water. Door de koelende werking van water wordt het overslaan van een brand op accucellen, die nog niet de ontstekingskritische temperatuur bereikt hebben, gereduceerd.
 • Wacht tot de accu volledig is afgekoeld.
 • Zie Handelwijze bij beschadigde accu's .
Informatie bij transport en opslag
 • Omgevingstemperatuur bij gebruik tussen -17 °C en +60 °C / 1 °F en 140 °F.
 • Opslagtemperatuur tussen -20 °C en +40 °C / -4 °F en 104 °F.
 • Accu's niet op de acculader bewaren. Accu en acculader na gebruik altijd scheiden.
 • Accu's zo koel en zo droog mogelijke opslaan. Een koele opslag verhoogt de acculevensduur. Bewaar accu's nooit in de zon, op een verwarming of achter een raam.
 • Accu's mogen niet per post worden verzonden. Neem contact op met een transportonderneming als u onbeschadigde accu's wilt verzenden.
 • Transporteer de accu's nooit zonder verpakking. Tijdens het transport moeten de accu's tegen overmatige schokken en trillingen worden beschermd en van alle geleidende materialen of andere accu's worden geïsoleerd, zodat ze niet met andere accupolen in contact komen en kortsluiting veroorzaken.
Onderhoud en recycling
 • Houd de accu schoon en vrij van olie en vet. Verwijder dergelijke verontreinigingen met een schone, droge doek.
 • Gebruik de accu nooit met verstopte ventilatiesleuven. Reinig de ventilatiesleuven voorzichtig met een zachte borstel.
 • Voorkom dat er vreemd materiaal in het binnenwerk binnendringt.
 • Vermijd onnodig stof of vuil op de accu. Reinig de accu met een zachte kwast of een schone, droge doek.
 • Laat geen vocht de accu binnendringen. Als vocht in de accu binnengedrongen is, behandelt u de accu als een beschadigde accu en isoleert u deze in een niet-brandbaar reservoir.
 • Zie Handelwijze bij beschadigde accu's
 • Door onjuiste recycling kunnen gevaren voor de gezondheid als gevolg van uittredende gassen of vloeistoffen ontstaan. Lever de accu in bij uw Hilti Store of neem contact op met een verantwoordelijk afvalverwerkingsbedrijf. Verzend of verstuur geen beschadigde accu's!
 • Geef accu's niet met het huisvuil mee.
 • Recycle defecte accu's zo, dat ze niet in handen van kinderen kunnen belanden. Dek de aansluitingen met een niet-geleidend materiaal af, om kortsluiting te vermijden.